10% Discount using Coupon "Winter"

Comment choisir une bonne école de massothérapie

Comment choisir une bonne école de massothérapie

Peut-être en raison de sa popularité croissante, les États ont pris note des cliniques de massothérapie et ont créé des lois pour réglementer sa pratique dans le pays. Bien que cela soit largement avantageux pour les millions d’Américains qui ont profité de leurs services dans le pays, cela a frustré beaucoup de massothérapeutes dans le pays. Après avoir travaillé dans l’industrie pendant tant d’années, tout à coup, ils doivent obtenir un certificat de formation qui indique qu’ils peuvent effectuer le travail qu’ils ont accompli pendant de nombreuses années.

Pourtant, les lois des États sont des lois d’État et on ne peut rien y faire à moins bien sûr qu’ils veulent aller dans un autre État et voir si les lois sont différentes là-bas. Mais la plupart des gens voudraient rester dans leurs états et continuer les services qu’ils ont déjà établis dans le pays. En fait, la plupart vont à des écoles de formation en thérapie de massage afin d’obtenir leurs certificats. Après tout, la scolarité sera un jeu d’enfant étant donné qu’ils savent déjà à quoi ils vont s’entraîner. Ils ont juste besoin du papier.

Un problème cependant que face à ces personnes est de savoir comment trouver la bonne école de formation qui correspondra à leur calendrier et leur budget. Voici quelques conseils pour les aider.

1. Emplacement

Une façon d’économiser de l’argent et du temps est de trouver des écoles près de chez vous ou de votre lieu de travail, en fonction de votre emploi du temps. Par exemple, si vous allez à l’école après le travail, il est logique de chercher des écoles près des cliniques de massothérapie pour lesquelles vous travaillez.

2. Frais de scolarité

Une autre grande considération pour les gens est les frais de scolarité. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui n’ont pas assez d’argent pour aller à l’école. Autant que vous le pouvez, recherchez des programmes qui ont des conditions de paiement souples et, si possible, une école qui offre des programmes de bourses d’études. Vous pouvez offrir d’enseigner à temps partiel ou de travailler à l’école en échange d’un rabais. Certaines personnes ont plus de temps que d’argent entre leurs mains, alors cela peut fonctionner.

3. Certification

N’oubliez pas que toutes les écoles ne sont pas reconnues par les organes directeurs qui délivrent la certification et la licence. Il est important que, avant de vous inscrire, assurez-vous que l’école que vous avez choisie est certifiée par le Conseil de réglementation de l’État. Sinon, tout votre temps et votre argent seront gaspillés. En fait, comme un conseil: demandez une liste des écoles qu’ils reconnaissent avant de chercher une école de massothérapie. De cette façon, vous pouvez être sûr que celui que vous choisissez est déjà légitime. Il n’y a pas de temps perdu à chercher des écoles qui ne sont pas acceptées en premier lieu.

4. Spécialisation

Comme les écoles ordinaires, il existe des écoles de formation en massothérapie qui ont plus d’expertise dans un domaine particulier. Si vous voulez vous concentrer sur un domaine particulier, il est logique que vous choisissiez l’école qui est connue pour ce domaine. De cette façon, vous pourrez bénéficier d’une meilleure éducation car la plupart des instructeurs se spécialiseront probablement dans ce domaine de spécialisation.

Ceci est particulièrement vrai si le domaine dans lequel vous voulez entrer est le plus technique qui peut nécessiter une formation et une étude plus difficiles.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Hoe kies je een goede massage therapie school?

Hoe kies je een goede massage therapie school?

Misschien vanwege de toenemende populariteit, hebben staten kennis genomen van massagetherapieclinics en wetten opgesteld om de praktijk in het land te reguleren. Hoewel dit grotendeels voordelig is voor de miljoenen Amerikanen die gebruik hebben gemaakt van hun diensten in het land, heeft het heel wat massagetherapeuten gefrustreerd in het land. Na jarenlang in de industrie te hebben gewerkt, moeten ze opeens een trainingcertificaat krijgen waarin staat dat ze het werk dat ze al vele jaren doen kunnen uitvoeren.

Staatswetten zijn nog steeds staatswetten en men kan er niets aan doen tenzij ze natuurlijk naar een andere staat willen gaan en kijken of de wetten daar anders zijn. Maar de meeste mensen willen graag in hun land blijven en de diensten voortzetten die ze al in het land hebben gevestigd. Sterker nog, de meesten gaan naar massagetherapie opleidingsscholen om hun certificaten te behalen. Immers, scholing wordt een koud kunstje gezien het feit dat ze al weten waarvoor ze zullen trainen. Ze hebben alleen het papier nodig.

Een van de problemen waarmee deze mensen worden geconfronteerd, is echter hoe ze de juiste trainingsschool vinden die past bij hun planning en hun budget. Hier zijn enkele tips om hen te helpen.

1. Locatie

Een manier om geld en tijd te besparen, is om scholen die bij u in de buurt zijn of op uw werk te vinden, afhankelijk van uw planning. Als u bijvoorbeeld naar school gaat na het werk, is het logisch om te zoeken naar scholen in de buurt van de massagetherapieclinics waar u voor werkt.

2. Collegegeld

Een andere grote overweging voor mensen is het collegegeld. Dit geldt vooral voor mensen die niet genoeg geld hebben om zichzelf naar school te sturen. Zoveel als je kunt, op zoek naar programma’s met flexibele betalingsvoorwaarden en, indien mogelijk, een school die een beursprogramma aanbiedt. Je kunt aanbieden om in deeltijd les te geven of om op school te werken in ruil voor korting. Sommige mensen hebben meer tijd dan geld in handen, dus dit kan werken.

3. Certificering

Vergeet niet dat niet alle scholen worden erkend door de bestuursorganen die de certificering en de licentie afgeven. Het is belangrijk dat u voordat u zich inschrijft, ervoor zorgt dat de school die u hebt gekozen, is gecertificeerd door de regelgevende instantie van de staat. Anders gaan al je tijd en geld verloren. Eigenlijk, als advies: vraag om een ​​lijst van de scholen die ze herkennen voordat je op zoek bent naar een massage-therapieschool. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat wat u ook kiest, al legitiem is. Er wordt geen tijd verspild met het zoeken naar scholen die in de eerste plaats niet worden geaccepteerd.

4. Specialisatie

Net als gewone scholen zijn er massagetherapie die scholen opleiden die meer expertise hebben op een bepaald gebied. Als u zich op een bepaald veld wilt concentreren, is het logisch dat u de school kiest die bekend staat om dat veld. Op deze manier kunt u profiteren van beter onderwijs, omdat de meeste instructeurs zich daar waarschijnlijk zullen specialiseren op dat gebied van specialisatie.

Dit is met name het geval als het veld waar u naar toe wilt gaan, het technischere is waarvoor u moeilijker kunt trainen en studeren.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

How to choose a good massage therapy school

How to choose a good massage therapy school

Perhaps because of its increasing popularity, states have taken notice of massage therapy clinics and created laws to regulate its practice in the country. Although this is largely advantageous to the millions of Americans who have been availing of their services in the country, it has frustrated a lot of massage therapists in the country. After working in the industry for so many years, suddenly they need to get a training certificate that tells that they can perform the work that they have been doing for a lot of years.

Still, state laws are state laws and one cannot do anything about it unless of course they want to go to another state and see if the laws are different there. But most people would like to stay in their states and continue the services that they have already established in the country. In fact, most are going to massage therapy training schools in order to obtain their certificates. After all, schooling will be a breeze considering that they already know what they will be training for. They just need the paper.

One problem though that face these people is how to find the right training school that will fit their schedule and their budget. Here are some tips to help them.

1. Location

One way to save money and time is to find schools that are near your home or your place of work depending of course in your schedule. For instance, if you are going to school after work it is logical to look for schools that are near the massage therapy clinics you are working for.

2. Tuition fee

Another big consideration for people is the tuition fee. This is especially true with people who don’t have enough money to send themselves to school. As much as you can, look for programs that have flexible payment terms and If possible, a school that offers a scholarship programs. You can offer to teach part time or to work in the school in exchange for a discount. Some people have more time than money in their hands so this can work.

3. Certification

Remember that not all schools are recognized by the governing bodies that issue the certification and the license. It is important that before you enroll, make sure that the school you have chosen are certified by the state regulatory board. Otherwise, all your time and money will go to waste. Actually, as an advice: ask for a list of the schools that they are recognizing before you look for a massage therapy school. That way, you can be sure that whichever you choose is already legitimate. No time is wasted looking for schools that is not accepted in the first place.

4. Specialization

Like ordinary schools, there are massage therapy training schools that have more expertise in a particular field. If you want to focus on a particular field then it is logical for you to choose the school that is known for that field. This way, you will be able to benefit from better education as most of the instructors there will probably be specializing in that field of specialization.

This is especially true if the field that you want to get into is the more technical one that may require more difficult training and study.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Technieken van massage

Technieken van massage

Technieken van massage

Massage wordt beschouwd als een van de oudste bestaande vormen van medische, natuurlijke therapie die wordt uitgevoerd op het menselijk lichaam. Het wordt beoefend door massagetherapeuten die hoog opgeleid en opgeleid zijn op dit gebied, met verschillende technieken en filosofieën. Ja, massagetherapeuten hebben een tiental verschillende massagetechnieken, de meeste zijn complementaire vormen, om het menselijk lichaam te helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken.

De massagetechnieken verschillen over het algemeen op basis van vormen, toepassingen en doeleinden. Maar over het algemeen komen de verschillende massagetechnieken die de therapie omvatten voort uit verschillen in overtuigingen en cultuur. Zoals u wellicht weet, hebben talrijke rapporten opgemerkt dat massage al lang wordt toegepast in Griekenland en Rome, maar ook in het oude China en India. Met deze verschillende oorsprongsverhalen is het geen wonder dat de massagetechnieken verschillen.

Maar wat zijn eigenlijk de gebruikelijke massagetechnieken? Welnu, lees hieronder voor enkele van de bekende massagetechnieken waarin je misschien geïnteresseerd bent.

* Zweedse massage – Deze techniek is verreweg de meest bekende vorm van de traditionele Europese massage. Voor zover ik weet, wordt dit algemeen toegepast in de Verenigde Staten, maar volgens sommige onderzoeken is het oorspronkelijk ontwikkeld door een Zweedse arts met de naam Per Henrik Ling. Zweedse massage is een systeem van kneden, wrijving en glijdende bewegingen gericht op de oppervlakkige lagen van de spieren. Het wordt uitgevoerd met beroertes die helpen een goede bloedcirculatie door de zachte weefsels van het lichaam te bevorderen, en het is goed voor het stimuleren van het metabolisme.

* Deep Tissue Massage – Een andere bekende massagetechniek die tot doel heeft chronische patronen van spanning op de spieren vrij te maken. Deze benadering wordt meestal bepaald door de langzame slagen, maar met intense, directe druk of wrijving. Vaak zijn de bewegingen die bij deze benadering zijn betrokken, gericht op de spieren van de spieren. Hiermee wordt van de therapeuten verwacht dat ze zijn of haar vingers, duimen of ellebogen gebruiken tijdens het uitvoeren van het werk. Om het eenvoudig te zeggen, deze benadering wordt “diep weefsel” genoemd omdat het grotere druk gebruikt die gericht is op de diepere lagen van de spier om een ​​betere gezondheid te bevorderen. Dit feit is wat in feite het diepe weefsel uniek maakt van de andere massagetechnieken.

* Hellerwork – Zoals de naam al aangeeft, is Hellerwork een van de meest bekende massagetechnieken ontwikkeld door Joseph Heller in 1979. Volgens berichten heeft Hellerwork, in tegenstelling tot andere massagetechnieken, ongeveer elf sessies om het welzijn te bevorderen. Elke sessie omvat dan een uur lichaamswerk, evenals een half uur bewegingonderwijs. Tegenwoordig is Hellerwork, een eenvoudige techniek, veel voorbereid door veel beoefenaars en beginners.

Er zijn verschillende andere bekende massagetechnieken beschikbaar. Maar over het algemeen kunnen de betrokken massagetechnieken worden geclassificeerd op basis van hun oorsprong en vormen. Er zijn de traditionele Europese massagetechnieken, de moderne westerse vormen, oosterse methoden en de energetische methoden. Al deze massagetechnieken worden tegenwoordig echter gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan stoornissen die mensen van alle leeftijden en geslacht voelen, van zuigelingen tot volwassenen.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
 
Call +32 2 502 53 48

Techniques de massage

Techniques de massage

Techniques de massage

Le massage est considéré comme l’une des plus anciennes formes de thérapie médicale et naturelle pratiquée sur le corps humain. Il est pratiqué par des massothérapeutes hautement qualifiés et éduqués dans ce domaine, avec différentes techniques et philosophies. Oui, les massothérapeutes détiennent une douzaine de différentes techniques de massage, la plupart sont des formes complémentaires, pour aider le corps humain à atteindre une meilleure santé et bien-être.

Les techniques de massage diffèrent généralement selon les formes, les applications et les objectifs. Mais, généralement les différentes techniques de massage qui englobent la thérapie proviennent des différences de croyances et de culture. Comme vous le savez, de nombreux rapports ont noté que le massage a longtemps été pratiqué en Grèce et à Rome, ainsi que dans la Chine ancienne et en Inde. Avec ces différentes histoires d’origine, il n’est pas étonnant que les techniques de massage diffèrent.

Mais, quelles sont les techniques communes de massage? Eh bien, lisez ci-dessous sont quelques-unes des techniques bien connues de massage que vous pourriez être intéressé.

* Massage suédois – Cette technique est de loin la forme la plus communément reconnue du massage européen traditionnel. Pour autant que je sache, cela est couramment appliqué aux États-Unis, mais selon certaines recherches, il a été initialement développé par un médecin suédois nommé Per Henrik Ling. Eh bien, le massage suédois est un système de pétrissage, de friction et de glissement visant les couches superficielles des muscles. Il est effectué avec des coups qui aident à promouvoir la bonne circulation du sang à travers les tissus mous du corps, et il est bon pour stimuler le métabolisme.

* Deep Tissue Massage – Une autre technique bien connue de massage qui vise à libérer des schémas chroniques de tension sur les muscles. Cette approche est généralement déterminée par ses courses lentes, mais avec une pression ou une friction intense et directe. Souvent, les mouvements impliqués dans cette approche visent à travers le grain des muscles. Avec cela, il est attendu des thérapeutes d’utiliser ses doigts, les pouces ou les coudes pour faire le travail. Pour le dire simplement, cette approche est appelée «tissu profond» car elle utilise une plus grande pression dirigée vers les couches plus profondes du muscle pour favoriser une meilleure santé. Ce fait est ce qui définit fondamentalement le tissu profond unique des autres techniques de massage.

* Hellerwork – Comme son nom l’indique, Hellerwork est l’une des techniques de massage les plus connues développée par Joseph Heller en 1979. Selon les rapports, contrairement aux autres techniques de massage, Hellerwork implique environ onze séances de promotion du bien-être. Chaque session implique ensuite une heure de carrosserie, ainsi qu’une demi-heure d’éducation au mouvement. Aujourd’hui, étant une technique simple, Hellerwork est beaucoup préparé par de nombreux praticiens et débutants.

Il existe plusieurs autres techniques de massage bien connues. Mais généralement, les techniques de massage en cause peuvent être classées en fonction de leur origine et de leurs formes. Il y a les techniques de massage traditionnelles européennes, les formes occidentales contemporaines, les méthodes orientales et les méthodes énergétiques. Toutes ces techniques de massage, cependant, sont utilisées aujourd’hui pour traiter un large éventail de troubles ressentis par les personnes de tout âge et de tout sexe, des nourrissons aux adultes.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
 
Call +32 2 502 53 48

Techniques of Massage

Techniques of Massage

Techniques of Massage

Massage is thought to be one of the oldest existing forms of medical, natural therapy performed on the human body. It is practiced by massage therapists who are highly trained and educated in this field, with different techniques and philosophies. Yes, massage therapists hold a dozen different techniques of massage, most are complimentary forms, to aid the human body in attaining better health and well-being.

The techniques of massage generally differ according to forms, application and purposes. But, generally the different techniques of massage that encompass the therapy stem from the differences in beliefs and culture. As you may know, numerous reports have noted that massage has long been practiced in Greece and Rome, as well as in the ancient China and India. With these different stories of origin, it’s no wonder that the techniques of massage differ.

But, what really are the common techniques of massage? Well, read on for below are some of the well-known techniques of massage that you might be interested in.

* Swedish Massage – This technique is by far the most commonly noted form of the traditional European massage. As far as I know, this is commonly applied in the United States, but according to some researches, it was originally developed by a Swedish physician named Per Henrik Ling. Well, Swedish massage is a system of kneading, friction and gliding strokes aimed at the superficial layers of the muscles. It is performed with strokes that aid to promote proper circulation of the blood through the soft tissues of the body, and it is good for stimulating the metabolism.

* Deep Tissue Massage – Another well-known technique of massage that aims to release chronic patterns of tension on the muscles. This approach is typically determined by its slow strokes, but with intense, direct pressure or friction. Oftentimes, the movements involved in this approach are aimed across the grain of the muscles. With this, it is expected from the therapists to employ his or her fingers, thumbs or elbows when doing the job. To put it simply, this approach is named “deep tissue” as it uses greater pressure directed to the deeper layers of the muscle to promote better health. This fact is what basically sets the deep tissue unique from the other techniques of massage.

* Hellerwork – As the name implies, Hellerwork is one of the most well-known techniques of massage developed by Joseph Heller in 1979. Reports have it that unlike the other techniques of massage, Hellerwork involves about eleven sessions for promoting well-being. Every session then involves an hour of bodywork, as well as a half hour of movement education. Today, being a simple technique, Hellerwork is much prepared by many practitioners and beginners.

There are several other well-known techniques of massage available out there. But generally, the techniques of massage involved can be classified according to their origin and forms. There are the traditional European massage techniques, the contemporary western forms, oriental methods, and the energetic methods. All of these techniques of massage, however, are used today for treating a wide range of disorders felt by people of all ages and gender, from infants to adults.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Masseer je zorgen weg

Masseer je zorgen weg

Tegenwoordig zijn er niet één, maar meerdere opties voor elk product wanneer we in een winkelcentrum lopen. Soms zijn we verdwaald en vragen we ons af wat we moeten kiezen, of welke de beste van het perceel is. Hetzelfde gebeurt wanneer we massagestoel gaan kopen. Er staan ​​er zoveel in de rij en ze zien er allemaal beter uit dan de ander. We hebben de neiging om in elk van hen te zitten, ze uit te proberen en vervolgens te beslissen. Maar de meeste massagestoelen bieden vergelijkbare functies en comfort. Het enige verschil is de fabrikant en de kosten. Soms hebben mensen een vast budget als ze gaan winkelen, vooral voor producten zoals deze.

Wanneer we een huis kopen, kijken we uit naar het ophalen van meubels en andere kasten, enz. Die bij de inrichting passen. En als er thuis ouderen zijn, kijken we naar het oppakken van een massagestoel. Deze comfortabele sofa-achtige stoelen worden geleverd met een stimulator die alle spanning en zorgen van het lichaam verlicht. Voor ouderen zou lopen van de ene kamer naar de andere vermoeiend kunnen zijn. Dus als er thuis een massagetafel lag, kunnen ze er in ontspannen en fit blijven.

De massagestoel biedt massage op specifieke punten door rotatiebeweging op dat gebied te geven. Er zijn knooppunten geplaatst op de meeste plaatsen waar mensen moeten masseren en de stoel werkt op die plekken wonderen. De stoel moet comfortabel zijn voordat hij een goed massage ligbed is. Dus, het is belangrijk voor de mensen die het gaan gebruiken en het uitproberen, alleen dan zullen ze genieten van het masserende effect. Voor hun oude vermoeide botten zijn deze stoelen de beste optie. Als ze een paar uurtjes hebben gewinkeld en klaar zijn om te ontspannen, als ze een paar minuten over een massage besteden, zullen hun botten tot leven komen en zullen ze meer energie hebben als voorheen.

Het oppakken van de beste massagestoel is essentieel en controleer tijdens het kopen hoeveel massagerollen er in de stoel zitten. Als je naar de hogere stoelen gaat, kunnen ze er maximaal 18 bevatten. Maar omdat er zoveel zijn, maakt het de massagestoel niet effectiever. De kwaliteit van het gebruikte materiaal en het leer dat op de bekleding wordt gebruikt, dragen ook bij aan de effectiviteit en prestaties. Zorg ervoor dat de gebruikte stof van leer of hars van hoge kwaliteit is; anders zult u zich zorgen moeten maken om ze te vervangen, omdat ze vies en versleten kunnen worden.

Het belangrijkste doel van deze massage-fauteuils is om je zorgen te verminderen, dus wanneer je het gevoel hebt dat een zenuw barst, breng dan een paar minuten door in deze massagetafel en zet je zorgen weg. Bij de nieuwere modellen is de stoel ook verstelbaar, wat betekent dat u de rugleuning naar een bijna liggende positie kunt leunen of rechtop kunt houden. Hetzelfde geldt voor de benensteun.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massez vos soucis

Massez vos soucis

Ces jours-ci, lorsque nous entrons dans un centre commercial, il n’y en a pas une, mais plusieurs options pour chaque produit. Parfois, nous sommes perdus à nous demander lequel choisir ou ce qui serait le meilleur du lot. La même chose arrive quand nous allons acheter une chaise de massage. Il y en a tellement alignés, et chacun a l’air mieux que l’autre. Nous avons tendance à nous asseoir dans chacun d’eux, les essayer et ensuite décider. Mais la plupart des chaises de massage offrent des caractéristiques et un confort similaires. La seule différence étant le fabricant et la dépense. Parfois, les gens ont un budget fixe lorsqu’ils font leurs courses, surtout pour des produits comme ceux-ci.

Lorsque nous achetons une maison, nous avons hâte de ramasser les meubles et autres meubles, etc. qui vont avec le décor. Et s’il y a des personnes âgées à la maison, nous envisageons de prendre un fauteuil de massage. Ces fauteuils confortables comme des chaises, viennent avec un masseur qui aidera à soulager toutes les tensions et les soucis du corps. Pour les aînés, marcher d’une pièce à l’autre peut être fatigant. Donc, s’il y avait un salon de massage à la maison, ils peuvent se détendre et aider à rester en forme.

La chaise de massage offre un massage sur des points spécifiques en donnant un mouvement rotatif sur cette zone. Il y a des nœuds placés dans la plupart des endroits où les gens ont besoin de masser, et la chaise fait ses miracles sur ces endroits. La chaise doit être confortable, avant d’être un bon salon de massage. Donc, il est important pour les personnes qui vont l’utiliser de s’asseoir et de l’essayer, seulement alors ils vont profiter de l’effet de massage. Pour leurs vieux os fatigués, ces chaises sont la meilleure option. S’ils ont fait des emplettes pendant quelques heures et sont prêts à se détendre, s’ils passent quelques minutes au cours d’un massage, leurs os prendront vie et ils auront plus d’énergie comme avant.

Il est essentiel de choisir la meilleure chaise de massage, et lors de l’achat, vérifiez combien il y a de rouleaux de massage dans la chaise. Si vous allez vers les chaises haut de gamme, ils peuvent avoir jusqu’à 18 ans. Cependant, juste parce qu’il y en a tellement, cela ne rend pas la chaise de massage plus efficace. La qualité du matériau utilisé, et le cuir utilisé sur le rembourrage ajouteront également à l’efficacité et la performance. Assurez-vous que le tissu utilisé est en cuir ou en résine de haute qualité; Sinon, vous devrez vous soucier de les remplacer, car ils pourraient se salir et s’user.

Le but principal de ces fauteuils de massage est de réduire vos soucis, donc chaque fois que vous vous sentez comme un nerf va éclater, passez quelques minutes dans ce fauteuil de massage et de mettre vos soucis loin. Les nouveaux modèles sont également équipés d’un dispositif de réglage du siège, ce qui signifie que vous pouvez incliner le dossier dans une position presque allongée ou le maintenir en position verticale. La même chose s’applique au repos des jambes.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage your worries away

Massage your worries away

These days, when we walk into any mall, there are not one, but multiple options for every single product. At times we are lost wondering which to choose, or which would be the best of the lot. The same happens when we go to buy massage chair. There are so many lined up, and each one looks better than the other. We tend to sit in each of them, try them out and then decide. But most of the massage chairs offer similar features, and comfort. The only difference being the manufacturer and the expense. At times, people have a fixed budget when they go shopping, especially for products such as these.

When we buy a house, we look forward to picking up furniture and other cabinets, etc that go with the décor. And if there are elderly people at home, we look towards picking up a massage recliner. These comfortable sofa like chairs, come with a massager that will help relieve all tension and worry from the body. For elders, just walking from one room to the other could be tiring. So, if there were a massage lounger at home, they can relax in it and help stay fit.

The massage chair provides massage on specific points by giving rotary motion on that area. There are nodes placed in most places where people require massaging, and the chair works its miracles on those spots. The chair needs to be comfortable, before being a good massage lounger. So, it is important for the people who are going to be using it to sit and try it out, only then will they enjoy the massaging effect. For their old tired bones, these chairs are the best option. If they have been out shopping for a couple of hours and are ready to relax, if they spend a few minutes over a massage, their bones will come alive and they will have more energy as before.

Picking up the best massage chair is essential, and while making the purchase, check on how many massage rollers there are in the chair. If you go towards the higher end chairs, they might have up to 18 in them. However, just because there are so many, it doesn’t make the massage chair more effective. The quality of the material used, and the leather used on the upholstery will also add to the effectiveness and performance. Make sure the fabric used is leather or high quality resin; else you will have to worry about replacing them, since they could get dirty and wear out.

The main purpose of these massage recliners is to reduce your worries, so whenever you feel like a nerve is going to burst, spend a few minutes in this massage lounger and put your worries away. The newer models come with seat adjustment facility as well, which means you can recline the back rest to an almost lying down position or keep it erect. Same applies to the legs rest.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Le massage sportif

Le massage sportif

Décrivant en un mot, le massage sportif est une technique de massage de spécialité qui a été créée et développée en pensant aux athlètes. En tant que tel, le Massage Sportif prépare les corps des sportifs professionnels et amateurs pour leur meilleure performance avant de participer à un sport et aide ensuite leur corps à se remettre ensuite. Cependant, juste parce que le massage sportif a été conçu pour ceux qui pratiquent des sports, vous n’avez pas besoin d’être un athlète pour en tirer les bénéfices. Après tout, les athlètes ne sont pas les seuls à être blessés et ils ne détiennent en aucun cas le monopole de la douleur.

Le massage sportif est, en effet, l’une des nombreuses formes du massage suédois et il favorise une circulation accrue du sang et des fluides lymphatiques dans le corps. Pour décomposer ou dissoudre les adhérences, qui sont des touffes douloureuses ou des nœuds dans les muscles, et pour élargir l’amplitude de mouvement des articulations raidies, la thérapie des points de déclenchement est incorporée dans le cadre de la séance de Massage sportif. Il existe quatre types différents de thérapies sportives de massage et leur distinction est faite principalement par son temps de performance en relation avec l’activité sportive de l’athlète. En d’autres termes, c’est surtout leur timing qui les rend différents les uns des autres. Les quatre types de massages sportifs sont désignés comme suit:

• Massage sportif pré-événement. Le massage sportif pré-événement est un massage vigoureux mais raccourci qui dure entre 15 et 45 minutes et est effectué juste avant l’événement sportif. L’accent est mis sur les parties spécifiques du corps de l’athlète qui seront les plus impliquées dans l’action.

• Massage sportif après l’événement. Le massage sportif post-événement est effectué dans une heure ou deux de l’événement et son but est de rendre les corps à leur état normal en les aidant à se remettre du dur labeur dans les plus brefs délais.

• Massage sportif réparateur. Le massage sportif réparateur est appliqué pendant que l’athlète s’entraîne et il l’aide à s’entraîner plus fort tout en réduisant les risques de blessures.

• Massage sportif rééducatif. Le massage sportif rééducatif est là pour ramasser les pièces proverbiales en traitant les blessures qui ont résulté de l’exercice du sport. L’objectif principal du massage sportif rééducatif est de soulager la douleur et de ramener le corps à son état antérieur à la blessure.

Donc, si vous êtes un athlète professionnel ou amateur ou tout simplement un citoyen du monde qui arrive à avoir un problème précis, comme un genou douloureux de votre jogging matinal autour du bloc ou un gel dû parce que vous avez dormi du mauvais côté de la lit ou un dos raide parce que vous avez oublié d’utiliser vos jambes lors de la levée de l’épicerie et ainsi de suite, faites-vous une faveur et voir un massothérapeute Sports. Et le meilleur moyen d’en trouver un est d’obtenir des références de sources fiables ou en faisant des recherches.

Au-delà de tout cela, vous devriez simplement vous détendre et profiter du processus pendant que votre corps est dirigé sur le chemin de la guérison.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
 
Call +32 2 502 53 48

De sportmassage

De sportmassage

In een notendop is de Sports Massage een speciale massagetechniek die is ontwikkeld en ontwikkeld met het oog op atleten. En als zodanig bereidt de sportmassage de lichamen van professionele en amateursporters voor op hun best mogelijke prestaties voordat ze aan een sport deelnemen en daarna helpt hun lichaam om zich te herstellen. Maar omdat de Sports Massage is ontworpen voor mensen die aan sport doen, hoef je geen atleet te zijn om er de vruchten van te plukken. Atleten zijn immers niet de enige mensen die gewond raken en ze hebben in geen geval het monopolie op pijn.

De sportmassage is in feite een van verschillende vormen van de Zweedse massage en bevordert een verhoogde circulatie van bloed en lymfevocht in het lichaam. Om verklevingen, die pijnlijke klonten of knopen in de spieren zijn, op te lossen of op te lossen, en om het bewegingsbereik van verstijfde gewrichten te verruimen, wordt triggerpoint-therapie opgenomen als onderdeel van de sportmassagesessie. Er zijn vier verschillende soorten sportmassagebehandelingen en hun onderscheid wordt voornamelijk gemaakt door de uitvoeringstijd in relatie tot de sportactiviteit van de sporter. Met andere woorden, het is vooral hun timing waardoor ze van elkaar verschillen. De vier soorten sportmassages worden als volgt aangeduid:

• Sportmassage vóór het evenement. De Pre-Event Sportmassage is een krachtige maar ingekorte massagebehandeling die 15 tot 45 minuten duurt en wordt uitgevoerd vlak voor het sportevenement. De belangrijkste focus ligt op die specifieke delen van het lichaam van de atleet die het meest intensief bij de actie worden betrokken.

• Sportmassage na het evenement. De sportmassage na het evenement wordt binnen een uur of twee van het evenement uitgevoerd en het doel is om de lichamen terug te brengen naar hun normale toestand door hen te helpen herstellen van het harde werk in de kortst mogelijke tijd.

• Herstellende sportmassage. De restauratieve sportmassage wordt toegepast terwijl de atleet in training is en het helpt hem of haar harder te oefenen terwijl tegelijkertijd de kans op blessures vermindert.

• Rehabilitatieve sportmassage. De Rehabilitative Sports Massage is er om de spreekwoordelijke stukken op te pikken door de verwondingen te behandelen die het gevolg waren van de inspanning van de sport. Het belangrijkste doel van de revalidatie-sportmassage is om pijn te verlichten en het lichaam terug te brengen naar zijn vroegere staat van vóór de verwonding.

Dus, of je nu een professionele of een amateur-atleet bent of gewoon een wereldburger die toevallig een precies probleem heeft, zoals een pijnlijke knie van je ochtend joggen rond het blok of een bevroren moet omdat je sliep aan de verkeerde kant van de bed of een stijve rug omdat je bent vergeten je benen te gebruiken bij het opheffen van de kruidenierswinkel en ga zo maar door, doe jezelf een lol en zie een sportmassage-therapeut. En de beste manier om er een te vinden is door verwijzingen te krijgen van betrouwbare bronnen of door wat onderzoek te doen.

Voorbij dat alles, moet je gewoon ontspannen en genieten van het proces terwijl je lichaam op het pad van genezing wordt gericht.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
 
Call +32 2 502 53 48

The Sports Massage

The Sports Massage

Describing it in a nutshell, the Sports Massage is a specialty massage technique that was created and developed with athletes in mind. And as such, the Sports Massage prepares the bodies of professional and amateur sportspersons for their best possible performance before participating in a sport and it then helps their bodies to recover afterwards. However, just because the Sports Massage was designed for those participating in sports, you do not have to be an athlete to reap the benefits from it. After all, athletes are not the only people who get injured and they by no means hold the monopoly on pain.

The Sports Massage is, in effect, one of several forms of the Swedish massage and it promotes an increased circulation of blood and lymph fluids in the body. To break down or dissolve adhesions, which are painful clumps or knots within the muscles, and to widen the range of motion of stiffened joints, trigger point therapy is incorporated as part of the Sports Massage session. There are four different types of Sports Massage therapies and their distinction is made primarily by its time of performance in relations to the athlete’s sport activity. In other words, it is mainly their timing which makes them different from one another. The four types of Sports Massages are designated as follows:

• Pre-Event Sports Massage. The Pre-Event Sport Massage is a vigorous but shortened massage treatment that lasts anywhere from 15 to 45 minutes and is performed right before the sports event. Its main focus is on those specific parts of the athlete’s body which will be most intensively involved in the action.

• Post-Event Sports Massage. The Post-Event Sport Massage is performed within an hour or two of the event and its aim is to return bodies to their normal state by helping them recover from the hard work in the shortest time possible.

• Restorative Sports Massage. The Restorative Sports Massage is applied while the athlete is in training and it helps him or her practice harder while, at the same time, decreasing the chances of incurring injuries.

• Rehabilitative Sports Massage. The Rehabilitative Sports Massage is there to pick up the proverbial pieces by treating the injuries which resulted from the exertion of the sport. The foremost objective of Rehabilitative Sports Massage is to relieve pain and to return the body to its former, pre-injury state.

So, whether you are a professional or an amateur athlete or simply a citizen of the world who happens to have a precise problem such as a sore knee from your morning jog around the block or a frozen should because you slept on the wrong side of the bed or a stiff back because you forgot to use your legs when lifting the grocery back and so on, do yourself a favor and see a Sports Massage therapist. And the best way to find one is by getting referrals from reliable sources or by doing some research.

Beyond all that, you should just relax and enjoy the process while your body is being directed onto the path of healing.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Zou je in massagetherapie willen gaan?

Zou je in massagetherapie willen gaan?

Zou je in massagetherapie willen gaan?

Het wordt een grote beslissing om massagetherapeut te worden. Omdat de industrie al wordt gereguleerd, is een loopbaan in massagetherapie moeilijker om in te komen. Je hebt training en soms licentiestatus nodig om in een bepaalde kliniek te kunnen werken. Dit is vooral zo als je je richt op die top of the line klinieken die echt goed betalen. Een van de beslissingen die je moet nemen voordat je het veld betreedt, is aan wat voor soort massages je je zult specialiseren. Net als bij de medische wereld hebben massagetherapeuten specialisaties.

Er zijn verschillende soorten massages die worden gedaan in klinieken. Sommige zijn eenvoudig genoeg en vereisen slechts een specifieke reeks slagen. Anderen zijn technischer en omvatten het indrukken van bepaalde drukpunten in het lichaam en het gebruik van oliën die gewoonlijk niet in de praktijk worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn acupressuur en aromatherapie. Voordat u in de massagetherapie begint, weet u eerst wat u comfortabel vindt. Als je één massage bestudeert en je vervolgens realiseert dat je er niet voor in de plaats komt, verspil je geld en tijd aan je training. Voordat u zich gaat storten, moet u eerst weten wat u wilt.

Hieronder staan ​​enkele dingen die u kunnen helpen verduidelijken wat u echt wilt doen.

1. Westers tegen Oosters

Hoewel er veel verschillende soorten massages zijn, zijn ze verdeeld in slechts twee grote groepen – Oost en West. Stel uzelf de vraag: bent u comfortabeler in het doen van het meer traditionele medische model dat vaak het kenmerk is van westerse massages of bent u meer voor de oosterse types die gebruik maken van essentiële oliën en drukpunten?

2. Medisch tegen ontspanning

De verschillende soorten massagetherapieën kunnen ook worden opgedeeld in massages voor ontspanning of massagetherapie voor medische doeleinden. Als je denkt dat je alleen iets wilt dat ontspanning biedt, dan is trainen gemakkelijker voor deze groep. Het enige dat u hoeft te leren, zijn specifieke slagen die uw cliënt helpen om zijn spieren te ontspannen. Als je echter denkt dat je er een carrière uit wilt maken die vergelijkbaar is met een arts, dan ben je beter af met trainen op het medische gebied van massages. Hier zul je vakken als anatomie, fysiologie, fysiotherapie en vele andere wetenschappelijke vakken bestuderen.

3. Kuuroorden tegen verpleeghuizen

De cliënten die u onderhoudt, helpen u ook bij het bepalen van het soort specialiteit voor massagetherapie dat u graag wilt nemen. Als u bijvoorbeeld aan het werk bent in een spa of een resort, zullen uw klanten vooral degenen zijn die gewoon een beetje ontspanning zoeken. Aan de andere kant, als je graag in een verpleeghuis of in een ziekenhuisverband werkt, wil je misschien in iets dat meer medisch van aard is. Hoewel ontspanning misschien gemakkelijker te doen is, is de beloning voor de ander veel competitiever, dus misschien wil je dat ook overwegen bij het nemen van je beslissing.

4. hoe moeilijk kun je de massage doen

Een andere overweging bij het kiezen van uw specialiteit is of u zelf kunt masseren. Onthoud dat massages voor ontspanning zachter en meer ontspannen zijn in vergelijking met die voor mensen die problemen hebben met hun spieren en hun botten. Ook moet je bij het omgaan met medische cliënten meer precies zijn met je massages.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Voudriez-vous entrer dans la massothérapie?

Voudriez-vous entrer dans la massothérapie?

Voudriez-vous entrer dans la massothérapie?

Devenir massothérapeute est une décision importante à prendre. Parce que l’industrie est déjà réglementée, il est plus difficile de faire carrière dans la massothérapie. Vous avez besoin d’une formation et parfois d’un permis pour travailler dans une clinique particulière. Cela est particulièrement vrai si vous visez pour ces cliniques haut de gamme qui paient vraiment bien. Une des décisions que vous devez prendre avant d’entrer dans le domaine est de savoir dans quel genre de massages vous spécialisez. Comme le domaine médical, les massothérapeutes ont des spécialisations.

Il existe différents types de massages qui sont effectués dans les cliniques. Certains sont assez simples et ne nécessite qu’un ensemble spécifique de traits. D’autres sont plus techniques et impliquent de presser certains points de pression dans le corps et d’utiliser des huiles qui ne sont généralement pas utilisées dans la pratique. Des exemples de ceux-ci sont l’acupression et l’aromathérapie. Avant de vous lancer dans l’industrie de la massothérapie, sachez d’abord ce que vous êtes à l’aise de faire. Si vous étudiez un massage et que vous réalisez ensuite que vous n’êtes pas d’accord, vous gaspillerez de l’argent et du temps pour votre formation. Avant de vous plonger, sachez d’abord ce que vous voulez.

Voici quelques-unes des choses qui peuvent vous aider à clarifier ce que vous voulez vraiment faire.

1. L’Ouest contre l’Est

Bien qu’il y ait beaucoup de différents types de massages, ils sont divisés en deux grands groupes: oriental et occidental. Demandez-vous, êtes-vous plus à l’aise de faire le modèle médical plus traditionnel qui est souvent la caractéristique des massages occidentaux ou êtes-vous plus pour les types de l’Est qui utilise des huiles essentielles et des points de pression?

2. Médical contre la relaxation

Les différents types de massages peuvent également être divisés en deux massages pour la relaxation ou la massothérapie à des fins médicales. Si vous sentez que vous ne voulez que quelque chose de simple comme une relaxation, alors l’entraînement est plus facile pour ce groupe. Tout ce que vous devez apprendre sont des traits spécifiques qui aideront votre client à détendre ses muscles. Cependant, si vous pensez que vous voulez en faire une carrière qui ressemble à un médecin, alors vous feriez mieux de vous entraîner dans le domaine médical des massages. Ici, vous étudierez des sujets tels que l’anatomie, la physiologie, la physiothérapie et bien d’autres sujets scientifiques.

3. Spas contre les maisons de soins infirmiers

Les clients que vous servirez vous aideront également à déterminer le type de spécialité de massothérapie que vous aimeriez prendre. Par exemple, si vous envisagez de travailler dans un spa ou un centre de villégiature, vos clients seront principalement ceux qui veulent juste un peu de détente. D’un autre côté, si vous aimez travailler dans une maison de soins infirmiers ou en milieu hospitalier, vous voudrez peut-être vous lancer dans quelque chose de plus médical. Bien que la relaxation puisse être plus facile à faire, le salaire de l’autre est beaucoup plus compétitif, alors vous pouvez aussi prendre cela en considération au moment de prendre votre décision.

4. comment dur pouvez-vous faire le massage

Une autre considération dans le choix de votre spécialité est de savoir si vous pouvez prendre le massage lui-même. Rappelez-vous que les massages pour la relaxation sont plus doux et plus détendus par rapport à ceux qui sont faits pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs muscles et leurs os. Aussi, lorsque vous traitez avec des clients médicaux, vous devez également être plus précis avec vos massages.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Would you want to get into massage therapy?

Would you want to get into massage therapy?

Would you want to get into massage therapy?

Becoming a massage therapist is a big decision to make. Because the industry is already being regulated, a career in massage therapy is harder to get into. You need training and sometimes licensure in order to work in a particular clinic. This is especially true if you are aiming for those top of the line clinics that really pay well. One of the decisions that you have to make before getting into the field is what kind of massages will you be specializing in. Like the medical field, massage therapists have specializations.

There are various kinds of massages that are being done in clinics. Some are simple enough and only requires a specific set of strokes. Others are more technical and involve pressing certain pressure points in the body and using oils that are not usually used in the practice. Examples of these are acupressure and aromatherapy. Before you get into the massage therapy business, know first what you are comfortable doing. If you study one massage and then realize that you are not for it, you will be wasting money and time on your training. Before you plunge in, know first what you want.

Below are some of the things that can help you clarify what you really want to do.

1. Western against Eastern

Although there are a lot of different kinds of massages, they are divided into just two big groups– Eastern and Western. Ask yourself, are you more comfortable doing the more traditional medical model that is often the characteristic of western massages or are you more for the eastern types that makes use of essential oils and pressure points?

2. Medical against Relaxation

The various kinds of Massage therapies may also be divided into either massages for relaxation or massage therapy for medical purposes. If you feel that you only want something simple as providing relaxation, then training is easier for this group. All you need to learn are specific strokes that will help your client relax their muscles. However, if you feel that you want to make a career out of it that is similar to a medical doctor, then you are better off training in the medical area of massages. Here you will study subjects such as anatomy, physiology, physical therapy and a lot of other science subjects.

3. Spas against nursing homes

The clients that you will be servicing will also help you determine the kind of massage therapy specialty you would like to take. For instance, it you foresee yourself working at a spa or a resort, your clients will primarily be those who just want a bit of relaxation. On the other hand, if you like to work in a nursing home or in a hospital setting, then you may want to get into something that is more medical in nature. Although relaxation may be easier to do, the pay for the other is much more competitive so you may also want to consider that when making your decision.

4. how hard can you do the massage

Another consideration in choosing your specialty is whether you can take on the massaging itself. Remember that massages for relaxation is softer and more relaxed compared to those being done for people who have problems with their muscles and their bones. Also, when dealing with medical clients, you also need to be more precise with your massages.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massagetherapie vs. Chiropractische therapie

Massagetherapie vs. Chiropractische therapie

Massagetherapie vs. Chiropractische therapie

Als je op mij lijkt, blijf je waarschijnlijk liever bij andere medische zorgverleners weg en kan ik niet zeggen dat ik je de schuld geef. Hoewel ik volledige medische dekking voor je heb, moet je weten dat het tijd is voor mijn leven. Ik heb mijn zwakke momenten van pijn en sniffels net als iedereen, of op zijn minst alle anderen die goed voor zichzelf zorgen. Dus, als mijn lichaam een ​​boost lijkt te hebben, bezoek ik een van mijn twee favoriete beoefenaars van alternatieve geneeskunde; mijn massagetherapeut of mijn chiropractor.

Ik weet dat het heel moeilijk is om dat te doen, omdat het moeilijk is om dat te doen, omdat ik niet altijd weet welke van deze geweldige professionals op zoek zijn. Dus ik maak vaak een afspraak om mijn chiropractor te bezoeken voor een nieuw en verbeterd lichaamsdeel van mijn lichaam, en ik heb ook een afspraak met mijn massagetherapeut voor een flinke dosis graven en wrijven. Tussen hen in, voel ik me als een miljoen dollar en mijn financiën zijn helaas uitgeput. Ik denk dat wij, mijn lichaam en ik, het waard zijn.

Wat is het verschil tussen een massagetherapie en een chiropractische therapie?

Chiropractische therapie

• Chiropractische therapie concentreert zich voor het grootste gedeelte op de weefsels, zoals de wervelkolom en andere gewrichten, voor aanpassing en herschikking. Chiropractoren hebben enige training in massagetechnieken, maar hebben hun primaire en belangrijkste prioriteit.

• Chiropractoren zijn bevoegd om medische diagnoses te stellen, röntgenfoto’s te bestellen of bloed te laten werken.

• Chiropractoren kunnen geen medicijnen voorschrijven, maar ze kunnen supplementen of homeopathische middelen verkopen.

• Chiropractoren hebben geen medische verwijzingen nodig om hun werk uit te voeren.

Massagetherapie

• Massagetherapeuten presteren goed op de lichaamsweefsels zoals de spieren, pezen en ligamenten, maar ze zijn niet getraind.

• Massagetherapeuten mogen geen wettelijke medische diagnose stellen, röntgenfoto’s bestellen of bloed laten werken.

• Massagetherapeuten mogen geen alternatieve medicijnen voor hun alternatieve medicijn toedienen.

• Massagetherapeuten hebben geen verwijzingen nodig van iemand om hun massagesessies uit te voeren.

Een recent uitgevoerde studie in de Verenigde Staten van Amerika, een van de twee belangrijkste problemen in de wereld. voor pijn, osteoartritis, reumatoïde artritis, fibromyalgie, ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, depressie, slapeloosheid en prostaatproblemen.

Natuurlijk zijn ze bezorgd, ze zouden geen acupunctuur en reflexologie moeten zijn voor hun eigen speciale manieren.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massothérapie vs thérapie chiropratique

Massothérapie vs thérapie chiropratique

Massothérapie vs thérapie chiropratique

Si vous êtes quelque chose comme moi, vous préférez probablement rester loin des fournisseurs de médecine occidentale conventionnelle autant que possible et je ne peux pas dire que je vous blâme. Bien que je bénéficie d’une couverture médicale complète pour ce moment de ma vie «vous ne savez jamais quand vous pourriez en avoir besoin», je n’ai vu aucun de mes médecins de la Croix Bleue depuis plus de dix ans. J’ai mes faibles moments de souffrance et de reniflement comme tout le monde, ou du moins tous les autres qui prennent soin d’eux-mêmes. Alors, quand mon corps semble avoir besoin d’un coup de pouce, je rends visite à l’un de mes deux pratiquants préférés de médecine alternative; mon massothérapeute ou mon chiropraticien.

Je sais que tout cela semble très simple et direct, mais il est, en fait, un peu difficile parfois, parce que je ne sais pas toujours lequel de ces merveilleux professionnels à rechercher. Donc, j’ai souvent choisi d’aller chez mon chiropraticien pour une bonne séance d’ajustement et d’alignement de ma structure squelettique et ensuite, en prime pour moi et mon seul corps, je prends aussi rendez-vous avec mon massothérapeute creuser et frotter. Entre les deux, je ressens un million de dollars, bien que mes finances soient malheureusement épuisées. Je pense que nous, mon corps et moi, en valons la peine.

Maintenant, vous pourriez demander et à juste titre, “Quelle est la différence entre une massothérapie et une thérapie chiropratique?” Eh bien, je serai heureux de vous dire:

Chiropratique

• Dans la plupart des cas, la chiropratique se concentre sur les tissus durs comme la colonne vertébrale et d’autres articulations pour l’ajustement et le réalignement. Les chiropraticiens ont une certaine formation en techniques de massage mais ce n’est jamais leur première priorité.

• Les chiropraticiens sont autorisés à faire un diagnostic médical, à commander des radiographies ou des analyses de sang.

• Les chiropraticiens ne peuvent pas prescrire des médicaments conventionnels, mais ils peuvent vendre des suppléments ou des remèdes homéopathiques.

• Les chiropraticiens n’ont pas besoin de références médicales pour effectuer leur travail.

Massage thérapeutique

• Les massothérapeutes effectuent de merveilleux travaux sur les tissus mous tels que les muscles, les tendons et les ligaments, mais ils n’ont pas reçu de formation et ne sont pas autorisés à ajuster la colonne vertébrale ou d’autres articulations.

• Les massothérapeutes ne peuvent légalement faire un diagnostic médical, ordonner des radiographies ou effectuer des analyses de sang.

• Les massothérapeutes ne sont pas autorisés à dispenser des médicaments de médecine occidentale, mais ils peuvent et fournissent ou recommandent d’autres remèdes à base de plantes médicinales.

• Les massothérapeutes n’ont pas besoin des références de quiconque pour effectuer leurs séances de massage.

Une étude récemment menée aux États-Unis a demandé d’évaluer quels traitements alternatifs ont le mieux fonctionné pour leurs deux plus gros problèmes de santé au cours des deux dernières années et l’écrasante majorité a voté comme je l’aurais fait; pour la massothérapie des tissus profonds et la thérapie chiropratique dans des mesures égales pour des conditions telles que le mal de dos, l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, les problèmes respiratoires, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, la dépression, l’insomnie et les problèmes de prostate.

Bien sûr, en ce qui concerne la médecine alternative, il ne faut pas négliger l’acupuncture et la réflexologie car elles sont aussi bénéfiques à leurs propres moyens.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage Therapy vs. Chiropractic Therapy

Massage Therapy vs. Chiropractic Therapy

Massage Therapy vs. Chiropractic Therapy

If you are anything like me, you probably prefer staying away from providers of conventional Western medicine as much as possible and I cannot say that I blame you. Although I have full medical coverage for that “you never know when you might need it” time of my life, I have not seen any of my Blue Cross doctors in well over ten years. I do have my weak moments of pain and sniffles just like everyone else, or at least everyone else who takes good care of themselves. So, when my body seems to need a boost, I visit one of my two favorite practitioners of alternative medicine; my massage therapist or my chiropractor.

I know that it all sounds very simple and straight forward but it is, in fact, somewhat challenging at times, because I do not always know which one of these wonderful professional to seek out. So, I often first opt to visit my chiropractor for a good therapeutic session of adjusting and aligning my skeletal structure and then, as an extra bonus to me and my one and only body, I also make an appointment with my massage therapist for some hefty digging and rubbing. Between the two of them, I come out feeling like a million bucks although my finances are sadly depleted. I figure that we, my body and I, are worth it.

Now, you might ask and rightfully so, “What is the difference between a massage therapy and chiropractic therapy?” Well, I will be happy to tell you:

Chiropractic Therapy

• For the most part, chiropractic therapy focuses on the hard tissues such as the spine and other joints for adjusting and realignment. Chiropractors have some training in massage techniques but that is never their first and foremost priority.

• Chiropractors are authorized to make medical diagnosis, order x-rays or blood works.

• Chiropractors cannot prescribe conventional medications but they can sell supplements or homeopathic remedies.

• Chiropractors do not need medical referrals to perform their work.

Massage Therapy

• Massage therapists perform wonderful work on the soft body tissues such as the muscles, tendons and ligaments but they have not been trained nor are they licensed to adjust the spine or any other joints.

• Massage therapists may not legally make medical diagnosis, order x-rays or any blood work.

• Massage therapists are not permitted to dispense medications of Western medicine but they can and do provide or recommend alternative herbal remedies.

• Massage Therapists do not required referrals from anyone to conduct their massage sessions.

A recently conducted study in the United States asked to rate which alternative treatments worked best for their two biggest health problems for the past two years and the overwhelming majority voted just as I would have; for deep tissue massage therapy and chiropractic therapy in equal measures for such conditions as back pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, respiratory problems, high blood pressure, high cholesterol, depression, insomnia and prostate problems.

Of course, as far as alternative medicine is concerned, one should not discount acupuncture and reflexology for they too are beneficial in their own very special ways.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Een volledige lichaamsmassage geven

Een volledige lichaamsmassage geven

Dus je bent geen massagetherapeut, maar wil je een volledige lichaamsmassage geven? Nou, merk in de eerste plaats op dat het geven van een volledige lichaamsmassage geen gemakkelijke taak is. Hoewel het enigszins eenvoudig lijkt, is het geen eenvoudige taart. Om een ​​geslaagde massagetherapie te kunnen geven, moet je namelijk kennis hebben van massagetechnieken en de principes die eraan ten grondslag liggen. Er blijft echter hoop over voor de amateurs. Ze kunnen hun vrienden of zichzelf behandelen met een goede massage als ze gewapend zijn met de basis.

Over de basisprincipes gesproken, het is vermeldenswaard dat massagetherapie op verschillende manieren wordt toegepast, met verschillende technieken. Al deze technieken zijn er echter op gericht mensen te helpen een betere gezondheid en welzijn te bereiken. Dus als u bijvoorbeeld een volledige lichaamsmassage aan een vriend hebt gegeven, is het het beste om eerst de mogelijke technieken te kennen die u kunt aanbieden. Er zijn westerse en oosterse vormen, zoals shiatsu, Thaise massage, reiki, diep weefsel, Zweeds, acupressuur en nog veel meer. Merk op dat het geven van een volledige lichaamsmassage kennis vereist van de basistechnieken van deze helende praktijk.

Het geven van een volledige lichaamsmassage vereist ook kennis van het goed instellen van de stemming om te ontspannen en uw cliënt comfortabel te maken. Dus voordat je begint met de massage, bereid je voor op een comfortabele massageruimte. Bekijk het ondersteuningsoppervlak van uw klant en uzelf. Overweeg dan de sfeer. Als je wilt dat je cliënt zich volledig ontspant terwijl je een volledige lichaamsmassage geeft, dan moet je zeker dingen verwijderen die irriterend kunnen zijn. Voor een betere sfeer kunt u aromatherapie-kaarsen aansteken en de muziek niet vergeten. Speel wat zachte muziek en geniet van het ritme en de beat met je klant.

Bij het geven van een volledige lichaamsmassage, is het ook het beste om je voorraden te overwegen voorafgaand aan de feitelijke procedure. Zorg ervoor dat u over de juiste apparatuur beschikt, zoals een paar handdoeken en smeermiddelen zoals massageolie of lotion. Dit glijmiddel wordt aangebracht bij het geven van een volledige lichaamsmassage, omdat het zorgt voor een soepele glijbeweging. Er is echter een ding om op te letten bij het geven van een volledige lichaamsmassage met een glijmiddel, dat wil zeggen nooit een grote hoeveelheid olie op de huid aanbrengen, omdat hierdoor de hand gaat glijden, waardoor uw cliënt zich ongemakkelijk voelt met uw slagen. Er is voldoende olie in orde.

Voer je beste, goede slagen uit. Zoals ik al eerder zei, is het belangrijk om de juiste slagen of technieken te kennen bij het geven van een volledige lichaamsmassage. Welnu, ik ben er zeker van dat je niet graag gemept zult worden, dus zorg er bij het geven van een volledige lichaamsmassage voor dat je cliënt comfortabel is met jou en met wat je doet. Een ander ding om op te merken is dat je ervoor moet zorgen dat je weet wat je doet.

Tot slot, om uw ultieme lichaamsmassage-ervaring ultiem te geven, verbreek niet de band die u en uw klant hebben gecreëerd. Concentreer je op wat je doet en verbreek gewoon de betovering van iemand van jullie die ‘genoeg’ of ‘genoeg’ heeft gezegd.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Donner un massage complet du corps

Donner un massage complet du corps

Donc, vous n’êtes pas un massothérapeute, mais vous voulez donner un massage complet du corps? Eh bien, notez en premier lieu que donner un massage complet du corps n’est pas une tâche facile. Bien qu’il semble être un peu simple, ce n’est pas une tarte facile. En fait, pour que vous puissiez offrir une thérapie de massage efficace, vous avez besoin d’une connaissance des techniques de massage, ainsi que des principes qui la sous-tendent. Cependant, l’espoir reste pour les amateurs. Ils peuvent traiter leurs amis ou eux-mêmes avec un bon massage s’ils sont armés avec les bases.

Parlant des bases, il convient de noter que la massothérapie est appliquée de différentes façons, avec des techniques différentes. Toutes ces techniques visent toutefois à aider les gens à améliorer leur santé et leur bien-être. Donc, si vous êtes sur le point de donner un massage complet du corps à un ami, par exemple, il est préférable de connaître d’abord les techniques possibles que vous pouvez offrir. Il existe des formes occidentales et orientales, comme le shiatsu, le massage thaï, le reiki, les tissus profonds, le suédois, l’acupression, et bien d’autres. Notez que donner un massage complet du corps nécessite une connaissance des techniques de base de cette pratique de guérison.

Donner un massage complet du corps exige également des connaissances de réglage de l’humeur pour se détendre et rendre votre client confortable. Donc, avant de commencer le massage, préparez-vous à une zone de massage confortable. Jetez un coup d’œil à la surface d’appui de votre client et de vous-même. Ensuite, considérez l’atmosphère. Si vous voulez que votre client se détende complètement tout en donnant un massage complet du corps, alors vous avez certainement besoin d’enlever les choses qui pourraient être irritantes. Pour une meilleure atmosphère, vous pouvez envisager d’allumer des bougies d’aromathérapie et n’oubliez pas la musique. Jouez de la musique douce et appréciez le rythme et le rythme avec votre client.

Lorsque vous donnez un massage complet du corps, il est également préférable de considérer vos fournitures avant la procédure. Assurez-vous que vous avez les bons équipements, tels qu’une paire de serviettes de toilette et des lubrifiants comme de l’huile de massage ou de la lotion. Ce lubrifiant est appliqué lors d’un massage corporel complet, car il facilite le glissement. Cependant, il y a une chose à noter lorsque vous donnez un massage complet du corps avec un lubrifiant, c’est-à-dire ne jamais appliquer une grande quantité d’huile sur la peau, car cela pourrait faire glisser la main et gêner vos mouvements. Assez quantité d’huile est d’accord.

Effectuez vos meilleurs coups. Comme je l’ai déjà dit, il est important de connaître les coups ou les techniques appropriés lors d’un massage complet du corps. Eh bien, je suis sûr que vous n’aimerez pas être giflé, alors quand vous faites un massage complet du corps, assurez-vous que votre client est à l’aise avec vous et avec ce que vous faites. Une autre chose à noter ici est que assurez-vous que vous savez ce que vous faites.

Enfin, pour rendre votre expérience de massage corporel ultime, ne rompez pas le lien que vous et votre client avez créé. Concentrez-vous sur ce que vous faites et brisez le sortilège de l’un d’entre vous qui a parlé ou dit «assez».

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Giving a Full Body Massage

Giving a Full Body Massage

Giving a Full Body Massage

So you are not a massage therapist, but you want to give a full body massage? Well, note in the first place that giving a full body massage is not an easy task. Although it appears to be somewhat simple, it’s not an easy pie. In fact, for you to deliver a successful massage therapy, you need a knowledge of massage techniques, as well as the principles behind it. However, hope remains for the amateurs. They can treat their friends or themselves with a good massage if they are armed with the basics.

Speaking of the basics, it is worth noting that massage therapy is applied in different ways, with different techniques. All of these techniques, however, are aimed at helping people to attain better health and well-being. So if you’ve come to the point of giving a full body massage to a friend, for instance, it’s best to know first the possible techniques that you can offer. There are Western and oriental forms, such as shiatsu, Thai massage, reiki, deep tissue, Swedish, acupressure, and a lot more. Note that giving a full body massage requires knowledge of the basic techniques of this healing practice.

Giving a full body massage also requires knowledge of setting the mood properly to relax and make your client comfortable. So before you begin with the massage, prepare for a comfortable massage area. Take a look at the support surface of your client and yourself. Then, consider the atmosphere. If you want your client to relax completely while giving a fully body massage, then you certainly need to remove things that might be irritating. For an enhance atmosphere, you can consider lighting aromatherapy candles and don’t forget the music. Play some mellow music and enjoy the rhythm and the beat with your client.

When giving a full body massage, it’s also best to consider your supplies prior to the actually procedure. Make sure that you have the right equipments, such as a pair of hand towels and lubricants like massage oil or lotion. This lubricant is applied when giving a full body massage as it aids for a smooth glide. However, there is one thing to note when giving a full body massage using a lubricant, that is, never to apply large amount of oil to the skin as this will cause the hand to slide, making your client uncomfortable with your strokes. Enough amount of oil is okay.

Perform your best, proper strokes. As I’ve said earlier, it is important to know the proper strokes or techniques when giving a full body massage. Well, I am sure that you won’t like to be slapped, so when giving a full body massage make sure that your client is comfortable with you and with what you are doing. Another thing to note here is that make sure that you know what you are doing.

Finally, to make your giving a full body massage experience ultimate, don’t break the bond that you and your client have created. Focus with what you are doing and just break the spell of one of you have spoken or said “enough’.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Zweedse massagetherapie

Zweedse massagetherapie

Zweedse massagetherapie

Wat is Zweedse massagetherapie? Het is een techniek die is ontworpen om de spieren in het lichaam te helpen ontspannen door druk uit te oefenen en vervolgens in dezelfde richting te wrijven als de bloedstroom die terugkeert naar het hart.

In tegenstelling tot andere methoden van massagetherapie, werd dit voor het eerst ontwikkeld in de 18e eeuw. Het wordt ook wel de “klassieke massage” genoemd omdat het de westerse manier is om die spieren te ontspannen.

Het hoofddoel van de Zweedse massage toen en nu is nog steeds hetzelfde. Dit is om de zuurstofstroom in het bloed te verhogen, zodat toxines uit de spieren worden vrijgegeven. Deze toxines omvatten melkzuur en urinezuur evenals metabole afvalstoffen.

Wanneer dit gebeurt, wordt de bloedsomloop verhoogd zonder de hartbelasting te verhogen. De ligamenten en pezen zijn beide uitgerekt, waardoor ze soepel en buigzaam blijven. Dit stimuleert ook de huid en het zenuwstelsel en verzacht tegelijkertijd de zenuwen. Als gevolg hiervan wordt stress verminderd.

Er zijn verschillende technieken in de Zweedse massage. Enkele voorbeelden hiervan zijn wrijving, effleurage, kneden, tikken, lange slagen, trillingen en schudbewegingen. De therapeut kan de vingertoppen, handen of handpalm gebruiken om een ​​maximaal effect te bereiken en natuurlijk een beetje buigen en strekken.

Tijdens de sessie moet de persoon zich uitkleden en op de matras gaan liggen. Hij of zij wordt dan bedekt met een deken en de enige keer dat hij wordt geopend, is wanneer de therapeut dat deel van het lichaam met olie moet masseren, zodat dit door het lichaam wordt opgenomen.

Als je je niet op je gemak voelt om naakt te zijn, neem dan wat oude, losse kleding mee, want de olie kan vlekken op de kleding veroorzaken.

Een Zweedse massage duurt meestal 60 tot 90 minuten. Voordat de sessie begint, kan de therapeut uw teint controleren en vervolgens het type olie kiezen dat moet worden gebruikt op basis van uw huidtype. Als je ooit de druk wilt verhogen of verlagen, zeg dat dan en de therapeut zal zich dienovereenkomstig aanpassen.

In de kamer kunt u op de achtergrond wat rustgevende muziek horen spelen, aangezien dit bekend staat om mensen te helpen ontspannen. Als je het niet leuk vindt, vertel het ze dan zodat ze iets anders kunnen spelen of gewoon uit kunnen zetten.

Je zou kunnen opmerken dat de therapeut graag zou willen kletsen terwijl hij aan je werkt. Net als de muziek, als je geen zin hebt om te praten, vertel het hen dan gewoon. Maak je geen zorgen, ze zullen niet beledigd zijn.

Ten slotte slapen sommige mensen tijdens Zweedse massagetherapie. Nogmaals, dat is prima, want het is bekend dat het gebeurde.

Zweedse massagetherapie wordt beschouwd als de basis van andere vormen van westerse massages. Dit komt omdat de principes erachter hetzelfde zijn als wanneer u sportmassage, stoelmassage, hot stone-therapie, deep tissue massage of aromatherapie probeert. Als je het leuk vindt om behandeld te worden, probeer de anderen dan de volgende keer dat je langskomt.

Voordat u voor een sessie gaat, raadpleegt u uw arts als het veilig voor u is om te doen. Je moet ook vermijden een zware maaltijd te eten voordat je naar binnen gaat.

Zweedse massagetherapie is goed. Als de sessie voorbij is, voelt u zich ontspannen en versterkt. Omdat je daarna dorst zult hebben, kun je beter een drankje drinken. Sommige plaatsen bieden water, terwijl anderen warme thee uitdelen. Wanneer je er klaar voor bent, is het tijd om je aan te kleden en naar huis te gaan.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage suédois

Massage suédois

Qu’est-ce que la massothérapie suédoise? Il s’agit d’une technique conçue pour aider les muscles du corps à se détendre en appliquant une pression puis en les frottant dans le même sens que la circulation du sang vers le cœur.

Contrairement à d’autres méthodes de massothérapie, cela a été développé au 18ème siècle. On l’appelle aussi le “massage classique” parce qu’il représente la manière occidentale de détendre ces muscles.

Le but principal du massage suédois d’hier et d’aujourd’hui est toujours le même. C’est pour augmenter le flux d’oxygène dans le sang afin que les toxines soient libérées par les muscles. Ces toxines comprennent l’acide lactique et urique ainsi que les déchets métaboliques.

Lorsque cela se produit, la circulation est augmentée sans augmenter la charge cardiaque. Les ligaments et les tendons sont tous les deux étirés en les maintenant souples et souples. Cela stimule également la peau et le système nerveux et apaise les nerfs en même temps. En conséquence, le stress est réduit.

Il existe différentes techniques dans le massage suédois. Quelques exemples de ceux-ci sont la friction, l’effleurage, le pétrissage, le taraudage, les courses longues, les vibrations et les mouvements de secousses. Le thérapeute peut utiliser le bout des doigts, les mains ou la paume pour obtenir un effet maximal et, bien sûr, un peu de flexion et d’étirement.

Pendant la séance, la personne doit se déshabiller et s’allonger sur le matelas. Il ou elle est alors recouvert d’une couverture et la seule fois où il est ouvert est lorsque le thérapeute doit masser cette région du corps avec de l’huile afin que cela soit absorbé par le corps.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise d’être nu, apportez des vieux vêtements amples parce que l’huile peut tacher les tissus.

Un massage suédois dure généralement de 60 à 90 minutes. Avant le début de la séance, le thérapeute peut vérifier votre teint puis choisir le type d’huile à utiliser en fonction de votre type de peau. Si jamais vous voulez augmenter ou diminuer la pression, dites-le et le thérapeute ajustera en conséquence.

Dans la pièce, vous pouvez entendre une musique apaisante en arrière-plan, car cela a été connu pour aider les gens à se détendre. Si vous ne l’aimez pas, dites-leur simplement qu’ils peuvent jouer quelque chose d’autre ou simplement l’éteindre.

Vous pourriez remarquer que le thérapeute aimerait discuter tout en travaillant sur vous. Tout comme la musique, si vous n’avez pas envie de parler, dites-leur simplement. Ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas offensés.

Enfin, certaines personnes dorment pendant la massothérapie suédoise. Encore une fois, c’est parfaitement bien, car on sait que cela arrive.

La massothérapie suédoise est considérée comme le fondement d’autres types de massages occidentaux. C’est parce que les principes qui la sous-tendent sont les mêmes que lorsque vous essayez le massage sportif, le massage sur chaise assise, la thérapie aux pierres chaudes, le massage des tissus profonds ou l’aromathérapie. Si vous aimez la façon dont vous avez été traité, essayez les autres la prochaine fois que vous passerez.

Avant d’aller à une séance, vérifiez auprès de votre médecin si vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous devriez également éviter de manger un repas lourd avant d’entrer.

La massothérapie suédoise est bonne. Une fois la session terminée, vous vous sentirez détendu et revigoré. Puisque tu auras soif après, tu ferais mieux de boire. Certains endroits offrent de l’eau tandis que d’autres distribuent du thé chaud. Chaque fois que vous êtes prêt, il est temps pour vous de vous habiller et de rentrer à la maison.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Swedish Massage Therapy

Swedish Massage Therapy

What is Swedish massage therapy? It is a technique designed to help the muscles in the body relax by applying pressure and then rubbing it in the same direction as the flow of blood returning to the heart.

Unlike other methods of massage therapy, this was first developed in the 18th century. It is also called the “classic massage” because it represents the Western way of relaxing those muscles.

The main purpose of the Swedish massage then and now is still the same. This is to increase the flow of oxygen in the blood so toxins are released from the muscles. These toxins include lactic and uric acid as well as metabolic waste.

When this happens, circulation is increased without increasing the heart load. The ligaments and tendons are both stretched keeping them supple and pliable. This also stimulates the skin and nervous system and soothes the nerves at the same time. As a result, stress is reduced.

There are various techniques in the Swedish massage. Some examples of these are friction, effleurage, kneading, tapping, long strokes, vibrations and shaking motions. The therapist may use the fingertips, hands or palm to achieve maximum effect and of course, a little bit of bending and stretching.

During the session, the person has to undress and lie down on the mattress. He or she is then covered with a blanket and the only time it is opened is when the therapist has to massage that region of the body with oil so this will be absorbed by the body.

If you do not feel comfortable about being nude, bring some old loose clothes because the oil may stain fabrics.

A Swedish massage usually lasts for 60 to 90 minutes. Before the session begins, the therapist may check your complexion then choose the type of oil to use based on your skin type. If ever you want to increase or decrease the pressure, just say so and the therapist will adjust accordingly.

In the room, you may hear some soothing music playing in the background as this has been known to help people unwind. If you don’t like it, just tell them so they can play something else or just turn it off.

You might notice that the therapist would like to chat while working on you. Just like the music, if you don’t feel like talking, just tell them. Don’t worry, they won’t be offended.

Lastly, some people sleep during Swedish massage therapy. Again, that is perfectly fine because it has been known to happen.

Swedish massage therapy is considered to be the foundation of other types of Western massages. This is because the principles behind it are the same as when you try sports massage, seated chair massage, hot stone therapy, deep tissue massage or aromatherapy. If you like the way you were treated, try out the others the next time you drop by.

Before going for a session, check with your doctor if it is safe for you to do. You should also avoid eating a heavy meal before going in.

Swedish massage therapy is good. Once the session is over, you will feel relaxed and invigorated. Since you will feel thirsty afterwards, you better drink up. Some places offer water while others hand out warm tea. Whenever you are ready, it is time for you to get dressed and head on home.

Massage aux pierres chaudes

Massage aux pierres chaudes

Massage aux pierres chaudes

Vous avez entendu parler du massage aux pierres chaudes? Avez-vous essayé de vous adonner à ce genre de pratique thérapeutique? Si ce n’est pas encore le cas, je parie qu’il est maintenant temps pour vous de savoir ce qu’est un massage aux pierres chaudes et ce qu’il peut faire pour vous.

Le concept de massage aux pierres chaudes est devenu largement reconnu et accepté dans l’industrie des soins de santé aujourd’hui et il y a quelques années. De nombreux rapports ont en effet noté que depuis les quatre dernières années, le massage aux pierres chaudes est devenu la rage des centres thérapeutiques, des spas, des salons et des cliniques du monde entier. Aujourd’hui, le concept est largement reconnu comme l’une des améliorations les plus efficaces à la pratique de la massothérapie régulière et traditionnelle.

Origine de la thérapie

Contrairement à la croyance populaire, le concept de massage aux pierres chaudes n’a pas été reconnu pour la première fois dans le désert de l’Arizona, ni par les visions des saints, telles que revendiquées par les massothérapeutes. La vérité de l’affaire est, l’origine du massage aux pierres chaudes peut être retracée 5000 ans en Inde, avec l’ancienne tradition de guérison de l’Ayurveda. Selon certaines recherches, cette thérapie provenait de ces guérisseurs qui ont utilisé des roches des lits de la rivière et les réchauffer dans de l’eau chaude ou des charbons ardents avant de les utiliser pour traiter toute sensation d’inconfort dans le corps. C’est à travers cette pratique que le concept de thérapie de massage aux pierres chaudes est né.

Les bases

Le massage aux pierres chaudes, également connu sous le nom de pierre chauffée ou massage à la pierre, est considéré comme un type unique de connexion que les gens éprouvent avec la nature. Cet étiquetage découle peut-être du fait que le massage aux pierres chaudes implique l’utilisation et l’application de pierres de basalte chauffées à l’eau de différentes formes et tailles pour guérir les imperfections de votre système.

Les pierres sont habituellement placées sur les points clés du corps, comme les épines ou les mains, pendant que le thérapeute donne un massage profond. Selon certains experts, la chaleur sur les pierres, lorsqu’elle est dirigée vers les points clés du corps, crée des résultats spectaculaires et profonds car il soulage les muscles fatigués et fatigués. Mis à part cela, beaucoup de ceux qui reconnaissent les capacités de massage aux pierres chaudes prétendent que les pierres chaudes encourageront grandement l’échange de la circulation lymphatique et sanguine dans tout le corps.

Les merveilles du massage aux pierres chaudes ne s’arrêtent pas là. Beaucoup ont également dit que le massage aux pierres chaudes calmerait même le système nerveux, soulagerait les muscles raides, ouvrirait les articulations serrées et libérerait les énergies bloquées dans le corps, permettant au corps de fonctionner comme avant.

Pour résumer tout, voici les avantages que le massage aux pierres chaudes peut vous apporter:

* Améliore la circulation

* Soulagement des muscles raides

* Ouvre les joints serrés

* Apaise le système nerveux

* Libère les énergies bloquées

* Aide à la relaxation plus profonde

Avec tous ces avantages, il n’est pas étonnant que le massage aux pierres chaudes soit maintenant considéré comme idéal pour les personnes qui sont très sensibles à la pression profonde. La technique est également considérée comme la meilleure pour ceux qui sont touchés par la fibromyalgie avec la douceur et la douceur des pierres chauffées. Et, comme les pierres apportent un soulagement aux muscles fatigués et fatigués, le massage aux pierres chaudes est sans aucun doute excellent pour ceux qui ont des passions pour le ski et la randonnée.

Hot Stone-massage

Hot Stone-massage

Gehoord over hete stenen massage? Heb je geprobeerd je over te geven aan dit soort therapeutische oefeningen? Zo niet, dan wed ik dat het nu tijd is voor u om te weten wat een hot stone-massage is en wat het voor u kan doen.

Het concept van hot stone-massage is tegenwoordig en enkele jaren geleden algemeen gewaardeerd en geaccepteerd in de gezondheidszorg. Talloze rapporten hebben namelijk opgemerkt dat hete stenen massage van de afgelopen vier jaar de woede werd van therapeutische centra, spa’s, salons en klinieken over de hele wereld. Tegenwoordig wordt het concept algemeen erkend als een van de meest effectieve verbeteringen aan de reguliere en traditionele massagetherapie.

Oorsprong van de therapie

In tegenstelling tot het populaire geloof, werd het concept van massage met hete stenen niet voor het eerst herkend in de woestijn van Arizona, of door de visioenen van heiligen zoals ooit beweerd door de massagetherapeuten. De waarheid is dat de oorsprong van de hot stone-massage 5000 jaar teruggaat tot India, met de oude helende traditie van Ayurveda. Volgens sommige onderzoeken is deze therapie afkomstig van die genezers die stenen uit de rivierbeddingen hebben gebruikt en deze verwarmen in warm water of hete kolen voordat ze worden gebruikt om elk oncomfortabel gevoel in het lichaam te behandelen. Het is door deze beoefening dat het concept hot stone-massagetherapie is geboren.

De basis

Hot stone-massage, ook bekend als verwarmde steen of la-stone massage, wordt gezegd dat het een uniek soort verbinding is die mensen ervaren met de natuur. Deze labeling komt misschien voort uit het feit dat hot stone-massage het gebruik en de toepassing van met water verwarmde basaltstenen van verschillende vormen en afmetingen omvat om elke soort onvolkomenheden in uw systeem te genezen.

De stenen worden meestal op de belangrijkste punten van het lichaam geplaatst, zoals de ruggengraat of de handen, terwijl de therapeut een diepe massage geeft. Volgens sommige experts zorgt de hitte op de stenen, wanneer gericht op de belangrijkste punten van het lichaam, voor dramatische en diepzinnige resultaten omdat het de vermoeide en vermoeide spieren verlicht. Afgezien van dit, beweren veel van degenen die de mogelijkheden van hete stenen massage erkennen dat de warme stenen de uitwisseling van lymfe en de bloedcirculatie door het lichaam sterk zullen stimuleren.

De wonderen van hotstone-massage eindigen daar niet alleen. Velen hebben verder gezegd dat massage met hete stenen zelfs het zenuwstelsel zal kalmeren, stijve spieren zal verlichten, de strakke gewrichten zal openen en vrije geblokkeerde energieën in het lichaam zal kunnen opsluiten, waardoor het lichaam kan functioneren zoals het was.

Om het allemaal samen te vatten, hier zijn de voordelen die hot stone-massage u kan bieden:

* Verbetert de bloedsomloop

* Stijve spierontspanning

* Opent dichte verbindingen

* Verzacht het zenuwstelsel

* Bevrijdt geblokkeerde energieën

* Helpt bij diepere ontspanning

Met al deze voordelen is het geen wonder dat massage met hete stenen nu ideaal wordt geacht voor mensen die erg gevoelig zijn voor diepe druk. De techniek wordt ook beschouwd als de beste voor degenen die worden getroffen door fibromyalgie met de verwarmde stenen zachtheid en zachtheid. En aangezien de stenen verlichting bieden voor vermoeide en vermoeidheidsspieren, is de hotstonemassage ongetwijfeld geweldig voor degenen die passies hebben om te skiën en wandelen.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Hot Stone Massage

Hot Stone Massage

Heard about hot stone massage? Have you tried indulging into this kind of therapeutic practice? If not yet, then I bet it’s now time for you to know what a hot stone massage is and what it can do for you.

The concept of hot stone massage has become widely valued and accepted in the healthcare industry today and a few years back. Numerous reports have in fact noted that from the past four years, hot stone massage became the rage of therapeutic centers, spas, salons, and clinics all over the world. Today, the concept is widely recognized as one of the most effective enhancement to the regular and traditional massage therapy practice.

Origin of the Therapy

Contrary to the popular belief, the concept of hot stone massage was not first recognized in the desert of Arizona, or by the visions of saints as once claimed by the massage therapists. The truth of the matter is, hot stone massage’s origin can be traced back 5000 years to India, with the ancient healing tradition of Ayurveda. According to some researches, this therapy originated from those healers who have used rocks from the river beds and warm them in either hot water or hot coals before using them to treat any feeling of discomfort in the body. It is through this practice that the concept hot stone massage therapy was born.

The Basics

Hot stone massage, also known as heated stone or la stone massage, is said to be a unique sort of connection that people experience with nature. This labeling perhaps stems from the fact that hot stone massage involves the use and application of water-heated basalt stones of varying shapes and sizes to heal whatever sort of imperfections there is in your system.

The stones are usually placed on the key points of the body, like the spines or the hands, while the therapist is giving a deep massage. According to some experts, the heat on the stones, when directed to the key points of the body, creates dramatic and profound results as it relieves the tired and fatigued muscles. Aside from this, many of those who acknowledge the capabilities of hot stone massage claim that the warm stones will greatly encourage the exchange of lymph and blood circulation throughout the body.

The wonders of hot stone massage don’t just end there. Many have further said that hot stone massage will even calm the nervous system, relieve stiff muscles, open the tight joints, and free blocked energies in the body, allowing the body to function the way it used to be.

To sum it all up, here are the benefits that hot stone massage can give you:

* Improves circulation

* Stiff muscle relief

* Opens tight joints

* Soothes the nervous system

* Releases blocked energies

* Aids deeper relaxation

With all these benefits, it’s no wonder that hot stone massage is now deemed ideal for people who are highly sensitive to deep pressure. The technique is also considered as best for those who are affected by fibromyalgia with the heated stones gentleness and smoothness. And, since the stones provide relief from tired and fatigue muscles, the hot stone massage is no doubt great for those who have passions for skiing and hiking.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Shiatsu-Massage

Shiatsu-Massage

Shiatsu-massage

Massage is een vorm van complementaire of alternatieve medicamenteuze behandeling die de spieren en het diepe weefsel manipuleert om een ​​afgifte van toxines uit de spieren, ontspanning, stressvermindering en tal van andere gedocumenteerde voordelen te bewerkstelligen. Shiatsu is een van die massagetechnieken.

Shiatsu is ook bekend als acupressuur en is een vingerdrukmassage-techniek die is gebaseerd op het systeem van Chinese meridianen. In tegenstelling tot de massages van westerse culturen waar de therapeut kneden gebruikt, gebruikt de Shiatsu-beoefenaar druk en stretching.

Met behulp van hun vingers, handpalmen, duimen, knokkels, ellebogen en knieën werkt de therapeut aan de acupunctuurpunten en energiekanalen van het lichaam. Het wordt beschouwd als een vorm van aanraakcommunicatie en is een veilig en effectief middel voor preventieve geneeskunde.

Shiatsu-beoefenaars zijn van mening dat ziekten het gevolg zijn van geblokkeerde of onevenwichtige energie, hetzelfde beeld als Chinese acupunctuur. Gebruikmakend van het geloof dat er twee energiekrachten in het lichaam zijn en dat het menselijk lichaam een ​​microkosmos van het universum is, werkt de beoefenaar om energieniveaus te deblokkeren of opnieuw in evenwicht te brengen zodat geen ziekte het over kan nemen. Beoefenaars geloven dat shiatsu het hele wezen werkt, dus het is niet ongebruikelijk dat mensen tijdens of na de massage reacties krijgen. Sommige mensen zullen huilen, lachen, vreugde of stilte ervaren. Dit zijn reacties dat het lichaam oude energiepatronen doorbreekt en in een gezondere kant terechtkomt.

Beoefenaars gebruiken ook shiatsu-massage om veel voorkomende psychische en lichamelijke klachten te behandelen. Voorstanders geloven dat het aandoeningen zoals depressie, angst, misselijkheid, stijfheid, hoofdpijn, krampen of artritis verlicht. Soms worden zen shiatsu’s genoemd, geloven beoefenaars dat door de chi of energieniveaus te beïnvloeden. Wanneer een deelnemer lijdt aan slapeloosheid, indigestie, gezwollen gewrichten, hoofdpijn of depressie, geloven zij dat dit geen bron van ongemak is, maar als een symptoom van hyperactieve of niet-productieve chi.

De shiatsu-masseuse zal een eerste diagnose stellen door te beoordelen waar de chi-stroom gezond is en waar deze kan worden belemmerd. De beoefenaar zal vragen stellen over symptomen, kwalen en dan een lichte massage uitvoeren om te voelen waar drukpunten aanwezig zijn die strak of zacht zijn.

Zodra de diagnose is voltooid, zal de shiatsu-beoefenaar stevige druk uitoefenen met vingers, knokkels, duimen, handpalmen, tenen, voeten, knieën of ellebogen. Er zijn 14 verschillende meridianen die de therapeut tijdens de behandeling zal behandelen. Twee staan ​​centraal en trekken door de romp – een naar achteren en een naar voren. Er zijn 12 andere die in gespiegelde paren langs de symmetrische helften van het lichaam zijn. Ze worden geassocieerd met de functie van organen in het lichaam.

Veel mensen genieten van shiatsu-massage. Het heeft enkele overeenkomsten met diepe weefselmassage. Shiatsu omvat diepe ademhaling, roterende en uitrekkende gewrichten en het manipuleren van drukpunten. Wanneer deze punten worden ingedrukt, beschrijven de deelnemers de gevoelens als verschillend van andere soorten massage. Achteraf beschrijven ze meestal dat ze zich raar voelen, maar niet de pijn voelen die degenen die een diepe weefselmassage ervaren zullen beschrijven.

Shiatsu-behandelingen kunnen het beste op regelmatige basis worden gedaan om de meeste voordelen te ervaren. Oosterse geneeskunde maakt gebruik van shiatsu voor verschillende aandoeningen (repiratoire, spijsverterings, hoofdpijn of krampen in de benen) en vandaag wint het populariteit in het Westen.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
 
Call +32 2 502 53 48

Massage Shiatsu

Massage Shiatsu

Le massage est une forme de traitement de médecine complémentaire ou alternative qui manipule les muscles et les tissus profonds pour obtenir une libération des toxines des muscles, la relaxation, la réduction du stress et de nombreux autres avantages documentés. Le shiatsu est l’une de ces techniques de massage.

Shiatsu est également connu comme l’acupression et est une technique de massage par pression du doigt qui a été fondée sur le système des méridiens chinois. Contrairement aux massages des cultures occidentales où le thérapeute utilise le pétrissage, le praticien Shiatsu utilise la pression et l’étirement.

Avec ses doigts, ses paumes, ses pouces, ses articulations, ses coudes et ses genoux, le thérapeute travaille sur les points d’acupuncture et les canaux énergétiques du corps. Il est considéré comme une forme de communication tactile et constitue un moyen sûr et efficace de médecine préventive.

Les praticiens de Shiatsu croient que les maladies sont le résultat d’énergie bloquée ou déséquilibrée, la même vue que l’acuponcture chinoise. En utilisant la croyance qu’il y a deux forces d’énergie dans le corps et que le corps humain est un microcosme de l’univers, le praticien travaille pour débloquer ou rééquilibrer les niveaux d’énergie afin qu’aucune maladie ne puisse prendre le dessus. Les pratiquants croient que le shiatsu fonctionne tout l’être donc il n’est pas inhabituel que les gens aient des réactions pendant ou après le massage. Certaines personnes vont pleurer, rire, faire l’expérience de la joie ou de l’immobilité. Ce sont des réactions que le corps brise à travers les vieux modèles d’énergie et émergent dans un côté plus sain.

Les pratiquants utilisent également le massage shiatsu pour traiter les plaintes psychologiques et physiques communes. Les promoteurs croient qu’il soulage les troubles tels que la dépression, l’anxiété, la nausée, la raideur, les maux de tête, les crampes ou l’arthrite. Parfois appelés zen shiatsu, les pratiquants croient qu’en affectant le chi ou les niveaux d’énergie. Lorsqu’un participant souffre d’insomnie, d’indigestion, d’enflure des articulations, de maux de tête ou de dépression, il croit que ce n’est pas une source d’inconfort mais plutôt un symptôme de chi hyperactif ou sous-productif.

La masseuse shiatsu fera un premier diagnostic en évaluant où le flux de chi est en bonne santé et où il peut être obstrué. Le praticien posera des questions sur les symptômes, les affections, puis fera un léger massage pour sentir où il y a des points de pression serrés ou tendres.

Une fois le diagnostic terminé, le pratiquant de shiatsu appliquera une pression ferme en utilisant les doigts, les jointures, les pouces, les paumes, les orteils, les pieds, les genoux ou les coudes. Il y a 14 méridiens différents auxquels le thérapeute va répondre pendant le traitement. Deux sont centrales, dessinant à travers le torse – l’une dans le dos et l’autre sur le devant. Il y en a 12 autres qui sont en paires de miroirs le long des moitiés symétriques du corps. Ils sont associés à la fonction des organes dans le corps.

Beaucoup de gens aiment le massage shiatsu. Il a quelques similitudes avec le massage des tissus profonds. Shiatsu impliquera la respiration profonde, la rotation et l’étirement des articulations et la manipulation des points de pression. Lorsque ces points sont pressés, les participants décrivent les sentiments comme différents des autres types de massage. Ensuite, ils décrivent généralement qu’ils se sentent étranges, mais ne pas ressentir la douleur que décriront ceux qui subissent un massage des tissus profonds.

Les traitements de Shiatsu sont mieux faits sur une base régulière afin d’éprouver le plus d’avantages. La médecine orientale utilise le shiatsu pour diverses affections (repiratoire, digestive, maux de tête ou crampes dans les jambes) et aujourd’hui, elle gagne en popularité en Occident.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Shiatsu Massage

Shiatsu Massage

Massage is a form of complementary or alternative medicine treatment that manipulates the muscles and deep tissue to acheive a release of toxins from the muscles, relaxation, stress reduction, and numerous other documented benefits. Shiatsu is one of those massage techniques.

Shiatsu is also known as acupressure and is a finger pressure massage technique which was founded on the system of Chinese meridians. Unlike the massages of Western cultures where the therapist uses kneading, the Shiatsu practitioner uses pressure and stretching.

Using their fingers, palms, thumbs, knuckles, elbows and knees the therapist works on the body’s acupuncture points and energy channels. It is considered a form of touch communication and is a safe and effective means of preventative medicine.

Shiatsu practitioners believe that diseases are the result of blocked or unbalanced energy, the same view as Chinese acupuncture. Using the belief that there are two energy forces in the body and that the human body is a microcosm of the universe the practitioner works to unblock or rebalance energy levels so no disease can take over. Practitioners believe that shiatsu works the whole being so it is not unusual for people to have reactions either during or after the massage. Some people will cry, laugh, experience joy or stillness. These are reactions that the body is breaking through old energy patterns and emerging into a healthier side.

Practitioners also use shiatsu massage to treat common psychological and physical complaints. Proponents believe that it alleviates disorders such as depression, anxiety, nausea, stiffness, headaches, cramps or arthritis. Sometimes called zen shiatsu, practitioners believe that by affecting the chi or energy levels. When a participant suffers from sleeplessness, indigestion, swollen joints, headaches or depression they believe it is not a source of discomfort but as a symptom of hyperactive or underproductive chi.

The shiatsu masseuse will make a first diagnosis by assessing where the chi flow is healthy and where it may be obstructed. The practitioner will ask about symptoms, ailments and then do a light massage to feel where there are pressure points which are tight or tender.

Once the diagnosis is completed the shiatsu practitioner will apply firm pressure using fingers, knuckles, thumbs, palms, toes, feet, knees or elbows. There are 14 different meridians which the therapist will address during the treatment. Two are central, drawing through the torso – one down the back and one down the front. There are 12 others that are in mirrored pairs along the symmetrical halves of the body. They are associated with function of organs in the body.

Many people enjoy shiatsu massage. It has some similarities to deep tissue massage. Shiatsu will involve deep breathing, rotating and stretching joints and manipulating pressure points. When these points are pressed the participants describe the feelings as different from other types of massage. Afterwards they usually describe that they feel strange, but not feel the soreness that those who experience deep tissue massage will describe.

Shiatsu treatments are best done on a regular basis in order to experience the most benefits. Eastern medicine uses shiatsu for a variety of ailments (repiratory, digestive, headache or leg cramps) and today it is gaining popularity in the West.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Zwangerschap Massages

Zwangerschap Massages

Zwangerschap Massages

Wie verdient er beter en heeft een goede massagetherapie nodig dan een moeder? Ik kan aan niemand denken, of wel? Zwangerschap is een zeer stressvolle tijd in het leven van een vrouw; zowel op het fysieke niveau als op het emotionele vlak. Door de bloed- en lymfecirculatie te verhogen, door de hartslag te verlagen, door het lichaam te ontspannen en door de geest te verlichten; massagetherapie kan zeer nuttig zijn op beide niveaus omdat het de meest voorkomende symptomen van deze delicate vrouwelijke toestand verlicht.

Vele onafhankelijke onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat de positief gunstige effecten van massagetherapie tijdens de zwangerschap ook het groeiende kind in de baarmoeder van de moeder ten goede komen en resulteert in een gemakkelijkere bevalling en een minder pijnlijke bevalling.

Wat is het verschil tussen een zwangerschapsmassage en een andere massage? Welnu, er zijn een aantal zeer belangrijke verschillen die niet over het hoofd mogen worden gezien. En vanwege die verschillen moeten therapeuten die massagetherapie uitvoeren op zwangere vrouwen, speciaal worden opgeleid en gecertificeerd, en ze moeten altijd die extra weinig voorzorgsmaatregelen nemen:

Zwangerschapsmassage mag niet worden uitgevoerd tot het eerste trimester van de zwangerschap is voltooid, omdat de verhoogde bloedcirculatie kan leiden tot duizeligheid en een verslechtering van de bestaande symptomen van ochtendmisselijkheid.

• Positionering van de zwangere vrouw is schadelijk voor haar veiligheid en de veiligheid van het kind dat zij draagt. Als u een massagetafel gebruikt voor de Zwangerschapsmassagesessie, moet deze een semi-ligtafel zijn. In het geval dat een dergelijke geschikte tafel niet beschikbaar is, moet de zwangere vrouw op haar zij liggen en in de loop van de tijd van kant wisselen om beide heupen beschikbaar te maken voor de massagebehandeling. Een breed scala aan kussens (lichaamskussens, wigkussens en extra kussens) op een paar strategische plaatsen onder het lichaam van de zwangere vrouw kan haar comfort enorm vergroten.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen: De zwangere mag nooit direct op haar buik liggen en de vlakke, horizontale tafel met het gat voor de buik mag nooit worden gebruikt, omdat deze te veel druk op haar onderrug uitoefent.

• Er zijn bepaalde delen van het lichaam van de zwangere vrouw die nooit mogen worden gemasseerd of geperst; beide zijden van de enkels evenals de banden tussen de duimen en de wijsvingers zijn drukpunten die vroege arbeid kunnen veroorzaken bij blootstelling aan langdurige druk.

Voor het overgrote deel van de tijd zijn Zwangerschapsmassages volkomen veilig en worden ze geadviseerd. Echter, onder bepaalde zeer specifieke omstandigheden Zwangerschap Massages moeten niet worden geprobeerd zonder een medisch specialist te raadplegen en deze aandoeningen kunnen zijn: vrouwen die risico lopen op vroeggeboorte en vrouwen met bloedstolsels of gerelateerde bloedstollingsstoornissen.

Hoe zijn zwangerschapsmassages en andere massages vergelijkbaar met elkaar? Ieder mens, (al dan niet zwanger, vrouwelijk of mannelijk, jong of oud, rijk of arm) geniet van het vleugje helmknopmens omdat het troost, liefde, bewustzijn, zorgzaamheid, veiligheid en te veel andere prachtige sensaties overbrengt om in deze enkele korte oratie. Zwangerschapsmassage en alle andere soorten massage bieden dat en meer.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massages de grossesse

Massages de grossesse

Qui mieux mérite et a besoin d’une bonne thérapie de massage qu’une mère pour être? Je ne peux penser à personne, n’est-ce pas? La grossesse est une période très stressante dans la vie d’une femme; tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. En augmentant la circulation sanguine et lymphatique, en abaissant la fréquence cardiaque, en relaxant le corps et en apaisant l’esprit; La massothérapie peut être très bénéfique à ces deux niveaux car elle soulage les symptômes communs de cette condition féminine délicate.

De nombreuses études indépendantes ont démontré de manière concluante que les effets bénéfiques positifs de la massothérapie pendant la grossesse profitent également à l’enfant qui grandit dans l’utérus de la mère, ce qui se traduit par un travail plus facile et un accouchement moins douloureux.

Quelle est la différence entre un massage de grossesse et tout autre massage? Eh bien, il y a un certain nombre de différences très importantes qui ne devraient pas être négligées. Et en raison de ces différences, les thérapeutes qui effectuent des massages sur les femmes enceintes doivent être spécialement formés et certifiés en conséquence, et ils doivent toujours prendre ces quelques mesures de précaution supplémentaires:

• Le massage de grossesse ne doit pas être pratiqué avant la fin du premier trimestre de la grossesse car l’augmentation de la circulation sanguine peut entraîner des vertiges et une aggravation des symptômes de la nausée matinale.

• Le positionnement de la femme enceinte est préjudiciable à sa sécurité et à la sécurité de l’enfant qu’elle porte. Si vous utilisez une table de massage pour la séance de massage de grossesse, il doit s’agir d’une table semi-inclinable. Dans le cas où une telle table appropriée n’est pas disponible, la femme enceinte devrait s’allonger sur son côté et changer de côté au milieu de la séance pour que ses deux hanches soient disponibles pour le traitement de massage. Une grande variété d’oreillers (oreillers de corps, oreillers de coin et oreillers de rembourrage supplémentaires) mis dans quelques endroits stratégiques sous le corps de la femme enceinte peut grandement ajouter à son confort.

Mesures de sécurité importantes: La femme enceinte ne doit jamais se coucher directement sur son ventre et la table horizontale plate avec le trou pour le ventre ne doit jamais être utilisée car elle inflige trop de stress au bas du dos.

• Il y a certaines parties du corps de la femme enceinte qui ne doivent jamais être massées ou pressées; Les deux côtés des chevilles ainsi que la sangle entre les pouces et les index sont des points de pression qui peuvent induire un travail précoce lorsqu’ils sont exposés à une pression prolongée.

Pour la grande majorité du temps, les massages de grossesse sont parfaitement sûrs et conseillés. Cependant, dans certaines conditions très spécifiques, les massages de grossesse ne devraient pas être tentés sans consulter un spécialiste médical et ces conditions peuvent être: les femmes qui sont à risque de travail prématuré et les femmes avec des caillots sanguins ou des troubles de la coagulation.

Comment sont les massages de grossesse et d’autres massages similaires les uns aux autres? Tout être humain (enceinte ou non, femme ou homme, jeune ou vieux, riche ou pauvre) apprécie la présence d’un autre être humain qui transmet le confort, l’amour, la conscience, l’attention, la sécurité et bien d’autres sensations merveilleuses. oration courte unique. Massage de grossesse ainsi que tout autre type de massage fournit tout cela et plus encore.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Pregnancy Massage

Pregnancy Massages

Who better deserves and needs a good massage therapy than a mother to be? I cannot think of anyone, can you? Pregnancy is a very stressful time in a woman’s life; on the physical level as well as on the emotional. By increasing the blood and lymph circulation, by lowering the heart rate, by relaxing the body and by easing the mind; massage therapy can be very beneficial on both of these levels as it relieves common symptoms of this delicate feminine condition.

Many independent studies have conclusively shown that the positively beneficial effects of massage therapy during pregnancy also benefit the growing child in the mother’s womb as well as resulting in an easier labor and in a less painful delivery.

What is the difference between Pregnancy Massage and any other massage? Well, there are a number of very important differences which should not be overlooked. And due to those differences, therapists who perform massage therapy on pregnant women must be specially trained and certified accordingly, and they must always take those extra few precautionary measures:

Pregnancy Massage should not be performed until the first trimester of the pregnancy has been concluded because the increased blood circulation may lead to dizziness and a worsening of the existing morning sickness symptoms.

• Positioning of the pregnant woman is detrimental to her safety and the safety of the child she is carrying. If using a massage table for the Pregnancy Massage session, it must be a semi-reclining table. In the event that such an appropriate table is not available, the pregnant woman should lie on her side and switch sides in midsession to make both her hips available for the massage treatment. A wide variety of pillows (body pillows, wedge pillows and extra padding pillows) set in a few strategic places under the pregnant woman’s body can greatly add to her comfort.

Important safety measures: The pregnant woman must never lie directly on her belly and the flat, horizontal table with the hole for the belly must never be used as it inflicts too much stress on her lower back.

• There are certain parts of the pregnant woman’s body that must never be massaged or pressed; both sides of the ankles as well as the webbing between the thumbs and the index fingers are pressure points that can induce early labor when exposed to sustained pressure.

For the great majority of the time, Pregnancy Massages are perfectly safe and much advised. However under certain very specific conditions Pregnancy Massages should not be attempted without consulting a medical specialist and those conditions may be: women who are at risk of preterm labor and women with blood clots or related blood clotting disorders.

How are Pregnancy Massages and any other massages similar to one another? Every human being, (pregnant or not, female or male, young or old, rich or poor) enjoys the touch of anther human being as it conveys comfort, love, awareness, caring, security and too many other wonderful sensations to name in this single short oration. Pregnancy Massage as well as any other kind of massage provides all that and more.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage de réflexologie

Massage de réflexologie

Massage de réflexologie

Reflexology Massage, également connu sous le nom de thérapie de zone, est une technique de médecine alternative dans laquelle masser, caresser, presser, presser, frotter et pousser sur des zones spécifiques des pieds, des mains et des oreilles pour favoriser ou stimuler les effets bénéfiques à d’autres parties éloignées correspondantes du corps telles que les organes internes vitaux et d’autres systèmes essentiels. L’intention est d’améliorer la santé globale du sujet dans son ensemble et dans l’esprit.

L’American Association of Reflexologists affirme que le massage de réflexologie entraîne une amélioration de la circulation sanguine, la désintoxication des déchets métaboliques, la réduction des tensions et la facilitation de la capacité du corps à se guérir. Les associations affirment également que le massage de réflexologie est efficace pour le mal de dos, les migraines, l’infertilité, l’arthrite et une longue série d’autres problèmes d’esprit et de corps.

Puisque les études et la recherche n’ont pas permis de tirer des conclusions cliniques sur l’efficacité du massage réflexologique, les professionnels médicaux de la persuasion occidentale ont exprimé à plusieurs reprises leurs craintes que la croyance en cette pratique puisse retarder dangereusement les traitements de problèmes de santé potentiellement graves. Ils ont même eu recours à la prétention de la réflexologie à manoeuvrer l’énergie (gi) pseudoscientifique car il n’y a aucune preuve scientifique de l’existence de l’énergie vitale, des structures cristallines ou des voies dans le corps humain.

Aux Etats-Unis, les mêmes critiques médicaux et d’autres critiques désapprouvent le manque de formation médicale et la courte durée de la formation telle qu’elle est. Ils dénigrent en outre le fait qu’il n’existe aucune réglementation centrale pour l’accréditation et l’autorisation des massothérapeutes en réflexologie. À l’inverse, plusieurs pays européens, dont la Suisse, exigent que les réflexologues soient des médecins formés et agréés ayant une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie.

Cependant, basé sur la guérison chinoise ancienne, les réflexologues affirment que le corps humain contient un champ d’énergie invisible qui est la force vitale ou le gi et ils insistent sur le fait qu’un blocage ou une obstruction de cette force de vie empêche ou repousse l’inclination naturelle du corps. la guérison et l’amélioration de la santé et du bien-être.

Le Dr William H. Fitzgerald, un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, et son partenaire, le Dr Edwin Bowers, auraient été les premiers pionniers de la réflexologie aux États-Unis en 1913. Se référant à leur théorie de «thérapie de zone», les Drs. Fitzgerald et Bowers ont prétendu qu’en fait, l’imposition de pressions à certains endroits très spécifiques du corps procure des effets analgésiques et anesthésiques sur d’autres parties éloignées.

Dans les années 1930 et 1940, Eunice D. Ingham, une infirmière et un physiothérapeute, a déclaré que les mains et les pieds sont particulièrement réceptifs et ont procédé à la schématisation du corps entier en points d’impulsion ou de réflexe associés sur les pieds. Ce faisant, Ingham a changé la «thérapie de zone» précédemment parlée en «réflexologie» ou «massage de réflexologie» et ses réflexes cartographiés sont toujours suivis aujourd’hui.

Si le massage de réflexologie atteint vraiment les résultats exacts qu’il prétend atteindre n’est, à mon avis, pas si important. Le problème le plus important ici est le fait qu’un massage énergique aux mains et aux pieds est très agréable, surtout après une dure journée de travail, qu’il doit être thérapeutique d’une manière ou d’une autre. Ou peut-être que ça fait du bien et c’est OK aussi.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Reflexologie Massage

Reflexologie Massage

Reflexologie Massage, ook wel de zone therapie genoemd, is een alternatieve geneeskunde techniek waarbij het masseren, strekken, knijpen, drukken, wrijven en duwen op zeer specifieke gebieden van de voeten, handen en oren wordt toegepast om gunstige effecten te bevorderen of te stimuleren naar andere overeenkomstige afgelegen delen van het lichaam, zoals de vitale interne organen en andere essentiële systemen. De bedoeling is de algemene gezondheid van het lichaam als geheel en de geest te verbeteren.

De Amerikaanse Vereniging van Reflexologen beweert dat Reflexologie Massage resulteert in verbeterde bloedcirculatie, ontgifting van metabolisch afval, vermindering van spanning en de vergemakkelijking van het vermogen van de lichaam om zichzelf te genezen. De verenigingen beweren ook dat Reflexology Massage effectief is voor rugpijn, migraine, onvruchtbaarheid, artritis en een lange reeks andere geest en lichaamsproblemen.

Aangezien studies en onderzoek geen klinische conclusies hebben bereikt over de effectiviteit van Reflexology Massage, hebben medische professionals van de westerse overtuiging herhaaldelijk bezorgdheid uitgesproken dat het geloof in deze praktijk de behandelingen van potentieel ernstige gezondheidstoestanden gevaarlijk kan uitstellen. Ze hebben zelfs gebruik gemaakt van de aanspraak van call reflexology op het manoeuvreren van energie (gi) pseudo-wetenschappelijk, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan ​​van levensenergie, kristallijne structuren of wegen in het menselijk lichaam.

In de Verenigde Staten, dezelfde medische critici en anderen afkeuren van het gebrek aan medische training en de korte duur van de training zoals het is. Ze verder afbreken over het feit dat er geen centrale regulering bestaat voor accreditatie en vergunningverlening aan reflexologie massage therapeuten. Omgekeerd, verschillende Europese landen, waaronder Zwitserland, vereisen dat reflexologen opgeleid en gelicentieerd worden aan medische praktijken met een grondig begrip van anatomie en fysiologie.

Op basis van oude Chinese genezing beweren reflexologen echter dat het menselijk lichaam een ​​onzichtbaar energieveld bevat dat de levenssterkte of de gi is en dat ze erop aandringen dat een blokkeer of obstructie van deze levensmacht de natuurlijke neiging van het lichaam voor zichzelf voorkomt of afziet genezing en verbetering van gezondheid en welzijn.

Dr. William H. Fitzgerald, een oor-, neus- en keelspecialist en zijn partner, dr. Edwin Bowers, zijn in 1913 de eerste als pionierreflexologie geweest. In de Verenigde Staten werd in 1913 de eerste theorie gegeven als ‘zone therapie’. Drs. Fitzgerald en Bowers beweerden dat in feite druk op bepaalde zeer specifieke plaatsen van het lichaam impliceert op pijnstillende en verdovende effecten op andere verre delen.

In de jaren 1930 en 1940 verklaarde Eunice D. Ingham, een verpleegster en een fysiotherapeut, dat de handen en voeten bijzonder ontvankelijk zijn en de hele lichaam in de bijbehorende impuls of reflexpunten op de voeten schetsen. Door dat te doen veranderde Ingham de eerder gesproken van “zone therapie” naar “reflexologie” of “reflexologie massage” en zijn genummerde reflexen worden nog steeds gevolgd.

Of Reflexology Massage werkelijk de exacte resultaten bereikt die het beoogt te bereiken, is volgens mij niet zo belangrijk. Het belangrijker probleem hierbij is het feit dat een krachtige massage aan de handen en voeten zo erg goed voelt, vooral na een harde dag, dat het op een of andere manier therapeutisch moet zijn. Of misschien voelt het gewoon goed en dat is ook goed.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Reflexology Massage

Reflexology Massage

Reflexology Massage, which is also known as the zone therapy, is an alternative medicine technique in which massaging, stroking, squeezing, pressing, rubbing and pushing on very specific areas of the feet, hands, and ears is applied to promote or stimulate beneficial effects to other corresponding remote parts of the body such as the vital internal organs and other essential systems. The intent is to improve the subject’s overall health of the body as a whole and the mind.

The American Association of Reflexologists claims that Reflexology Massage results in improved blood circulation, detoxification of metabolic wastes, reductions of tension and the facilitation of the body’s capability to heal itself. The Associations also claims that Reflexology Massage is effective for back pain, migraines, infertility, arthritis and a long string of other mind and body problems.

Since studies and research failed to reach clinical conclusions about the effectiveness of Reflexology Massage, medical professionals of the Western persuasion have repeatedly expressed concerns that the belief in this practice may dangerously delay treatments of potentially serious health conditions. They have even resorted to calling reflexology’s claim to maneuver energy (gi) pseudoscientific as there is no scientific evidence for the existence of life energy, crystalline structures or pathways in the human body.

In the United States, the same medical critics and others disapprove of the lack of medical training and the short duration of training such as it is. They further disparage over the fact that there exists no central regulation for accrediting and licensing Reflexology Massage therapists. Conversely, several European countries, among them Switzerland, require reflexologists to be trained and licensed medical practitioners with a thorough understanding of anatomy and physiology.

However, based on ancient Chinese healing, reflexologists claim that the human body contains an invisible energy field which is the life force or the gi and they insist that a blockage or an obstruction of this life force prevent or puts off the body’s natural inclination for self healing and the improvement of health and wellness.

Dr. William H. Fitzgerald, an ear, nose and throat specialist and his partner Dr. Edwin Bowers are said to have been the first to pioneer reflexology in the United States in 1913. Referring to their theory as “zone therapy”, Drs. Fitzgerald and Bowers claimed that, in fact, imposing pressure at some very specific sites of the body provides analgesic and anesthetic effects on other distant parts.

In the 1930s and 1940s, Eunice D. Ingham, a nurse and a physiotherapist, declared that the hands and feet are particularly receptive and proceeded to diagram the entire body into associated impulse or reflex points on the feet. By doing so, Ingham changed the previously spoken of “zone therapy” to “reflexology” or “reflexology massage” and his charted reflexes are still followed today.

Whether Reflexology Massage truly attains the exact results it alleges to attain is, in my opinion, not all that important. The more important issue here is the fact that a vigorous massage to the hands and feet feels so very good, especially after a hard day’s work, that it must be therapeutic in one way or another. Or maybe it just feels good and that’s OK too.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage Therapie Voordelen

Massage Therapie Voordelen

Massage Therapie Voordelen

Massage therapie is al eeuwenlang gebruikt. In feite zijn er zo veel van hen om de genezing aan te moedigen door bloedstromen te bevorderen, spanning te verlichten, nerveus te stimuleren, spieren en bindweefsel te verlengen en los te maken om ze elastisch te houden. Lees verder om te weten te komen wat de andere massage therapie voordelen zijn.

Massage therapie is gunstig omdat het afvalstoffen zoals melkzuur en koolzuur vermindert die opbouwt na een activiteit die krampen, ongemak en prikkelbaarheid veroorzaakt die kan optreden na het trainen in de sportschool. Door te werken met een therapeut, zal hij of zij uw immuunsysteem kunnen verbeteren en helpen bij het herstel van de weefsels door de bloedsomloop in de getroffen gebieden te verhogen.

Als u ziek bent, verwijdt de massagetherapie en opent bloedvaten, verbetert de bloedsomloop en verlaagt de congestie. Het verhoogt ook het aantal rode bloedcellen voor degenen die anemisch zijn.

Massage therapie fungeert ook als een mechanische reiniger die langs de lymf duwt en de eliminatie van afval en giftige afvalstoffen versnelt. Het helpt ook om edeem of druppel van de extremiteiten te elimineren.

Het verhoogt ook de bloedtoevoer en voeding aan de spieren zonder toe te voegen aan de belasting van giftig zuur dat wordt veroorzaakt door spiercontractie. Dit helpt u om schadelijke vermoeidheid te overwinnen als gevolg van inspannende lichamelijke inspanning of letsel.

Dit zal ook de spiertonus verbeteren en spieratrofie verhinderen of vertragen als gevolg van gedwongen inactiviteit. Het kan ook spierkrampen ontspannen en spanning verlichten.

Massage tot op zekere hoogte vergoedt voor gebrek aan oefening of spiercontractie, vooral voor degenen die zich herstellen van een letsel door veneuze bloed naar het hart terug te keren en tegelijkertijd de druk op dit vitale orgaan vergemakkelijkt.

Afhankelijk van het type massage therapie, kunnen sommige mensen slaperig, gestimuleerd of uitgeput voelen.

Sommige vormen van massage therapie kunnen spiervezels scheiden en de vorming van adhesies ontdoen of voorkomen. Het strekt ook het bindweefsel uit, dat allemaal helpt om het gevaar van fibroïden te verminderen.

Geloof het of niet, massage kan de vetcapsule in het subcutane weefsel breken zodat het vet uitstoot en wordt geabsorbeerd. Gecombineerd met goede voeding en lichaamsbeweging, kan dit de persoon helpen om gewicht te verliezen.

Massage therapie verhoogt ook de uitscheiding van vloeistoffen via de nier, stikstof, anorganische fosfor en zout bij normale individuen. Maar voor degenen die gewond zijn, doet het precies het tegenovergestelde omdat deze nodig zijn voor het repareren van weefsels.

Studies hebben aangetoond dat massage therapie de algemene circulatie en voeding van gewrichten verbetert en de eliminatie van schadelijke deeltjes in het synoviale vloeistof versnelt. Het helpt ontsteking en zwelling van de gewrichten te verminderen waardoor pijn wordt verlicht.

Het verspreidt ook de dema als gevolg van letsels aan ligamenten en pezen, vermindering van pijn en vergemakkelijkt de beweging.

Massage therapie verbetert de algemene circulatie en voeding van weefsels, vaak vergezeld van een toenemende uitwisseling van stoffen tussen de bloed- en weefselcellen, waardoor het weefselmetabolisme wordt verhoogd.

Dit soort therapie leidt ook de grotere kanalen en kanalen van het lichaam af, waardoor de auto-vergiftiging als gevolg van herabsorptie van giftige stoffen in deze kanalen wordt verminderd door verstopping of ontsteking.

Er zijn zoveel voordelen met betrekking tot massage therapie, daarom heeft bijna iedereen het nodig. Als u nog geen favoriet hebt gevonden, kunt u deze week een andere stijl proberen en daarna nog een volgende week naar hoe anders ze van elkaar zijn.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Beneficios de la terapia de masaje

Bénéfices de massothérapie

La massothérapie a été utilisée pendant des siècles. En fait, il y en a tellement dans le but d’encourager la guérison en favorisant la circulation sanguine, en soulageant la tension, en stimulant les nerfs, en étirant et en relâchant les muscles et le tissu conjonctif pour les garder élastiques. Lisez la suite pour savoir quels sont les autres avantages de la massothérapie.

La massothérapie est bénéfique car elle réduit les déchets tels que l’acide lactique et l’acide carbonique qui s’accumulent après une activité qui provoque des crampes, de l’inconfort et de l’irritabilité qui peuvent survenir après une séance de gym. En travaillant avec un thérapeute, il ou elle sera en mesure d’améliorer votre système immunitaire et aider à la récupération des tissus en augmentant la circulation sanguine dans les zones touchées.

Si vous êtes malade, la massothérapie se dilate et ouvre les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et soulage la congestion. Il augmente également le nombre de globules rouges pour ceux qui sont anémiques.

La massothérapie agit également comme un nettoyant mécanique poussant le long de la lymphe et accélérant l’élimination des déchets et des débris toxiques. Il aide également à éliminer l’œdème ou l’hydropisie des extrémités.

Il augmente également l’approvisionnement en sang et la nutrition des muscles sans augmenter la charge d’acide toxique produite par la contraction musculaire. Cela vous aide à surmonter la fatigue néfaste résultant d’exercices physiques intenses ou de blessures.

Cela améliorera également le tonus musculaire et préviendra ou retardera l’atrophie musculaire résultant de l’inactivité forcée. Il peut également détendre les spasmes musculaires et soulager la tension.

Le massage compense dans une certaine mesure le manque d’exercice ou la contraction musculaire, en particulier pour ceux qui se remettent d’une blessure en rendant le sang veineux au cœur et en même temps soulage la tension sur cet organe vital.

Selon le type de massothérapie administré, certaines personnes peuvent se sentir endormies, stimulées ou épuisées.

Certaines formes de massothérapie sont capables de séparer les fibres musculaires et de défaire ou empêcher la formation d’adhérences. Il étire également le tissu conjonctif qui aide à réduire le risque de fibromes.

Croyez-le ou non, le massage peut faire éclater la capsule de graisse dans le tissu sous-cutané de sorte que la graisse exsude et devient absorbée. Combiné avec une bonne nutrition et l’exercice, cela peut aider la personne à perdre du poids.

La massothérapie augmente également l’excrétion des fluides par le rein, l’azote, le phosphore inorganique et le sel chez les individus normaux. Mais pour ceux qui sont blessés, il fait exactement le contraire car ils sont nécessaires pour la réparation des tissus.

Des études ont montré que la massothérapie améliore la circulation générale et la nutrition des articulations et accélère l’élimination des particules nocives dans le liquide synovial. Il aide à réduire l’inflammation et le gonflement des articulations soulageant ainsi la douleur.

Il disperse également la déma suite à une blessure aux ligaments et aux tendons, ce qui réduit la douleur et facilite les mouvements.

La massothérapie améliore la circulation générale et la nutrition des tissus, souvent accompagnée d’une augmentation des échanges de substances entre le sang et les cellules tissulaires, augmentant ainsi le métabolisme tissulaire.

Ce type de thérapie vide également les plus grands canaux et canaux du corps, diminuant ainsi l’intoxication auto résultant de la réabsorption de substances toxiques dans ces canaux en raison de la constipation ou de l’inflammation.

Il y a tellement d’avantages en matière de massothérapie, c’est pourquoi presque tout le monde en a besoin. Si vous n’avez pas encore trouvé de favori, vous pouvez essayer un style cette semaine, puis une autre la semaine prochaine, à quel point ils sont différents de l’autre.

Massage Therapy Benefits

Massage Therapy Benefits

Massage therapy has been used for centuries. In fact, there are so many of them around with the purpose of encouraging healing by promoting blood flow, relieving tension, stimulating nerves as well as stretching and loosening muscles and connective tissue to keep them elastic. Read on further to find out what are the other massage therapy benefits.

Massage therapy is beneficial because it reduces waste products such as lactic and carbonic acid that builds up after an activity which causes cramping, discomfort and irritability that can happen after working out at the gym. By working with a therapist, he or she will be able to enhance your immune system and aid in the recovery of the tissues by increasing blood circulation in the affected areas.

If you are ill, massage therapy dilates and opens up blood vessels, improves circulation and relieves congestion. It also increases the number of red blood cells for those who are anemic.

Massage therapy also acts as a mechanical cleanser pushing along the lymph and hastening the elimination of wastes and toxic debris. It also helps to eliminate edema or dropsy of the extremities.

It also increases blood supply and nutrition to the muscles without adding to the load of toxic acid produced by muscle contraction. This helps you overcome harmful fatigue resulting from strenuous exercise or injury.

This will also improve muscle tone and prevent or delay muscular atrophy resulting from forced inactivity. It can also relax muscle spasms and relieve tension.

Massage to some extent compensates for lack of exercise or muscular contraction especially for those who are recovering from an injury by returning venous blood to the heart and at the same time eases the strain on this vital organ.

Depending on the type of massage therapy given, some people may feel sleepy, stimulated or exhausted.

Some forms of massage therapy are able to separate muscle fibers and undo or prevent the formation of adhesions. It also stretches the connective tissue which all helps reduce the danger of fibroids.

Believe it or not, massage may burst the fat capsule in the subcutaneous tissue so that the fat exudes and becomes absorbed. Combined with proper nutrition and exercise, this can help the person lose weight.

Massage therapy also increases the excretion of fluids via the kidney, nitrogen, inorganic phosphorous and salt in normal individuals. But for those who are injured, it does the exact opposite because these are needed for tissue repair.

Studies have shown that massage therapy improves the general circulation and nutrition of joints and hastens the elimination of harmful particles in the synovial fluid. It helps lessen inflammation and swelling of the joints thereby alleviating pain.

It also disperses the dema following injury to ligaments and tendons, lessening pain and facilitates movement.

Massage therapy improves the general circulation and nutrition of tissues often accompanied by an increase interchange of substances between the blood and tissue cells thus heightening tissue metabolism.

This type of therapy also empties the larger ducts and channels of the body thereby decreasing the auto intoxication resulting from re-absorption of toxic materials in these channels due to constipation or inflammation.

There are so many benefits with regards to massage therapy which is why almost everyone needs it. If you haven’t found a favorite yet, you can try one style this week and then another next week to how different they are from the other.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

De gezondheidsvoordelen van massagetherapie

De gezondheidsvoordelen van massagetherapie

De gezondheidsvoordelen van massagetherapie

In een poging om te begrijpen hoe en waarom massage therapie is zo effectief als het lijkt te zijn, wetenschappers en medische onderzoekers uit de hele wereld hebben het voor decennia aan het studeren. Sommige kenmerken van massage therapie zijn definitief opgelost met blijkbare consensus onder de geleerde geleerden, terwijl andere kenmerken zoals altijd onverklaarbaar mysterieus blijven.

Zo zijn ze het er allemaal mee eens dat wanneer er een zekere druk wordt uitgeoefend op een zacht weefsel zoals een spier, sommige veranderingen binnen de aangetaste spieren optreden. Zij hebben ook de neiging om te accepteren dat massage therapie ontspanning bevordert en de stress vermindert, die vaak leidt tot verslechtering of verslechtering van bepaalde fysiologische aandoeningen.

Die kenmerken van massage therapie die nog niet door de conventionele wetenschap zijn uitgelegd, hebben geleid tot een aantal theorieën en postulaten. U zult merken dat ze allemaal voor het woord ‘might’ zijn om onzekerheid aan te geven aangezien ze mogelijke voordelen voor de gezondheid van massage therapie hebben beschreven:

• Stimuleren die kan leiden tot het blokkeren van pijnsignalen die aan de hersenen worden overgedragen, en dit heet de ‘gate control theory’ van vermindering of verlichting van pijn.

• Kan een betere gezondheid bevorderen door het lymfestelsel te stimuleren om de lymfestroom te verhogen, wat de afscheiding is die ziektebestrijdende cellen door het lichaam draagt.

• Het zenuwstelsel van de cliënt opnieuw kunnen doorvoeren van de sympathiek naar de parasympatheticus. Daarbij worden de strijd- of vluchtreactie van het sympathische zenuwstelsel met zijn verhoogde hart- en ademhalingssnelheden, samen met verstevigde spieren van nood, ten gunste van de rest-and-digest reactie van het parasympathische zenuwstelsel met zijn verlaagde hart afgesloten snelheid, vertraagde ademhaling en ontspannen spieren.

Het volgende zijn specifieke gevallen en hun gerapporteerde voordelen, of ze worden begrepen of alleen waargenomen met verontrusting:

• Studenten van een New Jersey Medical School die massage therapie kregen vóór een examen vertoonden minder angst, lagere ademhalingssnelheden, een aanzienlijke toename van witte bloedcellen en een verbeterd immuunsysteem.

• Kankerpatiënten bij het James Cancer Hospital en Research Institute in Columbus, Ohio, hebben minder pijn ondergaan en verminderde angst na het ontvangen van massage therapieën dan degenen die dergelijke behandelingen niet kregen.

• Studies aan de Universiteit van Zuid-Carolina laten zien dat vrouwen die onlangs een kind hebben verloren, minder depressief waren na massage therapie.

• De National Institutes of Health (NIH) vond dat massage therapie verbeterde gewichtsverhoging bij zuigelingen die vroegtijdig waren of die met HIV waren blootgesteld. Zij besloten ook dat massage therapie herstel in patiënten die buikoperatie had.

• Onderzoekers van de Touch Research Institute van de School of Medicine van de Universiteit van Miami ontdekten dat de massagetherapie hoge bloeddruk vermindert, migrainehoofdpijn verlaagt en over het algemeen de alertheid en prestaties in de arbeidskrachten verhoogt.

Dus, is massage therapie gunstig? Ja! Massage therapie is gunstig op, oh, zo veel niveaus. De mechanica van het proces is misschien nog niet duidelijk, maar de uitkomsten zijn onbetwistbaar door ieders normen.

Les avantages pour la santé de la thérapie de massage

Les avantages pour la santé de la thérapie de massage

Dans une tentative de comprendre comment et pourquoi la massothérapie est aussi efficace qu’elle le semble, des scientifiques et des chercheurs médicaux du monde entier l’étudient depuis des décennies. Certaines caractéristiques de la thérapie de massage ont été résolues de manière concluante avec un consensus apparent chez les savants savants, alors que d’autres caractéristiques restent inexplicablement mystérieuses que jamais.

Par exemple, ils sont tous d’accord que lorsqu’une certaine quantité de pression est appliquée sur un tissu mou tel qu’un muscle, certains changements se produisent dans les muscles affectés. Ils ont tous aussi tendance à convenir que la massothérapie favorise la relaxation et réduit le stress qui entraîne souvent une détérioration ou une aggravation de certaines conditions physiologiques.

Les caractéristiques de la thérapie de massage qui n’ont pas encore été expliquées par la science conventionnelle ont donné lieu à un certain nombre de théories et de postulats. Vous remarquerez qu’ils sont tous préfacés avec le mot «pourrait» pour indiquer l’incertitude car ils ont décrit les avantages possibles pour la santé de la thérapie de massage:

• Peut fournir une stimulation qui peut aider à bloquer les signaux de la douleur transmis au cerveau et c’est ce qu’on appelle la «théorie du contrôle de la porte» de diminuer ou atténuer la douleur.

• Peut promouvoir une meilleure santé en stimulant le système lymphatique pour augmenter le flux de la lymphe, qui est la sécrétion qui porte les cellules de lutte contre la maladie dans le corps.

• Peut rediriger le système nerveux du client loin de sympathique à la parasympathie. Ce faisant, la réaction de combat ou de vol du système nerveux sympathique avec son augmentation du rythme cardiaque et de la respiration ainsi que des muscles tendus de la détresse est évitée en faveur de la réaction de repos et de digestion du système nerveux parasympathique avec son cœur abaissé taux, respiration ralentie et muscles détendus.

Voici les cas spécifiques et leurs bénéfices déclarés, qu’ils soient compris ou simplement observés avec étonnement:

• Les étudiants d’une école de médecine du New Jersey qui ont reçu une thérapie de massage avant un examen ont montré moins d’anxiété, des taux respiratoires inférieurs, une augmentation substantielle des globules blancs et un système immunitaire amélioré.

• Les patients atteints de cancer à l’hôpital James Cancer et à l’Institut de recherche de Columbus, en Ohio, ont subi moins de douleur et diminué d’anxiété après avoir reçu des traitements de massage que ceux qui n’ont pas eu de tels traitements.

• Des études à l’Université de Caroline du Sud montrent que les femmes qui ont récemment perdu un enfant étaient moins déprimées après la massothérapie.

• Le National Institutes of Health (NIH) a constaté que la massothérapie améliorait le gain de poids chez les nourrissons prématurés ou ceux qui étaient exposés au VIH. Ils ont également déterminé que la massothérapie accélère le rétablissement chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale abdominale.

• Les chercheurs de l’Institut de recherche tactile de l’Université de l’École de médecine de Miami ont découvert que la massothérapie diminue l’hypertension artérielle, soulage les migraines et augmente généralement la vigilance et la performance de la main-d’œuvre.

Alors, la thérapie de massage est-elle bénéfique? Oui! La thérapie de massage est bénéfique, oh, tant de niveaux. La mécanique du processus peut ne pas être claire tout à l’heure, mais les résultats sont indéniables selon les normes de chacun.

The Health Benefits of Massage Therapy

The Health Benefits of Massage Therapy

In an attempt to understand how and why massage therapy is as effective as it seems to be, scientists and medical researchers from around the world have been studying it for decades. Some characteristics of massage therapy have been conclusively resolved with apparent consensus among the learned scholars, while other characteristics remain as inexplicably mysterious as ever.

For instance, they all agree that when a certain amount of pressure is applied to a soft tissue such as a muscle, some changes occur within the affected muscles. They also all tend to agree that massage therapy promotes relaxation and reduces the stress which often leads to deterioration or worsening of certain physiological conditions.

Those characteristics of massage therapy which have not yet been explained by conventional science, gave rise to a number of theories and postulates. You will note that they are all prefaced with the word “might” to indicate uncertainty as they described possible health benefits of massage therapy:

• Might provide stimulation that may help block pain signals transmitted to the brain and this is called the “gate control theory” of decreasing or alleviating pain.

• Might promote better health by stimulating the lymphatic system to increase the flow of lymph, which is the secretion that carries disease fighting cells through the body.

• Might re-route the client’s nervous system away from the sympathetic to the parasympathetic. In doing so, the fight-or-flight reaction of the sympathetic nervous system with its increased heart and breathing rates along with tightened muscles of distress are shunned in favor of the rest-and-digest reaction of the parasympathetic nervous system with its lowered heart rate, slowed breathing and relaxed muscles.

The following are specific cases and their reported benefits whether they are understood or merely observed with bewilderment:

• Students at a New Jersey Medical School who were given massage therapy before an exam displayed less anxiety, lower respiratory rates, a substantial increase in white blood cells and an enhanced immune system.

• Cancer patients at the James Cancer Hospital and Research Institute in Columbus, Ohio experienced less pain and decreased anxiety after receiving massage therapies than those who did not get such treatments.

• Studies at the University of South Carolina show that women who recently lost a child were less depressed after massage therapy.

• The National Institutes of Health (NIH) found that massage therapy improved weight gain in infants who were premature or those who were exposed to HIV. They also determined that massage therapy expedites recovery in patients who had abdominal surgery.

• Researchers at the University of the Miami School of Medicine’s Touch Research Institute discovered that massage therapy decreases high blood pressure, relieves migraine headaches, and generally increases alertness and performance in the workforce.

So, is massage therapy beneficial? Yes! Massage therapy is beneficial on, oh, so many levels. The mechanics of the process may not be clear just yet, but the outcomes are undeniable by anyone’s standards.

Hoe kijk je naar de beste massage therapie klinieken

Hoe kijk je naar de beste massage therapie klinieken

Hoe kijk je naar de beste massage therapie klinieken

Het lijkt erop dat iedereen in Amerika momenteel wat massage heeft. Gefeliciteerd door Hollywood-beroemdheden die een massage en spa tweemaal en zelfs drie maal per week plannen, hebben ook Amerikanen begonnen met het programma. Het resultaat? Een goed aantal massage therapie klinieken die in vrijwel elke hoek hoek winkel hebben geopend.

Met zoveel klinieken om uit te kiezen, is het erg moeilijk om een ​​goede keuze te kiezen. Omdat sommige van deze zogenaamde massageklinieken er alleen voor de kerm zijn, moet men scherp genoeg zijn om de legitieme personen van degenen die gewoon de bandwagentje te scheiden maar niet echt bezig zijn met de echte technieken van massage therapie. Hieronder vindt u een aantal tips over het vinden van een goede massage kliniek in de metro.

1. Ga voor de beproefde

Bij het zoeken naar een goede massage therapie kliniek, ga naar de beproefde. Zij kunnen duurder zijn, maar u kunt er zeker van zijn dat u wat veilig krijgt, een veilige en effectieve massage is. Je ziet, als het niet goed gedaan wordt, kan massage therapie ook gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral problemen die de botten betreffen. Een beetje te veel druk kan ook de huid blozen en zelfs sprains op de botten veroorzaken.

U hoeft niet te gaan voor de massagetherapie die bekende gerechten beleven. Als u zegt getest en getest, betekent dit niet dat u naar de luxe gaat, wier therapie ultra duur kan zijn. Wat u kunt doen is om verwijzingen te vragen van mensen die veel in massage therapie zijn. Degenen die dit wekelijks doen, zullen zeker een of twee aanbevelingen hebben die u zeker zal gebruiken.

2. Word lid van internetfora

Het internet is een rijke bron van informatie over alles onder de zon. Een informatie die u van internet kan krijgen, vooral van forums, zijn namen van massage therapie klinieken die goede service bieden. U kunt ook via de forums lezen of deelnemen aan het gesprek met de leden van de sites.
U kunt ook kijken naar blogs en kijken wat ze aanraden voor goede massage therapie klinieken. Deze mensen hebben vaak aanbevelingen over de beste massage therapie in het land.

3. probeer het uit

Als u het avontuurlijke type bent en u niet bang bent om een ​​dienst uit te proberen, probeer dan de service van verschillende massage therapie klinieken. Je krijgt niet altijd goede service en op een gegeven moment zal je zelfs het ergste soort service ervaren, maar je hebt tenminste de dienst zelf geprobeerd en heb er niet op gezegd dat je alleen hoort.
Natuurlijk, als je zegt het voor jezelf te proberen, betekent dit niet dat je gewoon in een massage therapie kliniek gaat.

Wat u kunt doen om veilig te houden, is om ook te onderscheiden onder de massage therapie klinieken in uw buurt. Bekijk de plaats eerst en probeer te leren over de verschillende massages die ze doen. U kunt ook kijken naar de oliën die ze gebruiken, evenals streken die ze gebruiken.

Vraag over de massage therapeuten en vraag of ze licenties hebben om te oefenen. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat wat u inkomt helemaal veilig is voor uw lichaam en uw geest.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Comment rechercher les meilleures cliniques de massothérapie

Comment rechercher les meilleures cliniques de massothérapie

Il semble que tout le monde en Amérique ait une thérapie de massage de nos jours. Populée par les célébrités de Hollywood qui organisent un massage et un spa deux fois et même trois fois par semaine, les Américains ont également commencé à entrer dans le programme. Le résultat? Un bon nombre de cliniques de massothérapie qui ont ouvert leurs magasins dans presque tous les coins de rue.

Avec tant de cliniques à choisir de nos jours, il est devenu très difficile de choisir une bonne. Parce que certaines de ces cliniques dites de massage ne sont là que pour la mode, il faut être assez astucieux pour séparer les légitimes de ceux qui se rendent sur le train, mais ne sont pas vraiment habiles avec les techniques réelles de la thérapie de massage. Voici quelques conseils sur la façon de trouver une bonne clinique de massage dans le métro.

1. Aller pour le testé

Lors de la recherche d’une bonne clinique de massothérapie, passez pour les essais expérimentés. Ils peuvent être plus coûteux, mais vous pouvez être sûr que ce que vous obtenez est un massage sûr et efficace. Vous voyez, si ce n’est pas fait correctement, la thérapie de massage peut également causer des problèmes de santé, en particulier les problèmes qui impliquent les os. Un peu trop de pression peut également ébranler la peau et même provoquer des entorses sur les os.

Vous ne devez pas aller pour la thérapie de massage que les célébrités fréquentent. Lorsque vous dites que vous avez essayé, cela ne signifie pas que vous allez pour les personnes haut de gamme dont la thérapie peut être très coûteuse. Ce que vous pouvez faire, c’est demander des renvois de personnes qui font beaucoup de massothérapie. Ceux qui le font chaque semaine auront certainement une ou deux recommandations que vous utiliserez définitivement.

2. Rejoindre les forums sur Internet

Internet est une source riche d’informations sur tout ce qui se passe sous le soleil. Une des informations que vous pouvez obtenir sur Internet, en particulier dans les forums, sont des noms de cliniques de massothérapie qui donnent un bon service. Vous pouvez lire les forums ou participer à la conversation avec les membres des sites.
Vous pouvez également consulter les blogs et vérifier ce qu’ils recommandent pour de bonnes cliniques de massothérapie. Ces personnes auront souvent des recommandations sur la meilleure massothérapie du pays.

3. Essayez-le

Si vous êtes le type aventureux et que vous n’avez pas peur d’essayer un service, essayez le service de différentes cliniques de massothérapie. Vous n’obtiendrez pas toujours un bon service et, à un moment donné, vous rencontrerez même le pire type de service, mais au moins vous avez essayé le service vous-même et vous ne vous êtes pas contenté d’un simple ouï-dire.
Bien sûr, lorsque vous dites que vous essayez par vous-même, cela ne signifie pas que vous allez entrer dans une clinique de massothérapie.

Ce que vous pouvez faire pour vous protéger est également de discriminer parmi les cliniques de massothérapie de votre quartier. Vérifiez la place d’abord et essayez de connaître les différents massages qu’ils font. Vous pouvez également examiner les huiles qu’ils utilisent ainsi que les traits qu’ils utilisent.

Renseignez-vous sur les massothérapeutes et demandez-leur s’ils ont la permission de pratiquer. De cette façon, vous pouvez être sûr que ce que vous obtenez est complètement sécurisé pour votre corps et votre esprit.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

How to look for the best massage therapy clinics

How to look for the best massage therapy clinics

It seems that everybody in America is having some massage therapy nowadays. Popularized by Hollywood celebrities who schedule a massage and a spa twice and even thrice a week, Americans have also started to get into the program. The result? A goodly number of massage therapy clinics that have opened shop in virtually every street corner.

With so many clinics to choose from nowadays, it has become really hard to choose a good one. Because some of these so-called massage clinics are only there for the fad, one must be shrewd enough to separate the legitimate ones from those who are just riding the bandwagon but are not really adept with the real techniques of massage therapy. Below are some tips on how to find a good massage clinic in the metro.

1. Go for the tried and tested

When looking for a good massage therapy clinic, go for the tried and tested. They may be more expensive but you can be sure that what you are getting is a safe and effective massage. You see, if not done correctly, massage therapy can also cause health problems especially problems that involve the bones. A little too much pressure can also bruise the skin and even cause sprains on the bones.

You don’t have to go for the massage therapy that celebrities frequent. When you say tried and tested, it does not mean that you will go for the upscale ones whose therapy can be ultra expensive. What you can do is ask for referrals from people who are very much into massage therapy. Those who do this on a weekly basis will definitely have one or two recommendations that you will definitely use.

2. Join internet forums

The internet is a rich source of information about anything under the sun. One information that you can get from the internet especially from forums are names of massage therapy clinics that give good service. You can either read through the forums or join in on the conversation with the members of the sites.
You can also look into blogs and check what they recommend for good massage therapy clinics. These people will frequently have recommendations on the best massage therapy in the country.

3. Try it out

If you are the adventurous type and you are not afraid of trying out a service, then try the service of different massage therapy clinics. You will not always get good service and at some point, you will even experience the worst kind of service but at least you have tried the service yourself and have not relied on mere hearsay.
Of course, when you say trying it out for yourself, this does not mean that you will just go inside any massage therapy clinic.

What you can do to keep safe is to also discriminate among the massage therapy clinics in your neighborhood. Check out the place first and try to learn about the various massages that they do. You can also look into the oils that they use as well as strokes that they employ.

Ask about the massage therapists and ask if they have licenses to practice. This way, you can be sure that what you are getting into is completely safe for your body and your mind.

 

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Als je denkt dat gay massage therapeuten alleen aan homoseksuele mannen voldoen, denk dan nogmaals.

De populariteit van de massage therapie is op een all-time high, die geen verrassing komt omdat het bekend is om het lichaam goed te doen voor millennia.

Maar hoe is dit een verrassing? Op een speelveld waar de massage therapie zich in de reputatie bevindt als een gerenommeerde onderneming, staan ​​openlijk homo mannen voor en midden in de competitieve wereld. Board-gecertificeerd, gelicentieerd, geregistreerd, het maakt geen verschil. Ze zijn allemaal gemeen zaken, en hun tevreden klanten geven de voordelen hard en duidelijk uit. Geluid intrigerend? Blijf lezen.

Als je een rechte kerel bent die homofobische angst daaroor lijdt, bevrijd jezelf van verouderde angst en pleeg je dit in herinnering: Homoseksuele therapie is niet synoniem voor gay sex. En wees niet gefotografeerd over het feit of je een man-training krijgt of niet; hij zal geen stoten trekken wanneer het tijd is om te knokken op die angst-geïnduceerde kinks. Rechte mannen profiteren van veilige en lonende massages onder de genezende zorg van homoseksuele mannen, en ze weten het nooit. Of misschien weten ze en geven het niet om. Dagelijkse masseurs lopen dagelijks rond op de wereld van multiculturele vrije bedrijven waar seksuele oriëntatie ongeveer even belangrijk is als oogkleur.

Net zo veel vrouwen willen een belonende en niet-seksuele massage ervaring in een veilige omgeving, en ze willen het van een man net als de rechte jongens. Voor hen, wie kan meer ideaal zijn dan een gay masseur?
Antwoord: Waarschijnlijk niemand.

Voor sommige vrouwen is een gay masseur een must-have over een masseuse of rechte masseur. Reden? Hoger comfort niveau. Homoseksuele massagetherapeuten lijken meer in overeenstemming te zijn met voeden, waardoor deze vrouwelijke klanten veel arm lichaamsbeeldbagage buiten de deur laten vallen. Heck, ze kan haar kettingen van ongezonde inhibities verlagen genoeg om een ​​kleding-optionele massage te overwegen.

In een volledig holistische aanpak van massage, zal de klant, of het man of vrouw, zich comfortabel genoeg voelen om te luieren, met of zonder dunne laken voor warmte en een fundamenteel menselijk gevoel van veiligheid te liggen. Zachte herinnering: het gaat niet om exhibitionisme; Het gaat om het sluiten van de ruimte tussen zere spieren en getrainde handen. Het is zo nodig als water, helemaal niet-seksueel en veilig.

Ah, we werken aan een Massage Utopia, zegt u. Zeker, alle professionele massage therapeuten wereldwijd verhogen deze stress-allaying stations, toch? Fout. Vooral als het gaat om zakelijke massagebedrijven.

Dit is een andere verrassing: de pro massagetherapeut moet strenge richtlijnen volgen als hij of zij in dienst is met name-merkgymnasiums en uber spa’s, en die richtlijnen betekenen ‘steenwand’ tussen u en een grensvrije massage. Heb je ooit een spa of een massage gehad? Misschien voelde het me leuk, maar was het onvergetelijk? De sfeer, als er een was, was sterieler dan sterretje. Misschien is de sessie gevoeld gehaast, of misschien is een kledingstuk van massagesoorten verboden. Beschuldig Big Business-opgelegde regelgeving voor uw middelmatige ervaring.

Maar dank je gay masseur in zijn privé-eigendom! Met minder beperkingen heeft een gay masseur al voorzichtig een intieme massageruimte van rustige warmte geregeld. Let op de details. Kijkt kaarslicht over aarde-getinte muren het oog? Zingt zachte muziek naar het hart? Overweeg je een bezoek aan het massage astrale vliegtuig au naturel? Ga ermee en ontspan. Uw ziel dorst voor rust zonder grenzen, en het is lang achterstallig.

Zo lang, in feite, ben je nu klaar om je heldhaftige masseur te scouten. Chances are, je zult geen ‘Gay Masseur’ vinden in de Gouden Gids, en je bent vrij zeker dat hij niet naast de deur leeft. Dus wat is jouw beste weddenschap?

Voor starters, probeer <ahref = “http://www.findamasseur.com”> FindAMasseur.com </a>. , waar je bijna veilig bent om je therapeut op rijafstand te vinden. Maar, als de aandrijving langer is dan je dacht, geef je niet op. Wat we beschouwen als de voordelen van de grote stad, beginnen zich te verspreiden in kleinere gemeenschappen, waardoor betere massage therapie dichter bij huis komt, eerder dan u denkt. En openlijk gay massage therapeuten opzetten stemming-vriendelijke en particuliere winkel in wijken overal.

Zodra u hem hebt gevonden, bent u in voor een stress-wringing traktatie. Stereotypes terzijde, laten toe dat een homoseksuele man meer gevoelig is voor de behoeften van anderen om zich heen, en dit omvat jou. Zijn helende kracht van aanraking zal waarschijnlijk meer intuïtief voelen dan ‘geleerd’. Wie weet? Je kunt genoeg ontspannen genoeg voelen om dat giftige zelfbeeld te laten vliegen, genoeg om een ​​massage te ervaren met een steek van wat je ook gedraagt. Laten we het zien; massage in je kleren is alsof je in een park zonnebaden.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Tendance du thérapeute de massage masculin ouvertement gay

Tendance du thérapeute de massage masculin ouvertement gay

Si vous pensez que les massothérapeutes homosexuels ne s’adressent qu’aux hommes homosexuels, réfléchissez à nouveau.

La popularité de la thérapie de massage est au sommet de tous les temps, ce qui n’est pas une surprise puisqu’il a été connu pour faire le bon corps pendant des millénaires.

Mais comment est-ce pour une surprise? Sur un terrain de jeu où la massothérapie a changé de rang en tant qu’entreprise réputée, les hommes ouvertement homosexuels sont debout et se situent dans le monde concurrentiel. Certifié par le conseil, sous licence, enregistré, il ne fait aucune différence. Tout cela signifie affaires, et leurs clients satisfaits exaltent les bénéfices élevés et clairs. Le son intriguant? Continue de lire.

Si vous êtes un homme droit qui souffre d’une anomalie homophobe à ce sujet, libérez-vous de la peur démodée et commettez ceci à la mémoire: la thérapie de massage gay n’est pas synonyme de sexe gay. Et ne soyez pas trompé de savoir si vous obtiendrez ou non une séance d’entraînement; il ne tirera pas de coups de poing quand il est temps de nouer sur ces plis induits par l’angustie. Les hommes droites bénéficient de massages sûrs et gratifiants sous les soins curatifs des homosexuels, et ils ne le savent jamais. Ou, peut-être, ils savent et ne se soucient pas. Les masseurs gais circulent quotidiennement dans le monde de la libre entreprise multiculturelle où l’orientation sexuelle est aussi importante que la couleur des yeux.

De même, autant de femmes veulent une expérience de massage enrichissante et non sexuelle dans un environnement sûr, et elles le veulent d’un homme tout comme les garçons. Pour eux, qui pourrait être plus idéal qu’un masseur gay?
Réponse: Probablement personne.

Pour certaines femmes, un masseur gay est un must-have sur une masseuse ou un masseur droit. Raison? Plus haut niveau de confort. Les massothérapeutes homosexuels semblent plus en phase avec la stimulation, ce qui permet à ces femmes de déposer beaucoup de bagages d’image corporelle en dehors de la porte. Heck, elle peut réduire ses chaînes d’inhibitions malsaines assez pour considérer un massage optionnel pour l’habillement.

Dans une approche entièrement holistique du massage, le client, homme ou femme, est susceptible de se sentir à l’aise pour résister à l’apparence, avec ou sans une mince couche de draperie pour la chaleur et le sens humain fondamental de la sécurité. Un rappel doux: il ne s’agit pas d’exhibitionnisme; Il s’agit de fermer l’espace entre les muscles endoloris et les mains formées. C’est aussi nécessaire que l’eau, tout en étant complètement non sexuel et en sécurité.

Ah, nous travaillons vers une Utopie de massage, vous dites. Certes, tous les massothérapeutes professionnels du monde entier augmentent ces stations d’allégement du stress, n’est-ce pas? Faux. Surtout en ce qui concerne les affaires de massage corporatif.

Voici une autre surprise: le thérapeute spécialisé doit suivre des directives strictes si elle est employée dans des gymnases de marque et des spas, et ces lignes directrices signifient «mur de briques» entre vous et un massage sans limites. Avez-vous déjà eu un massage spa ou gym? Peut-être que c’était sympa, mais c’était mémorable? L’ambiance, s’il y en avait une, était plus stérile que stellaire. Peut-être que la session se sentait pressée, ou peut-être un massage sans vêtement était interdit. Enjotez les réglementations imposées par Big Business pour votre expérience médiocre.

Mais remerciez votre masseur gay dans sa pratique privée! Avec moins de restrictions, un masseur gay a déjà soigneusement organisé un espace de massage intime de chaleur sereine. Notez les détails. Est-ce que la danse des bougies sur les murs tonifiés en terre apaise l’œil? La musique douce chante-t-elle au cœur? Vous envisagez une visite au massage astral plane au naturel? Allez avec vous et détendez-vous. Votre âme a soif de sérénité sans frontière, et il est attendu depuis longtemps.

Tellement en retard, en fait, vous êtes maintenant prêt à explorer votre héroïque masseur gay. Les chances sont que vous ne trouverez pas «Gay Masseur» répertorié dans les Pages Jaunes, et vous êtes plutôt certain qu’il ne soit pas vivant à côté. Alors, quel est votre meilleur pari?

Pour commencer, essayez <ahref = “http://www.findamasseur.com”> FindAMasseur.com </a>. , où vous êtes presque sûr de trouver votre thérapeute à distance de conduite. Mais, même si le lecteur est plus loin que ce que vous pensiez, n’abandonnez pas. Nous considérons que les avantages de la grande ville commencent à se propager dans des petites collectivités, ce qui rend la thérapie de massage de meilleure qualité à la maison plus tôt que vous ne le pensez. Et les massothérapeutes ouvertement homosexuels créent des magasins respectueux de l’humeur et privés dans des quartiers partout.

Une fois que vous l’avez trouvé, vous êtes dans un traitement stressant. Les stéréotypes à côté, permettent à un homme gay d’être plus sensible aux besoins des autres autour de lui, et cela inclut vous. Son pouvoir curatif de toucher est susceptible de se sentir plus intuitif que de «savant». Qui sait? Vous pouvez vous sentir assez détendu pour laisser voler cette auto-image toxique assez pour expérimenter un massage avec un seul point de ce que vous avez utilisé. Faites-nous face; obtenir un massage dans vos vêtements est comme bronzer dans une parka.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Openly Gay Male Massage Therapist Trend

Openly Gay Male Massage Therapist Trend

 

if you think gay massage therapists cater only to gay men, think again.

The popularity of massage therapy is at an all-time high, which comes as no surprise since it’s been known to do the body good for millennia.

But how’s this for a surprise? On a playing field where massage therapy has moved up in rank as reputable business, openly gay men are standing front and center in the competitive world. Board-certified, licensed, registered, it makes no difference. They all mean business, and their satisfied clients are extolling the benefits loud and clear. Sound intriguing? Keep reading.

If you’re a straight guy who suffers any homophobic angst about it, free yourself from out-dated fear and commit this to memory: Gay massage therapy is not synonymous with gay sex. And don’t be fooled about whether or not you’ll get a he-man workout; he won’t pull any punches when it’s time to knuckle down on those angst-induced kinks. Straight men benefit from safe and rewarding massages under the healing care of gay men, and they never know it. Or, perhaps they do know and don’t care. Gay masseurs daily roam the world of multi-cultural free enterprise where sexual orientation is about as important as eye-color.

Likewise, just as many women want a rewarding and non-sexual massage experience in a safe environment, and they want it from a man just like the straight guys. For them, who could be more ideal than a gay masseur?
Answer: Probably no one.

For some women, a gay masseur is a must-have over a masseuse or straight masseur. Reason? Higher comfort level. Gay massage therapists seem more in tune with nurturing, allowing these female clients to drop a lot of poor body-image baggage outside the door. Heck, she may lower her shackles of unhealthy inhibitions enough to consider a clothing-optional massage.

In a fully holistic approach to massage, the client, whether male or female, is likely to feel comfortable enough to lie completing unclothed, with or without a thin sheet of drapery for warmth and basic human sense of security. Gentle reminder: It’s not about exhibitionism; it’s about closing the space between sore muscles and trained hands. It’s as necessary as water, all the while being completely non-sexual and safe.

Ah, we’re working toward a Massage Utopia, you say. Certainly, all professional massage therapists world-over are raising these stress-allaying stations, right? Wrong. Especially when it comes to corporate massage business.

Here’s another surprise: The pro massage therapist must follow strict guidelines if he or she is employed with name-brand gyms and uber spas, and those guidelines mean ‘brick wall’ between you and a boundary-free massage. Ever had a spa or gym massage? Maybe it felt nice, but was it memorable? The ambience, if there was one, was more sterile than stellar. Maybe the session felt rushed, or maybe a massage sans attire was prohibited. Blame Big Business-imposed regulations for your mediocre experience.

But thank your gay masseur in his privately owned practice! With fewer restrictions, a gay masseur has already carefully arranged an intimate massage space of serene warmth. Note the details. Does candlelight dancing over earth-toned walls soothe the eye? Does soft music sing to the heart? Are you considering a visit to the massage astral plane au naturel? Go with it and relax. Your soul thirsts for serenity with no boundary, and it’s long overdue.

So long overdue, in fact, you’re now ready to scout down your heroic gay masseur. Chances are, you won’t find ‘Gay Masseur’ listed in the Yellow Pages, and you’re rather certain he isn’t living next door. So what’s your best bet?

For starters, try <ahref=”http://www.findamasseur.com”>FindAMasseur.com</a>. , where you’re almost guaranteed to find your therapist within driving distance. But, even if the drive is farther than you thought, don’t give up. What we consider the benefits of the big city are starting to spread into smaller communities, bringing better-quality massage therapy closer to home sooner than you think. And openly gay massage therapists are setting up mood-friendly and privately owned shop in neighborhoods everywhere.

Once you’ve found him, you’re in for a stress-wringing treat. Stereotypes aside, allow that a gay man may be more sensitive to the needs of others around him, and this includes you. His healing power of touch is likely to feel more intuitive than ‘learned’. Who knows? You may feel relaxed enough to let fly that toxic self-image enough to experience a massage with nary a stitch of whatever you wore in. Let’s face it; getting a massage in your clothes is like sunbathing in a parka.

 

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massothérapeutes

Massothérapeutes

Massothérapeutes

La thérapie de massage est pratiquée dans le monde entier comme un traitement affectif pour la douleur, la tension et le stress. Il est très apprécié pour la détente, mais de nombreux domaines dans ce domaine ont également commencé à émerger, apportant l’application de la thérapie de massage aux cliniques et aux établissements de soins de santé. Avec la montée de ces nouveaux domaines d’expertise, il y a l’augmentation du nombre de massothérapeutes. Ces pratiquants ont obtenu leur diplôme en scolarisant et ils ont été formés pour rendre leur avenir dans ce domaine spécialisé plus brillant.

Les massothérapeutes se retrouvent partout, des maisons, des bureaux, des spas et des salons, des centres de conditionnement physique, des cliniques et d’autres centres de santé. Ils s’engagent fermement à soulager la douleur et d’autres troubles, et ils travaillent tous à maintenir et à rétablir une santé optimale.

Les massothérapeutes ont suivi leur carrière en massage par des études et des formations. Ils passent leur temps à évaluer avec précision et à traiter ceux qui sont affectés par des troubles corporels graves causés par le stress et la tension quotidiens. Une autre chose qui les rend capables de manipuler le massage est le fait que les massothérapeutes sont fortement formés à l’évaluation et au diagnostic des tissus mous et profonds du corps, y compris les articulations, les muscles et les ligaments.

Avec la connaissance de ces domaines, il ne fait aucun doute que les massothérapeutes sont fortement capables d’aider les gens à soigner les symptômes de la douleur et des dysfonctionnements. Il est agréable de savoir qu’un certain nombre d’entre eux, pour rendre cette chose possible, travaillent plus profondément à trouver et à traiter les causes sous-jacentes de toute douleur ou imperfections physiques existantes.

Cependant, il existe une idée fausse commune avec les massothérapeutes, c’est-à-dire que ces personnes ne fournissent qu’une thérapie pratique pour leurs clients. La vérité de la question est que les massothérapeutes ont un certain nombre de tâches à prendre en compte et à prendre. Toutes ces tâches doivent être remplies car elles sont très utiles pour des raisons de relaxation et de réparation. En premier lieu, les thérapeutes utilisent un certain nombre de techniques pour traiter les troubles dans l’ensemble du corps, en dehors de ces techniques pratiques. Ils sont obligés d’apprendre et d’appliquer des massages et de la thérapie manuelle, de l’hydrothérapie, de la mobilisation conjointe et d’autres exercices de réadaptation qui favorisent le bien-être. Je suppose que les thérapeutes sont hautement qualifiés et éduqués, mais ces tâches et responsabilités mentionnées ne peuvent être réalisées. Ils peuvent même offrir les soins les plus complets d’un patient.

Aujourd’hui, il existe d’autres exigences que les massothérapeutes doivent rencontrer afin d’appliquer ce qu’ils ont appris à travers des études et des formations. L’une des personnes les plus souvent requises est une bonne santé. Eh bien, je suppose que c’est très naturel car les massothérapeutes traitent avec des gens qui souhaitent être en bonne santé, il s’ensuit qu’ils devraient aussi être en bonne santé et sans troubles. Une bonne santé est également nécessaire pour que les massothérapeutes puissent exercer leurs fonctions. Mais, en dehors de la bonne santé, les massothérapeutes devraient posséder des qualités positives. Ils devraient être patients et très dévoués, car ils traiteront des personnes ayant des personnalités différentes. Et pour compléter, les massothérapeutes doivent avoir un intérêt incontestable pour aider leurs clients à surmonter leurs problèmes physiques.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage Therapeuten

Massage Therapeuten

Massage therapie wordt over de hele wereld beoefend als een affectieve behandeling voor pijn, spanning en stress. Het wordt zeer overwogen voor ontspanning, maar veel gebieden op dit gebied zijn ook begonnen te verschijnen, waardoor de toepassing van massagetherapie naar klinieken en gezondheidszorginstellingen plaatsvindt. Samen met de opkomst van deze nieuwe gebieden van expertise is de toename van het aantal massage therapeuten. Deze beoefenaars behaalden hun diploma’s door middel van scholing en ze werden getraind om hun toekomst op dit vakgebied helderder te maken.

De massage therapeuten kunnen nu overal gevonden worden, van huizen, kantoren, spa’s en salons, fitnesscentra, klinieken en naar andere zorgcentra. Zij zijn sterk toegewijd aan het verlichten van pijn en andere aandoeningen, en ze werken allemaal om de optimale gezondheid te behouden en te herstellen.

De massage therapeuten behaalden hun carrière in massage door middel van studies en trainingen. Zij spenderen hun tijd om nauwkeurig te beoordelen en te behandelen die getroffen worden door ernstige lichamelijke aandoeningen die worden veroorzaakt door de dagelijkse stress en spanning. Een ander ding dat hen in staat stelt massage te behandelen is het feit dat massage therapeuten hoog opgeleid zijn in de beoordeling en diagnose van de zachte en diepe weefsels van het lichaam, inclusief de gewrichten, spieren en ligamenten.

Met kennis van deze gebieden is het ongetwijfeld dat massage therapeuten sterk in staat zijn mensen te helpen symptomen van pijn en dysfunctie te behandelen. Het is leuk om te weten dat een aantal van hen, om dit ding mogelijk te maken, hetper werken om de onderliggende oorzaken van welke pijn of lichamelijke onvolkomenheden er zijn te vinden en te behandelen.

Er is echter een algemene misvatting met massagetherapeuten, en dat wil zeggen dat deze mensen alleen hands-on therapie aanbieden aan hun klanten. De waarheid van de zaak is, massagetherapeuten hebben een aantal taken om te overwegen en te nemen. Al deze taken moeten worden voldaan, omdat deze zeer waardevol zijn voor ontspanning en remediërende doeleinden. In de eerste plaats maken de therapeuten gebruik van een aantal technieken om de aandoeningen in het hele lichaam te behandelen, afgezien van die hands-on technieken. Ze zijn verplicht om massage en handmatige therapie, hydrotherapie, gezamenlijke mobilisatie en andere rehabilitatieve oefeningen te leren en toepassen die het welzijn kunnen bevorderen. Ik denk dat met de therapeuten hoog opgeleid en opgeleid zijn, kunnen deze genoemde taken en verantwoordelijkheden ongetwijfeld worden bereikt. Ze kunnen zelfs de ultieme 1 tot 1 patiëntenzorg bieden.

Vandaag zijn er nog andere eisen waaraan massage therapeuten moeten voldoen om te kunnen toepassen wat ze hebben geleerd door middel van studies en trainingen. Een van de meest benodigde is een goede gezondheid. Nou, ik denk dat dit vrij natuurlijk is, omdat massagetherapeuten zich bezighouden met mensen die gezond willen zijn, zodat ze ook gezond en vrij van stoornissen moeten zijn. Een goede gezondheid is ook nodig voor de massage therapeuten om hun taken te kunnen vervullen. Maar naast de goede gezondheid moeten massage therapeuten positieve eigenschappen bezitten. Zij zouden geduldig en zeer toegewijd moeten zijn, aangezien zij met mensen met verschillende persoonlijkheden gaan omgaan. En bovenop alles, massagetherapeuten moeten een onbetwiste interesse hebben in het helpen van hun klanten om hun fysieke problemen te overwinnen.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Contact Us

*Note: On Saturday & Sunday please call to make your booking