Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Open Gay Man Massage Therapeut Trend

Als je denkt dat gay massage therapeuten alleen aan homoseksuele mannen voldoen, denk dan nogmaals.

De populariteit van de massage therapie is op een all-time high, die geen verrassing komt omdat het bekend is om het lichaam goed te doen voor millennia.

Maar hoe is dit een verrassing? Op een speelveld waar de massage therapie zich in de reputatie bevindt als een gerenommeerde onderneming, staan ​​openlijk homo mannen voor en midden in de competitieve wereld. Board-gecertificeerd, gelicentieerd, geregistreerd, het maakt geen verschil. Ze zijn allemaal gemeen zaken, en hun tevreden klanten geven de voordelen hard en duidelijk uit. Geluid intrigerend? Blijf lezen.

Als je een rechte kerel bent die homofobische angst daaroor lijdt, bevrijd jezelf van verouderde angst en pleeg je dit in herinnering: Homoseksuele therapie is niet synoniem voor gay sex. En wees niet gefotografeerd over het feit of je een man-training krijgt of niet; hij zal geen stoten trekken wanneer het tijd is om te knokken op die angst-geïnduceerde kinks. Rechte mannen profiteren van veilige en lonende massages onder de genezende zorg van homoseksuele mannen, en ze weten het nooit. Of misschien weten ze en geven het niet om. Dagelijkse masseurs lopen dagelijks rond op de wereld van multiculturele vrije bedrijven waar seksuele oriëntatie ongeveer even belangrijk is als oogkleur.

Net zo veel vrouwen willen een belonende en niet-seksuele massage ervaring in een veilige omgeving, en ze willen het van een man net als de rechte jongens. Voor hen, wie kan meer ideaal zijn dan een gay masseur?
Antwoord: Waarschijnlijk niemand.

Voor sommige vrouwen is een gay masseur een must-have over een masseuse of rechte masseur. Reden? Hoger comfort niveau. Homoseksuele massagetherapeuten lijken meer in overeenstemming te zijn met voeden, waardoor deze vrouwelijke klanten veel arm lichaamsbeeldbagage buiten de deur laten vallen. Heck, ze kan haar kettingen van ongezonde inhibities verlagen genoeg om een ​​kleding-optionele massage te overwegen.

In een volledig holistische aanpak van massage, zal de klant, of het man of vrouw, zich comfortabel genoeg voelen om te luieren, met of zonder dunne laken voor warmte en een fundamenteel menselijk gevoel van veiligheid te liggen. Zachte herinnering: het gaat niet om exhibitionisme; Het gaat om het sluiten van de ruimte tussen zere spieren en getrainde handen. Het is zo nodig als water, helemaal niet-seksueel en veilig.

Ah, we werken aan een Massage Utopia, zegt u. Zeker, alle professionele massage therapeuten wereldwijd verhogen deze stress-allaying stations, toch? Fout. Vooral als het gaat om zakelijke massagebedrijven.

Dit is een andere verrassing: de pro massagetherapeut moet strenge richtlijnen volgen als hij of zij in dienst is met name-merkgymnasiums en uber spa’s , en die richtlijnen betekenen ’s teenwand’ tussen u en een grensvrije massage. Heb je ooit een spa of een massage gehad? Misschien voelde het me leuk, maar was het onvergetelijk? De sfeer, als er een was, was sterieler dan sterretje. Misschien is de sessie gevoeld gehaast, of misschien is een kledingstuk van massagesoorten verboden. Beschuldig Big Business-opgelegde regelgeving voor uw middelmatige ervaring.

Maar dank je gay masseur in zijn privé-eigendom! Met minder beperkingen heeft een gay masseur al voorzichtig een intieme massageruimte van rustige warmte geregeld. Let op de details. Kijkt kaarslicht over aarde-getinte muren het oog? Zingt zachte muziek naar het hart? Overweeg je een bezoek aan het massage astrale vliegtuig au naturel? Ga ermee en ontspan. Uw ziel dorst voor rust zonder grenzen, en het is lang achterstallig.

Zo lang, in feite, ben je nu klaar om je heldhaftige masseur te scouten. Chances are, je zult geen ‘Gay Masseur’ vinden in de Gouden Gids, en je bent vrij zeker dat hij niet naast de deur leeft. Dus wat is jouw beste weddenschap?

Voor starters, probeer <ahref = “http://www.findamasseur.com”> FindAMasseur.com </a>. , waar je bijna veilig bent om je therapeut op rijafstand te vinden. Maar, als de aandrijving langer is dan je dacht, geef je niet op. Wat we beschouwen als de voordelen van de grote stad, beginnen zich te verspreiden in kleinere gemeenschappen, waardoor betere massage therapie dichter bij huis komt, eerder dan u denkt. En openlijk gay massage therapeuten opzetten stemming-vriendelijke en particuliere winkel in wijken overal.

Zodra u hem hebt gevonden, bent u in voor een stress-wringing traktatie. Stereotypes terzijde, laten toe dat een homoseksuele man meer gevoelig is voor de behoeften van anderen om zich heen, en dit omvat jou. Zijn helende kracht van aanraking zal waarschijnlijk meer intuïtief voelen dan ‘geleerd’. Wie weet? Je kunt genoeg ontspannen genoeg voelen om dat giftige zelfbeeld te laten vliegen, genoeg om een ​​massage te ervaren met een steek van wat je ook gedraagt. Laten we het zien; massage in je kleren is alsof je in een park zonnebaden.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Tendance du thérapeute de massage masculin ouvertement gay

Tendance du thérapeute de massage masculin ouvertement gay

Si vous pensez que les massothérapeutes homosexuels ne s’adressent qu’aux hommes homosexuels, réfléchissez à nouveau.

La popularité de la thérapie de massage est au sommet de tous les temps, ce qui n’est pas une surprise puisqu’il a été connu pour faire le bon corps pendant des millénaires.

Mais comment est-ce pour une surprise? Sur un terrain de jeu où la massothérapie a changé de rang en tant qu’entreprise réputée, les hommes ouvertement homosexuels sont debout et se situent dans le monde concurrentiel. Certifié par le conseil, sous licence, enregistré, il ne fait aucune différence. Tout cela signifie affaires, et leurs clients satisfaits exaltent les bénéfices élevés et clairs. Le son intriguant? Continue de lire.

Si vous êtes un homme droit qui souffre d’une anomalie homophobe à ce sujet, libérez-vous de la peur démodée et commettez ceci à la mémoire: la thérapie de massage gay n’est pas synonyme de sexe gay. Et ne soyez pas trompé de savoir si vous obtiendrez ou non une séance d’entraînement; il ne tirera pas de coups de poing quand il est temps de nouer sur ces plis induits par l’angustie. Les hommes droites bénéficient de massages sûrs et gratifiants sous les soins curatifs des homosexuels, et ils ne le savent jamais. Ou, peut-être, ils savent et ne se soucient pas. Les masseurs gais circulent quotidiennement dans le monde de la libre entreprise multiculturelle où l’orientation sexuelle est aussi importante que la couleur des yeux.

De même, autant de femmes veulent une expérience de massage enrichissante et non sexuelle dans un environnement sûr, et elles le veulent d’un homme tout comme les garçons. Pour eux, qui pourrait être plus idéal qu’un masseur gay?
Réponse: Probablement personne.

Pour certaines femmes, un masseur gay est un must-have sur une masseuse ou un masseur droit. Raison? Plus haut niveau de confort. Les massothérapeutes homosexuels semblent plus en phase avec la stimulation, ce qui permet à ces femmes de déposer beaucoup de bagages d’image corporelle en dehors de la porte. Heck, elle peut réduire ses chaînes d’inhibitions malsaines assez pour considérer un massage optionnel pour l’habillement.

Dans une approche entièrement holistique du massage, le client, homme ou femme, est susceptible de se sentir à l’aise pour résister à l’apparence, avec ou sans une mince couche de draperie pour la chaleur et le sens humain fondamental de la sécurité. Un rappel doux: il ne s’agit pas d’exhibitionnisme; Il s’agit de fermer l’espace entre les muscles endoloris et les mains formées. C’est aussi nécessaire que l’eau, tout en étant complètement non sexuel et en sécurité.

Ah, nous travaillons vers une Utopie de massage, vous dites. Certes, tous les massothérapeutes professionnels du monde entier augmentent ces stations d’allégement du stress, n’est-ce pas? Faux. Surtout en ce qui concerne les affaires de massage corporatif.

Voici une autre surprise: le thérapeute spécialisé doit suivre des directives strictes si elle est employée dans des gymnases de marque et des spas, et ces lignes directrices signifient «mur de briques» entre vous et un massage sans limites. Avez-vous déjà eu un massage spa ou gym? Peut-être que c’était sympa, mais c’était mémorable? L’ambiance, s’il y en avait une, était plus stérile que stellaire. Peut-être que la session se sentait pressée, ou peut-être un massage sans vêtement était interdit. Enjotez les réglementations imposées par Big Business pour votre expérience médiocre.

Mais remerciez votre masseur gay dans sa pratique privée! Avec moins de restrictions, un masseur gay a déjà soigneusement organisé un espace de massage intime de chaleur sereine. Notez les détails. Est-ce que la danse des bougies sur les murs tonifiés en terre apaise l’œil? La musique douce chante-t-elle au cœur? Vous envisagez une visite au massage astral plane au naturel? Allez avec vous et détendez-vous. Votre âme a soif de sérénité sans frontière, et il est attendu depuis longtemps.

Tellement en retard, en fait, vous êtes maintenant prêt à explorer votre héroïque masseur gay. Les chances sont que vous ne trouverez pas «Gay Masseur» répertorié dans les Pages Jaunes, et vous êtes plutôt certain qu’il ne soit pas vivant à côté. Alors, quel est votre meilleur pari?

Pour commencer, essayez <ahref = “http://www.findamasseur.com”> FindAMasseur.com </a>. , où vous êtes presque sûr de trouver votre thérapeute à distance de conduite. Mais, même si le lecteur est plus loin que ce que vous pensiez, n’abandonnez pas. Nous considérons que les avantages de la grande ville commencent à se propager dans des petites collectivités, ce qui rend la thérapie de massage de meilleure qualité à la maison plus tôt que vous ne le pensez. Et les massothérapeutes ouvertement homosexuels créent des magasins respectueux de l’humeur et privés dans des quartiers partout.

Une fois que vous l’avez trouvé, vous êtes dans un traitement stressant. Les stéréotypes à côté, permettent à un homme gay d’être plus sensible aux besoins des autres autour de lui, et cela inclut vous. Son pouvoir curatif de toucher est susceptible de se sentir plus intuitif que de «savant». Qui sait? Vous pouvez vous sentir assez détendu pour laisser voler cette auto-image toxique assez pour expérimenter un massage avec un seul point de ce que vous avez utilisé. Faites-nous face; obtenir un massage dans vos vêtements est comme bronzer dans une parka.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Openly Gay Male Massage Therapist Trend

Openly Gay Male Massage Therapist Trend

 

if you think gay massage therapists cater only to gay men, think again.

The popularity of massage therapy is at an all-time high, which comes as no surprise since it’s been known to do the body good for millennia.

But how’s this for a surprise? On a playing field where massage therapy has moved up in rank as reputable business, openly gay men are standing front and center in the competitive world. Board-certified, licensed, registered, it makes no difference. They all mean business, and their satisfied clients are extolling the benefits loud and clear. Sound intriguing? Keep reading.

If you’re a straight guy who suffers any homophobic angst about it, free yourself from out-dated fear and commit this to memory: Gay massage therapy is not synonymous with gay sex. And don’t be fooled about whether or not you’ll get a he-man workout; he won’t pull any punches when it’s time to knuckle down on those angst-induced kinks. Straight men benefit from safe and rewarding massages under the healing care of gay men, and they never know it. Or, perhaps they do know and don’t care. Gay masseurs daily roam the world of multi-cultural free enterprise where sexual orientation is about as important as eye-color.

Likewise, just as many women want a rewarding and non-sexual massage experience in a safe environment, and they want it from a man just like the straight guys. For them, who could be more ideal than a gay masseur?
Answer: Probably no one.

For some women, a gay masseur is a must-have over a masseuse or straight masseur. Reason? Higher comfort level. Gay massage therapists seem more in tune with nurturing, allowing these female clients to drop a lot of poor body-image baggage outside the door. Heck, she may lower her shackles of unhealthy inhibitions enough to consider a clothing-optional massage.

In a fully holistic approach to massage, the client, whether male or female, is likely to feel comfortable enough to lie completing unclothed, with or without a thin sheet of drapery for warmth and basic human sense of security. Gentle reminder: It’s not about exhibitionism; it’s about closing the space between sore muscles and trained hands. It’s as necessary as water, all the while being completely non-sexual and safe.

Ah, we’re working toward a Massage Utopia, you say. Certainly, all professional massage therapists world-over are raising these stress-allaying stations, right? Wrong. Especially when it comes to corporate massage business.

Here’s another surprise: The pro massage therapist must follow strict guidelines if he or she is employed with name-brand gyms and uber spas, and those guidelines mean ‘brick wall’ between you and a boundary-free massage. Ever had a spa or gym massage? Maybe it felt nice, but was it memorable? The ambience, if there was one, was more sterile than stellar. Maybe the session felt rushed, or maybe a massage sans attire was prohibited. Blame Big Business-imposed regulations for your mediocre experience.

But thank your gay masseur in his privately owned practice! With fewer restrictions, a gay masseur has already carefully arranged an intimate massage space of serene warmth. Note the details. Does candlelight dancing over earth-toned walls soothe the eye? Does soft music sing to the heart? Are you considering a visit to the massage astral plane au naturel? Go with it and relax. Your soul thirsts for serenity with no boundary, and it’s long overdue.

So long overdue, in fact, you’re now ready to scout down your heroic gay masseur. Chances are, you won’t find ‘Gay Masseur’ listed in the Yellow Pages, and you’re rather certain he isn’t living next door. So what’s your best bet?

For starters, try <ahref=”http://www.findamasseur.com”>FindAMasseur.com</a>. , where you’re almost guaranteed to find your therapist within driving distance. But, even if the drive is farther than you thought, don’t give up. What we consider the benefits of the big city are starting to spread into smaller communities, bringing better-quality massage therapy closer to home sooner than you think. And openly gay massage therapists are setting up mood-friendly and privately owned shop in neighborhoods everywhere.

Once you’ve found him, you’re in for a stress-wringing treat. Stereotypes aside, allow that a gay man may be more sensitive to the needs of others around him, and this includes you. His healing power of touch is likely to feel more intuitive than ‘learned’. Who knows? You may feel relaxed enough to let fly that toxic self-image enough to experience a massage with nary a stitch of whatever you wore in. Let’s face it; getting a massage in your clothes is like sunbathing in a parka.

 

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massothérapeutes

Massothérapeutes

Massothérapeutes

La thérapie de massage est pratiquée dans le monde entier comme un traitement affectif pour la douleur, la tension et le stress. Il est très apprécié pour la détente, mais de nombreux domaines dans ce domaine ont également commencé à émerger, apportant l’application de la thérapie de massage aux cliniques et aux établissements de soins de santé. Avec la montée de ces nouveaux domaines d’expertise, il y a l’augmentation du nombre de massothérapeutes. Ces pratiquants ont obtenu leur diplôme en scolarisant et ils ont été formés pour rendre leur avenir dans ce domaine spécialisé plus brillant.

Les massothérapeutes se retrouvent partout, des maisons, des bureaux, des spas et des salons, des centres de conditionnement physique, des cliniques et d’autres centres de santé. Ils s’engagent fermement à soulager la douleur et d’autres troubles, et ils travaillent tous à maintenir et à rétablir une santé optimale.

Les massothérapeutes ont suivi leur carrière en massage par des études et des formations. Ils passent leur temps à évaluer avec précision et à traiter ceux qui sont affectés par des troubles corporels graves causés par le stress et la tension quotidiens. Une autre chose qui les rend capables de manipuler le massage est le fait que les massothérapeutes sont fortement formés à l’évaluation et au diagnostic des tissus mous et profonds du corps, y compris les articulations, les muscles et les ligaments.

Avec la connaissance de ces domaines, il ne fait aucun doute que les massothérapeutes sont fortement capables d’aider les gens à soigner les symptômes de la douleur et des dysfonctionnements. Il est agréable de savoir qu’un certain nombre d’entre eux, pour rendre cette chose possible, travaillent plus profondément à trouver et à traiter les causes sous-jacentes de toute douleur ou imperfections physiques existantes.

Cependant, il existe une idée fausse commune avec les massothérapeutes, c’est-à-dire que ces personnes ne fournissent qu’une thérapie pratique pour leurs clients. La vérité de la question est que les massothérapeutes ont un certain nombre de tâches à prendre en compte et à prendre. Toutes ces tâches doivent être remplies car elles sont très utiles pour des raisons de relaxation et de réparation. En premier lieu, les thérapeutes utilisent un certain nombre de techniques pour traiter les troubles dans l’ensemble du corps, en dehors de ces techniques pratiques. Ils sont obligés d’apprendre et d’appliquer des massages et de la thérapie manuelle, de l’hydrothérapie, de la mobilisation conjointe et d’autres exercices de réadaptation qui favorisent le bien-être. Je suppose que les thérapeutes sont hautement qualifiés et éduqués, mais ces tâches et responsabilités mentionnées ne peuvent être réalisées. Ils peuvent même offrir les soins les plus complets d’un patient.

Aujourd’hui, il existe d’autres exigences que les massothérapeutes doivent rencontrer afin d’appliquer ce qu’ils ont appris à travers des études et des formations. L’une des personnes les plus souvent requises est une bonne santé. Eh bien, je suppose que c’est très naturel car les massothérapeutes traitent avec des gens qui souhaitent être en bonne santé, il s’ensuit qu’ils devraient aussi être en bonne santé et sans troubles. Une bonne santé est également nécessaire pour que les massothérapeutes puissent exercer leurs fonctions. Mais, en dehors de la bonne santé, les massothérapeutes devraient posséder des qualités positives. Ils devraient être patients et très dévoués, car ils traiteront des personnes ayant des personnalités différentes. Et pour compléter, les massothérapeutes doivent avoir un intérêt incontestable pour aider leurs clients à surmonter leurs problèmes physiques.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage Therapeuten

Massage Therapeuten

Massage therapie wordt over de hele wereld beoefend als een affectieve behandeling voor pijn, spanning en stress. Het wordt zeer overwogen voor ontspanning, maar veel gebieden op dit gebied zijn ook begonnen te verschijnen, waardoor de toepassing van massagetherapie naar klinieken en gezondheidszorginstellingen plaatsvindt. Samen met de opkomst van deze nieuwe gebieden van expertise is de toename van het aantal massage therapeuten. Deze beoefenaars behaalden hun diploma’s door middel van scholing en ze werden getraind om hun toekomst op dit vakgebied helderder te maken.

De massage therapeuten kunnen nu overal gevonden worden, van huizen, kantoren, spa’s en salons, fitnesscentra, klinieken en naar andere zorgcentra. Zij zijn sterk toegewijd aan het verlichten van pijn en andere aandoeningen, en ze werken allemaal om de optimale gezondheid te behouden en te herstellen.

De massage therapeuten behaalden hun carrière in massage door middel van studies en trainingen. Zij spenderen hun tijd om nauwkeurig te beoordelen en te behandelen die getroffen worden door ernstige lichamelijke aandoeningen die worden veroorzaakt door de dagelijkse stress en spanning. Een ander ding dat hen in staat stelt massage te behandelen is het feit dat massage therapeuten hoog opgeleid zijn in de beoordeling en diagnose van de zachte en diepe weefsels van het lichaam, inclusief de gewrichten, spieren en ligamenten.

Met kennis van deze gebieden is het ongetwijfeld dat massage therapeuten sterk in staat zijn mensen te helpen symptomen van pijn en dysfunctie te behandelen. Het is leuk om te weten dat een aantal van hen, om dit ding mogelijk te maken, hetper werken om de onderliggende oorzaken van welke pijn of lichamelijke onvolkomenheden er zijn te vinden en te behandelen.

Er is echter een algemene misvatting met massagetherapeuten, en dat wil zeggen dat deze mensen alleen hands-on therapie aanbieden aan hun klanten. De waarheid van de zaak is, massagetherapeuten hebben een aantal taken om te overwegen en te nemen. Al deze taken moeten worden voldaan, omdat deze zeer waardevol zijn voor ontspanning en remediërende doeleinden. In de eerste plaats maken de therapeuten gebruik van een aantal technieken om de aandoeningen in het hele lichaam te behandelen, afgezien van die hands-on technieken. Ze zijn verplicht om massage en handmatige therapie, hydrotherapie, gezamenlijke mobilisatie en andere rehabilitatieve oefeningen te leren en toepassen die het welzijn kunnen bevorderen. Ik denk dat met de therapeuten hoog opgeleid en opgeleid zijn, kunnen deze genoemde taken en verantwoordelijkheden ongetwijfeld worden bereikt. Ze kunnen zelfs de ultieme 1 tot 1 patiëntenzorg bieden.

Vandaag zijn er nog andere eisen waaraan massage therapeuten moeten voldoen om te kunnen toepassen wat ze hebben geleerd door middel van studies en trainingen. Een van de meest benodigde is een goede gezondheid. Nou, ik denk dat dit vrij natuurlijk is, omdat massagetherapeuten zich bezighouden met mensen die gezond willen zijn, zodat ze ook gezond en vrij van stoornissen moeten zijn. Een goede gezondheid is ook nodig voor de massage therapeuten om hun taken te kunnen vervullen. Maar naast de goede gezondheid moeten massage therapeuten positieve eigenschappen bezitten. Zij zouden geduldig en zeer toegewijd moeten zijn, aangezien zij met mensen met verschillende persoonlijkheden gaan omgaan. En bovenop alles, massagetherapeuten moeten een onbetwiste interesse hebben in het helpen van hun klanten om hun fysieke problemen te overwinnen.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Massage Therapists

Massage Therapists

Massage therapy is practiced throughout the world as an affective treatment for pain, tension, and stress. It is highly considered for relaxation, but many areas in this field have also started to emerge, bringing the application of massage therapy to clinics and health care establishments. Along with the rise of these new areas of expertise is the rise in number of massage therapists. These practitioners attained their degrees by schooling and they were trained to make their future in this specialized field brighter.

The massage therapists can now be found everywhere, from homes, to offices, spas and salons, fitness centers, clinics, and to other healthcare centers. They are strongly committed to providing relief to pain and other disorders, and they all work to maintain and restore optimal health.

The massage therapists attained their career in massage through studies and trainings. They spend their time in assessing accurately and treating those who are affected by serious bodily disorders caused by the everyday stress and tension. Another thing that makes them capable of handling massage is the fact that massage therapists are highly trained in assessment and diagnosis of the soft and deep tissues of the body, including the joints, muscles and ligaments.

With knowledge of those areas, it’s no doubt that massage therapists are strongly capable of helping people to treat symptoms of pain and dysfunction. It’s nice to know that a number of them, to make this thing possible, work deeper to find and treat the underlying causes of whatever pain or physical imperfections there is.

However, there is a common misconception with massage therapists, and that is, these people only provide hands-on therapy for their clients. The truth of the matter is, massage therapists have a number of tasks to consider and take. All of these tasks must be met as these are highly valuable for relaxation and remedial purposes. In the first place, the therapists employ a number of techniques for treating the disorders in the entire body, aside from those hands-on techniques. They are required to learn and apply massage and manual therapy, hydrotherapy, joint mobilization, and other rehabilitative exercises that may promote well-being. I guess with the therapists being highly trained and educated, these mentioned tasks and responsibilities can no doubt be attained. They can even offer the very ultimate one to one patient care.

Today, there are other requirements that massage therapists need to meet in order to apply what they’ve learned through studies and trainings. One of the most commonly needed is good health. Well, I guess this is pretty natural as massage therapists will be dealing with people who wish to be healthy, so it follows that they too should be healthy and free of any disorders. Good health is also needed for the massage therapists to be able to perform their duties. But, aside from good health, massage therapists should possess positive qualities. They should be patient and highly dedicated as possible as they will be dealing with people with different personalities. And to top it all, massage therapists must have an indisputable interest in helping their clients overcome their physical problems.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Waar vindt u massagefoto’s

Waar vindt u massagefoto’s

Waar vindt u massagefoto’s

Heb je interesse voor massage? Benieuwd hoe de massagebehandeling er uit zal zien? Als je dat bezorgd bent, dan wed je dat je graag zou weten dat honderden sites op het web vandaag massagemateriaal bevatten die van hoge kwaliteit zijn. Deze massagebeelden zullen u zonder twijfel voorstellen hoe uw eerste massagebehandeling zich zal voordoen. Dus als je echt geïnteresseerd bent in het vinden van voorbeeldmassagebeelden op internet, hieronder is een lijst van online massagegalerijen waar je misschien naar zou kunnen interesseren.

Google Afbeeldingen

Hoorde je over Google Afbeeldingen? Nou, het is eigenlijk een repository van hoge en lage kwaliteit beelden verzameld door Google, een van de meest populaire zoekmachines in de cyberspace. Hier vindt u bijna honderd foto’s , allemaal gerelateerd aan massage. De massagefoto’s verschillen natuurlijk maar iedereen geeft u een idee van wat een massage is. Er zijn enkele foto’s van rugmassage, volledige lichaamsmassage, baby massage, voetmassage, en nog veel meer. Google Afbeeldingen is echt een geweldige site om te bezoeken.

Fotosearch

FotoSearch is al lang beschouwd als een van de beste repositories van de wereld van stock photography. Net als Google Images is FotoSearch een online zoekmachine voor stock fotobeelden, digitale illustraties en illustraties, en stock footage clips. Het is dus geen wonder dat deze site veel foto’s kan geven om te kijken naar. Echter, in tegenstelling tot Google Images, zijn de massagefoto’s op deze site verkrijgbaar tegen een prijs. Dus je moet eerst de massagefoto’s kopen en snel en direct downloads krijgen in ruil daarvoor. De bezorging gebeurt op cd-rom, maar op het punt van klikken, maar het is zeer belangrijk om te weten dat de massagefoto’s die onder deze site staan, alleen beschikbaar zijn voor advertenties, websites, promotiemateriaal en andere commerciële doeleinden.

Foto’s om te gaan

Foto’s om te gaan is maar een geweldige plek om online te bezoeken voor hoogwaardige massagefoto’s . Deze bijzondere repository is eigenlijk een eenheid van Index Stock Imagery. Het wordt ook beschouwd als de grootste bron van beelden van het bedrijf voor kleine bedrijven en consumenten. Nou, al deze aanspraken zijn waar in de zin dat Photos To Go afbeeldingen, afdrukken, posters en postkaarten voor alle soorten bedrijven, klein of groot. Al hun foto’s kunnen zelfs worden gebruikt voor thuisbedrijven. Net als FotoSearch kunnen de massagefoto’s hierin echter commercieel worden afgegeven of als posters worden gekocht. Ja, de massagefoto’s zijn perfect voor presentaties, gedrukte producten, postkaarten, mobiele telefoonbeelden en voor websites. Dus als deze situatie je het meest aanpast, dan kun je gewoon op de foto’s klikken om ze te vergroten en de instructies te volgen die je naar downloads hebben gestuurd.

Où trouver des photos de massages

Où trouver des photos de massages

Vous avez un intérêt pour le massage? Vous vous demandez comment ressemblera le massage? Si c’est ce qui vous préoccupe, alors je parie que vous seriez heureux de savoir que des centaines de sites sur le Web présentent aujourd’hui des images de massage de grande qualité. Ces images de massage seront sans aucun doute vous aider à imaginer comment votre premier massage se ressemblera. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à trouver des exemples de photos de massage sur le Web, voici une liste des galeries de massage en ligne qui pourraient vous intéresser.

Google images

Avez-vous entendu parler de Google Images? Eh bien, il s’agit en fait d’un référentiel d’images de haute et basse qualité recueillies par Google, l’un des moteurs de recherche les plus populaires dans le cyberespace. Ici, vous pouvez trouver près d’une centaine d’images, toutes liées au massage. Les images de massage diffèrent, bien sûr, mais elles vous donneront une idée de ce qu’est un massage. Il y a quelques photos de massage du dos, de massage complet du corps, de massage infantile, de massage des pieds, et beaucoup plus. Google Images est vraiment un excellent site à visiter.

FotoSearch

FotoSearch est depuis longtemps considéré comme l’un des meilleurs dépôt de photographies stockées au monde. Tout comme Google Images, FotoSearch est un moteur de recherche en ligne pour stocker des images photo, des illustrations numériques et des illustrations, et des clips d’images. Il n’est donc pas étonnant que ce site puisse vous donner beaucoup de photos de masses stockées à regarder. Cependant, contrairement à Google Images, les images de massage contenues sur ce site sont disponibles avec un prix. Vous devez d’abord acheter les images de massage et obtenir des téléchargements rapides et immédiats en retour. La livraison se produit sur CD-ROM, en quelques clics, mais il est très nécessaire de noter que les photos de massage entretenues sous ce site ne sont disponibles que pour des publicités, des sites Web, des documents promotionnels et d’autres fins commerciales.

Photos To Go

Photos To Go est un autre endroit idéal pour visiter en ligne des images de massage de haute qualité. Ce dépôt particulier est en fait une unité d’Index Stock Imagery. Il est également considéré comme la plus grande source d’images de l’entreprise pour les petites entreprises et les consommateurs. Eh bien, toutes ces affirmations sont vraies dans le sens que Photos To Go fournit des images, des tirages, des affiches et des cartes postales pour tous les types d’entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. Toutes leurs photos peuvent même être utilisées pour les entreprises à domicile. Cependant, tout comme FotoSearch, les images de massage contenues dans ce document peuvent être autorisées commercialement ou achetées sous forme d’affiches. Oui, les images de massage sont parfaites pour les présentations, les produits imprimés, les cartes postales, les images de téléphones cellulaires et les sites Web. Donc, si cette situation vous sépare le plus, vous pouvez simplement cliquer sur les images pour les agrandir et suivre les instructions qui vous sont destinées pour les téléchargements.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Where to Find Massage Pictures

Where to Find Massage Pictures

Got an interest for massage? Wondering how the massage treatment will look like? If that’s what you are concerned about, then I bet you would be happy to know that hundreds of sites in the web today present massage pictures that are of great quality. These massage pictures will no doubt help you imagine how your first massage treatment will appear like. So if you are really interested in finding sample massage pictures on the web, below is a list of online massage galleries that you might be interested in.

Google Images

Heard about Google Images? Well, it is actually a repository of high and low quality images gathered by Google, one of the most popular search engines in the cyberspace. Here, you can find almost a hundred pictures, all related to massage. The massage pictures differ, of course, but all of them will give you an idea of what a massage is. There are some pictures of back massage, full body massage, infant massage, foot massage, and a lot more. Google Images is really a great site to visit.

FotoSearch

FotoSearch has long been considered as one of the world’s best repositories of stock photography. Just like Google Images, FotoSearch is an online search engine for stock photo images, digital illustrations and artwork, and stock footage clips. So it’s no wonder that this site can give you a lot of stock massage pictures to look at. However, unlike Google Images, the massage pictures contained at this site are available with a price. So you need to buy the massage pictures first and get fast and immediate downloads in return. The delivery happens on CD-ROM, in just a matter of clicks, but it is very necessary to note that the massage pictures maintained under this site are available only for use for advertisements, websites, promotional materials, and other commercial purposes.

Photos To Go

Photos To Go is but another great place to visit online for high quality massage pictures. This particular repository is actually a unit of Index Stock Imagery. It is also considered as the company’s largest source of images for small businesses and consumers. Well, all of these claims are true in the sense that Photos To Go provides images, prints, posters and postcards for all types of businesses, whether small or large. All of their photos can even be used for home businesses. However, just like FotoSearch, the massage pictures contained herein can be licensed commercially or purchased as posters. Yes, the massage pictures are perfect for presentations, printed products, postcards, cell phone images, and for web sites. So if this situation appeals to you most, then you can just click on the pictures to enlarge them and follow the instructions directed to you for downloads.

Which massage is perfect for you?

Free Consultation
Call +32 2 502 53 48

Donner un massage corporel complet

Donner un massage corporel complet

Donc vous n’êtes pas un massothérapeute, mais vous voulez donner un massage complet du corps? Eh bien, notez en premier lieu que donner un massage complet du corps n’est pas une tâche facile. Bien qu’il semble être un peu simple, ce n’est pas une tarte facile. En fait, pour que vous puissiez offrir une massothérapie réussie, vous avez besoin de connaissances sur les techniques de massage, ainsi que sur les principes qui l’accompagnent. Cependant, l’espoir reste pour les amateurs. Ils peuvent traiter leurs amis ou eux-mêmes avec un bon massage s’ils sont armés des bases.

En parlant des bases, il convient de noter que la massothérapie est appliquée de différentes manières, avec des techniques différentes. Toutes ces techniques, cependant, visent à aider les gens à améliorer leur santé et leur bien-être. Donc, si vous venez de donner un massage complet du corps à un ami, par exemple, il est préférable de savoir d’abord les techniques possibles que vous pouvez offrir. Il existe des formes occidentales et orientales, telles que le shiatsu, le massage thaïlandais, le reiki, les tissus profonds, le suédois, l’acuponcture, et beaucoup plus. Notez que donner un massage complet du corps nécessite une connaissance des techniques de base de cette pratique de guérison.

Donner un massage complet du corps exige également une connaissance de la bonne ambiance pour se détendre et rendre votre client à l’aise. Alors avant de commencer par le massage, préparez-vous pour un espace de massage confortable. Regardez la surface de support de votre client et vous-même. Alors, considérez l’atmosphère. Si vous souhaitez que votre client se relaxe complètement tout en donnant un massage complet du corps, vous devez certainement supprimer des choses qui pourraient être irritantes. Pour une atmosphère améliorée, vous pouvez considérer l’éclairage des bougies d’aromathérapie et ne pas oublier la musique. Jouez de la musique douce et profitez du rythme et du rythme avec votre client.

Lorsque vous donnez un massage complet du corps, il est également préférable d’examiner vos fournitures avant la procédure réelle. Assurez-vous que vous avez les bons équipements, comme une paire de serviettes et de lubrifiants comme l’huile de massage ou la lotion. Ce lubrifiant est appliqué en donnant un massage complet du corps car il aide à un glissement en douceur. Cependant, il faut remarquer en donnant un massage complet du corps à l’aide d’un lubrifiant, c’est-à-dire de ne jamais appliquer de grandes quantités d’huile sur la peau car cela entraînera la glissade de la main, rendant votre client mal à l’aise avec vos traits. Une quantité suffisante d’huile est correcte.

Effectuez vos meilleurs traits appropriés. Comme je l’ai déjà dit, il est important de connaître les traits ou les techniques appropriés lors du massage complet du corps. Eh bien, je suis sûr que vous ne voudrez pas vous gifler, alors, lorsque vous donnez un massage complet du corps, assurez-vous que votre client est à l’aise avec vous et avec ce que vous faites. Une autre chose à noter ici est que assurez-vous que vous savez ce que vous faites.

Enfin, pour que votre expérience de massage du corps entier soit ultime, ne pas briser le lien que vous et votre client avez créé. Concentrez-vous sur ce que vous faites et venez de briser le sort de l’un d’entre vous a parlé ou dit “assez”.

Een volledige lichaamsmassage geven

Een volledige lichaamsmassage geven

Een volledige lichaamsmassage geven

Dus je bent geen massagetherapeut, maar wil je een volledige lichaamsmassage geven? Nou, let op in de eerste plaats dat het geven van een volledige lichaamsmassage geen gemakkelijke taak is. Hoewel het een beetje simpel lijkt, is het geen gemakkelijke taart. In feite, voor u om een ​​succesvolle massage therapie te leveren, heb je kennis nodig van massage technieken, evenals de principes erachter. Hoop blijft echter voor de amateurs. Ze kunnen hun vrienden of hunzelf met een goede massage behandelen als ze gewapen zijn met de basis.

Vanuit de basis is het opmerken dat massage therapie op verschillende manieren wordt toegepast, met verschillende technieken. Al deze technieken zijn echter gericht op het helpen van mensen om betere gezondheid en welzijn te bereiken. Dus als u tot het punt bent om een ​​volledige lichaamsmassage aan een vriend te geven, is het bijvoorbeeld beter om eerst de mogelijke technieken te kennen die u kunt aanbieden. Er zijn westerse en oosterse vormen, zoals shiatsu, thaise massage, reiki, diep weefsel, zweeds, acupressuur, en nog veel meer. Houd er rekening mee dat een volledige lichaamsmassage kennis heeft van de basistechnieken van deze genezingspraktijk.

Het geven van een volledige lichaamsmassage vereist ook kennis om de stemming goed te ontspannen en uw cliënt comfortabel te maken. Dus voordat je begint met de massage, maak je voorbereid op een comfortabel massageruimte. Kijk eens naar het ondersteuningsoppervlak van uw klant en zelf. Overweeg dan de sfeer. Als u uw cliënt helemaal wilt ontspannen terwijl u een volledige lichaamsmassage geeft, moet u zeker dingen verwijderen die irritant kunnen zijn. Voor een betere atmosfeer kunt u overwegen om aromatherapie kaarsen te verlichten en de muziek niet te vergeten. Speel wat zachte muziek en geniet van het ritme en de beat met je klant.

Bij het geven van een volledige lichaamsmassage, is het ook het beste om uw leveringen te overwegen voor de eigenlijke procedure. Zorg ervoor dat u de juiste apparatuur hebt, zoals een handdoekje en smeermiddelen zoals massageolie of lotion. Dit smeermiddel wordt toegepast bij het geven van een volledige lichaamsmassage, aangezien het een gladde glijmiddel helpt. Er is echter één ding om op te merken wanneer u een volledige lichaamsmassage geeft met een smeermiddel, dat wil zeggen dat u nooit veel olie aan de huid toebrengt, aangezien dit de hand zal glijden, waardoor uw klant ongemakkelijk met uw slagen doet. Gevoede hoeveelheid olie is oke.

Doe je best, goede slagen. Zoals ik eerder heb gezegd, is het belangrijk om de juiste strepen of technieken te leren kennen bij het geven van een volledige lichaamsmassage. Nou, ik ben er zeker van dat je niet wil slaan, dus als je een volledige lichaamsmassage geeft, zorg ervoor dat je klant comfortabel bent met jou en met wat je doet. Een ander ding om hier op te let is dat ervoor zorgen dat je weet wat je doet.

Tenslotte, om uw volledige lichaamsmassage-ervaring ultieme te maken, breek de band die u en uw cliënt hebben gecreëerd, niet door. Focus op wat je doet en breek gewoon de spelling van iemand die je hebt gesproken of gezegd hebt.

Donner un massage corporel complet

Donner un massage corporel complet

Donc vous n’êtes pas un massothérapeute, mais vous voulez donner un massage complet du corps? Eh bien, notez en premier lieu que donner un massage complet du corps n’est pas une tâche facile. Bien qu’il semble être un peu simple, ce n’est pas une tarte facile. En fait, pour que vous puissiez offrir une massothérapie réussie, vous avez besoin de connaissances sur les techniques de massage, ainsi que sur les principes qui l’accompagnent. Cependant, l’espoir reste pour les amateurs. Ils peuvent traiter leurs amis ou eux-mêmes avec un bon massage s’ils sont armés des bases.

En parlant des bases, il convient de noter que la massothérapie est appliquée de différentes manières, avec des techniques différentes. Toutes ces techniques, cependant, visent à aider les gens à améliorer leur santé et leur bien-être. Donc, si vous venez de donner un massage complet du corps à un ami, par exemple, il est préférable de savoir d’abord les techniques possibles que vous pouvez offrir. Il existe des formes occidentales et orientales, telles que le shiatsu, le massage thaïlandais, le reiki, les tissus profonds, le suédois, l’acuponcture, et beaucoup plus. Notez que donner un massage complet du corps nécessite une connaissance des techniques de base de cette pratique de guérison.

Donner un massage complet du corps exige également une connaissance de la bonne ambiance pour se détendre et rendre votre client à l’aise. Alors avant de commencer par le massage, préparez-vous pour un espace de massage confortable. Regardez la surface de support de votre client et vous-même. Alors, considérez l’atmosphère. Si vous souhaitez que votre client se relaxe complètement tout en donnant un massage complet du corps, vous devez certainement supprimer des choses qui pourraient être irritantes. Pour une atmosphère améliorée, vous pouvez considérer l’éclairage des bougies d’aromathérapie et ne pas oublier la musique. Jouez de la musique douce et profitez du rythme et du rythme avec votre client.

Lorsque vous donnez un massage complet du corps, il est également préférable d’examiner vos fournitures avant la procédure réelle. Assurez-vous que vous avez les bons équipements, comme une paire de serviettes et de lubrifiants comme l’huile de massage ou la lotion. Ce lubrifiant est appliqué en donnant un massage complet du corps car il aide à un glissement en douceur. Cependant, il faut remarquer en donnant un massage complet du corps à l’aide d’un lubrifiant, c’est-à-dire de ne jamais appliquer de grandes quantités d’huile sur la peau car cela entraînera la glissade de la main, rendant votre client mal à l’aise avec vos traits. Une quantité suffisante d’huile est correcte.

Effectuez vos meilleurs traits appropriés. Comme je l’ai déjà dit, il est important de connaître les traits ou les techniques appropriés lors du massage complet du corps. Eh bien, je suis sûr que vous ne voudrez pas vous gifler, alors, lorsque vous donnez un massage complet du corps, assurez-vous que votre client est à l’aise avec vous et avec ce que vous faites. Une autre chose à noter ici est que assurez-vous que vous savez ce que vous faites.

Enfin, pour que votre expérience de massage du corps entier soit ultime, ne pas briser le lien que vous et votre client avez créé. Concentrez-vous sur ce que vous faites et venez de briser le sort de l’un d’entre vous a parlé ou dit “assez”.

Giving a Full Body Massage

Giving a Full Body Massage

So you are not a massage therapist, but you want to give a full body massage? Well, note in the first place that giving a full body massage is not an easy task. Although it appears to be somewhat simple, it’s not an easy pie. In fact, for you to deliver a successful massage therapy, you need a knowledge of massage techniques, as well as the principles behind it. However, hope remains for the amateurs. They can treat their friends or themselves with a good massage if they are armed with the basics.

Speaking of the basics, it is worth noting that massage therapy is applied in different ways, with different techniques. All of these techniques, however, are aimed at helping people to attain better health and well-being. So if you’ve come to the point of giving a full body massage to a friend, for instance, it’s best to know first the possible techniques that you can offer. There are Western and oriental forms, such as shiatsu, Thai massage, reiki, deep tissue, Swedish, acupressure, and a lot more. Note that giving a full body massage requires knowledge of the basic techniques of this healing practice.

Giving a full body massage also requires knowledge of setting the mood properly to relax and make your client comfortable. So before you begin with the massage, prepare for a comfortable massage area. Take a look at the support surface of your client and yourself. Then, consider the atmosphere. If you want your client to relax completely while giving a fully body massage, then you certainly need to remove things that might be irritating. For an enhance atmosphere, you can consider lighting aromatherapy candles and don’t forget the music. Play some mellow music and enjoy the rhythm and the beat with your client.

When giving a full body massage, it’s also best to consider your supplies prior to the actually procedure. Make sure that you have the right equipments, such as a pair of hand towels and lubricants like massage oil or lotion. This lubricant is applied when giving a full body massage as it aids for a smooth glide. However, there is one thing to note when giving a full body massage using a lubricant, that is, never to apply large amount of oil to the skin as this will cause the hand to slide, making your client uncomfortable with your strokes. Enough amount of oil is okay.

Perform your best, proper strokes. As I’ve said earlier, it is important to know the proper strokes or techniques when giving a full body massage. Well, I am sure that you won’t like to be slapped, so when giving a full body massage make sure that your client is comfortable with you and with what you are doing. Another thing to note here is that make sure that you know what you are doing.

Finally, to make your giving a full body massage experience ultimate, don’t break the bond that you and your client have created. Focus with what you are doing and just break the spell of one of you have spoken or said “enough’.

 

The Deep Weefsel Massage

The Deep Weefsel Massage

The Deep Weefsel Massage

De diepe weefselmassage is een soort massage therapie die zich vooral richt op de ziekende, de pijnlijke, de pijnlijke en de verontrustte diepe lagen spieren en bindweefsels. De therapeutische voordelen zijn bijzonder gunstig voor chronisch strakke en ingewanden, zoals bij stevige nekken, stijfheid van onderrug en pijnlijke schouders. De strepen van de diepe weefselmassage zijn niet erg verschillend van die van andere vormen van massage therapieën, maar ze zijn langzamer en met meer druk toegepast om deper te bereiken, terwijl ze zich richten op onrustige gebieden.

De diepe weefselmassage is zo belangrijk bij bepaalde pijnlijke samentrekkingen en spasmen door stress, spanning of letsel, omdat dat de enige manier is om aan de basis van het probleem te komen, omdat het diep onder het oppervlak is ingebed, waarbij hechtingen die de oorzaken zijn van de Pijn en stijfheid in spieren, pezen en ligamenten worden gevonden. Links naar hun eigen testamenten verhinderen hechtingen de circulatie in de getroffen gebieden om de bloedstroom te beperken die leidt tot de pijn, de beperkte beweging en uiteindelijk tot de ontsteking.

Door middel van stevige druk en directe wrijving over de spieren en weefsels van de spieren, streeft de Deep Tissue massage naar die lastige hechtingen om de juiste bloedcirculatie te herstellen, de volledige beweging te herstellen en de ontstoken weefsels te genezen. De therapeuten die de Deep Weefselmassage uitvoeren, kunnen tijdens de therapiesessie vingerpunten, knokken, handen, ellebogen en onderarmen gebruiken en afwisselen tijdens de verschillende stadia. Klanten worden vaak gevraagd om diep adem in te nemen, omdat de therapeut zich diep in een bijzonder gespannen gebied graaft.

Het goede nieuws is dat Deep Weefsel massage echt werkt en het werkt meestal heel snel. Dikwijls gaan klanten met een pijnlijke pijn in een sessie en lopen een paar uur later met glimlachen van reliëf op hun gezichten. Het slechte nieuws is dat, afhankelijk van hun tolerantieniveau tot pijn, de meeste klanten het op een bepaald moment tijdens de sessie op een of andere manier ervaren. Daarnaast is er meestal enige mate van pijn onmiddellijk na de behandeling die tot een hele dag kan duren.

Echter, de pijn van de Deep Tissue massage therapie en de dronken pijn is daarna niks in vergelijking met de pijn voor de behandeling en het komt met de kennis dat het allemaal heel snel zal zijn. De massagetherapeut kan voorstellen dat een ijszak op het zere gebied wordt aangebracht, maar het is zelden zwaar genoeg om het te regelen.

Om metabolisch afval uit de massagedweefsels te spoelen, moeten de klanten na de Deep Tissue massage therapie veel water drinken en genieten van het feit dat ze weer zo goed als nieuw zijn.

Le massage des tissus profonds

Le massage des tissus profonds

Le massage des tissus profonds est une sorte de massothérapie qui concentre son attention principalement sur les couches profondes, les douloureuses, douloureuses et les couches profondes et affligées des muscles et des tissus conjonctifs. Ses avantages thérapeutiques sont particulièrement bénéfiques pour les zones chroniquement serrées et rétrécies, comme dans les cas de col rigide, l’étanchéité du bas du dos et des épaules douloureuses. Les traits du massage Deep Tissue ne sont pas très différents de ceux de tout autre type de thérapies de massage, mais ils sont plus lents et avec plus de pression appliquée pour approfondir tout en se concentrant sur les zones en difficulté.

Le massage Deep Tissue est si important dans certaines contractions douloureuses et spasmes dues au stress, à la fatigue ou aux blessures, car c’est le seul moyen d’arriver à la racine du problème car il est ancré profondément sous la surface où les adhérences qui sont les causes de la La douleur et la rigidité dans les muscles, les tendons et les ligaments se trouvent. Laissés à leur propre volonté, les adhérences entravent la circulation dans les zones affectées pour limiter le flux sanguin qui entraîne la douleur, le mouvement restreint et, finalement, l’inflammation.

En appliquant une pression ferme et une friction directe à travers le grain et le tissu des muscles, le massage Deep Tissue vise à décomposer ces adhésions gênantes pour restaurer une circulation sanguine appropriée, réintégrer le mouvement complet et soigner les tissus enflammés. Les thérapeutes qui effectuent le massage Deep Tissue peuvent utiliser les doigts, les nœuds, les mains, les coudes et les avant-bras pendant la séance de thérapie et les alterner pendant les différentes étapes. Les clients sont souvent invités à prendre des respirations profondes alors que les thérapeutes creusent profondément dans une zone particulièrement tendue.

La bonne nouvelle est que le massage Deep Tissue fonctionne vraiment et cela fonctionne généralement très vite. Souvent, les clients entrent dans une séance avec une douleur atroce et sortent quelques heures plus tard avec des sourires sur leurs visages. La mauvaise nouvelle est que, selon leur niveau de tolérance à la douleur, la plupart des clients l’expérimentent à un degré ou à un autre au cours de la session. En outre, il y a généralement une certaine mesure de douleur immédiatement après le traitement qui peut durer jusqu’à une journée entière.

Cependant, la douleur de la thérapie de massage Deep Tissue et la douleur persistante par la suite n’est rien comparée à la douleur avant le traitement et il est venu avec la connaissance qu’il sera tout à fait très court. Le massothérapeute peut suggérer d’appliquer un sac de glace à la zone endolori, mais il est rarement assez grave pour le justifier.

Pour éliminer les déchets métaboliques des tissus massés, les clients devraient boire beaucoup d’eau après la thérapie de massage Deep Tissue et profiter du fait qu’ils sont aussi bons que neufs à nouveau.

The Deep Tissue Massage

The Deep Tissue Massage

The deep tissue massage is a kind of massage therapy which centers its attention primarily on the ailing, the sore, the painful and the distressed deeper layers of muscles and connective tissues. Its therapeutic benefits are particularly beneficial for chronically tight and constricted areas such as in cases of stiff necks, tightness of lower backs and aching shoulders. The strokes of the Deep Tissue massage are not very different from those of any other types of massage therapies but they are slower and with more pressure applied to reach deeper while focusing on troubled areas.

The Deep Tissue massage is so important in certain painful contractions and spasms due to stress, strain or injury because that is the only way to get to the root of the problem as it is embedded deep under the surface where adhesions which are the causes of the pain and rigidity in muscles, tendons and ligaments are found. Left to their own wills, adhesions obstruct circulation in the affected areas to limit the blood flow which leads to the pain, the restricted movement and, ultimately, to the inflammation.

By applying firm pressure and direct friction across the grain and fabric of the muscles, the Deep Tissue massage aims to break down those troublesome adhesions to restore proper blood circulation, reinstate full movement and heal the inflamed tissues. The therapists performing the Deep Tissue massage may use fingertips, knuckles, hands, elbows and forearms during the therapy session and alternate them during the various stages. Clients are frequently asked to take in deep breaths as the therapists dig deeply into a particularly tense area.

The good news is that Deep Tissue massage really works and it usually works very fast. Often, clients will walk into a session with excruciating pain and walk out a couple of hours later with smiles of relief on their faces. The bad news is that, depending on their tolerance level to pain, most clients experience it to one degree or another at certain point during the session. In addition, there is usually some measure of soreness immediately after the treatment which can last up to an entire day.

However, the pain of the Deep Tissue massage therapy and the lingering soreness afterwards is nothing compared to the pain before the treatment and it comes with the knowledge that it will all be over very shortly. The massage therapist may suggest applying an icepack to the sore area but it is rarely severe enough to warrant it.

To flush out metabolic waste from the massaged tissues, clients should drink plenty of water after the Deep Tissue massage therapy and enjoy the fact that they are as good as new again.

De Hot Stone Massage

De Hot Stone Massage

De Hot Stone Massage

De Hot Stone massage is een therapeutische massage techniek waarin een verwarmde steen wordt gehouden door de massagetherapeut die het gebruikt om de gebruikelijke en traditionele zweedse massageslagen aan te passen. Omdat ze de neiging hebben om warmte op te nemen en langere tijd te behouden, zijn de stenen die gebruikt worden gebruikelijke gladde, zwarte vulkanische basaltstenen van verschillende maten en vormen. Voornamelijk worden deze rotsen in water op 120 tot 150 graden Fahrenheit verwarmd.

Inheemse Amerikanen kennen ook warme stenen voor medicinale doeleinden te gebruiken, maar die werden door direct vuur verwarmd. Deze techniek van vuurverwarmde stenen werd hersteld door Mary Nelson, een inwoner van Tucson, Arizona en zij was het als LaStone Therapy.

Voornamelijk door de effecten van de warmte van de stenen, is de Hot Stone massage zeer kalm en heerlijk ontspannend, omdat het de spanning snel uit elk zacht weefsel loslaat, of het nu spier, pees of ligament is. En de troostende vrede wordt bijna onmiddellijk over de klant gewassen. De warme stenen worden door de gehele sessie gebruikt om te masseren, aan te slaan, te persen, te manipuleren en te kneeden van de zachte weefsels van de klant.

Bij gelegenheid worden verhitte stenen op strategische plekken langs de ruggengraat gelegd, evenals in de handen van de kliënt en tussen de tenen. Deze manoeuvre bevordert de optimale energiestroom door het hele lichaam. Zodra de stenen afkoelen, vervangt de massagetherapeut ze met nieuwverwarmde, maar gebieden die ontstoken, gewond of gezwollen zijn, worden vaak behandeld met koude stenen in plaats van de hete.

Om het meeste van de Hot Stone massage therapie te halen, worden klanten aangemoedigd om:

* Duidelijke ongemakken zoals die welke kunnen worden veroorzaakt door te stenen stenen, door de massagetherapeut die druk met te veel kracht aanoefent, door de achtergrondmuziek die te hard kan zijn door de kamertemperatuur die te heet of te te veel kan zijn Koud en ga zo maar door.

* Afhankelijk van het consumeren van een zware maaltijd en af te zien van het innemen van een hoeveelheid alcohol kort voor de sessie.

* Kom binnen genoeg tijd om in te checken en te ontspannen voor de behandeling.

* Verwijder al hun kleding en wees ervan verzekerd dat ze volledig met een handdoek worden bedekt. Dit geeft de massage therapist betere toegang en direct contact met de huid.

* Neem langzaam, diep ademhalingen door de sessie, omdat het helpt om het lichaam te ontspannen en meer toxinen vrij te geven.

* Om irrelevante gedachten te verbieden raken door hun hoofden door zich te concentreren op het gevoel van de bewegingen van de therapeut over hun blote huid.

* Na het masseren extra water drinken om de toxinen die tijdens de behandeling zijn vrijgelaten te spoelen en af te spoelen.

De Hot Stone massage is op vele manieren gunstig, omdat het de spier- en zachtweefsel ontspanning bevordert, stress verlaagt, toxines vrijlaat, pijn verlaagt, de bloedsomloop verbetert en de geest kalmert. Heel gepast, daarom is er een indrukwekkende lijst van kwalen die worden behandeld met Hot Stone massages.

De Hot Stone massage vereist gespecialiseerde training, het heeft meer voorbereidingstijd nodig voor het desinfecteren en verwarmen van de stenen. De sessie is vaak iets langer dan normaal en er wordt meer tijd besteed aan het opruimen. Als gevolg hiervan is de Hot Stone massage meestal kostbaarder dan elke andere conventionele massage. Maar het is de moeite waard en je bent het waard!

Le massage à la pierre chaude

Le massage à la pierre chaude

Le massage à la pierre chaude est une technique de massage thérapeutique dans laquelle une pierre chauffée est détenue par le massothérapeute qui l’utilise pour appliquer les traits de massage suédois habituels et traditionnels. Parce qu’ils ont tendance à absorber la chaleur et à le retenir pendant de longues périodes, les pierres utilisées sont des pierres de basalte volcaniques noires et lisses, de diverses tailles et formes. Pour la plupart, ces roches sont chauffées dans de l’eau à 120 à 150 degrés Fahrenheit.

Les Amérindiens sont connus pour avoir utilisé des pierres chaudes à des fins médicinales, mais celles-ci ont été chauffées par un feu direct. Cette technique de pierres chauffées par le feu a été restaurée par Mary Nelson, originaire de Tucson, en Arizona, et elle l’a traduite comme LaStone Therapy.

Principalement due aux effets de la chaleur des pierres, le massage massage à la pierre chaude est profondément apaisant et délicieusement relaxant, car il libère rapidement la tension de tous les tissus mous, qu’il s’agisse de muscle, de tendon ou de ligament, qui est inclus dans ce traitement quand il est doux Et la paix réconfortante se lave sur le client presque immédiatement. Les pierres chaudes sont utilisées tout au long de la session pour masser, entraîner, appuyer, manipuler et pétrir les tissus mous du client.

À l’occasion, des pierres chauffées sont disposées pour se reposer sur des points stratégiques le long de la colonne vertébrale ainsi que dans les paumes des mains du client et entre les orteils. Cette manœuvre favorise le flux d’énergie optimal dans tout le corps. Dès que les pierres se rafraîchissent, le massothérapeute les remplacera par des gaz nouvellement chauffés, mais les zones enflammées, blessées ou enflées seront souvent traitées avec des pierres froides au lieu des chaudes.

Pour tirer le meilleur parti de la thérapie de massage à la pierre chaude, les clients sont encouragés à:

* Indiquez les inconvénients tels que ceux qui pourraient être créés par des pierres qui sont trop chaudes, par le massothérapeute exerçant une pression avec trop de force, par la musique de fond qui peut être trop forte, par la température ambiante qui pourrait être trop chaud ou trop Froid et ainsi de suite.

* S’abstenir de consommer un plat lourd et s’abstenir d’ingérer de l’alcool peu de temps avant la session.

* Arrivez en plein temps pour vous enregistrer et vous détendre avant le traitement.

* Retirez tous leurs vêtements et soyez assuré qu’ils resteront complètement recouverts d’une serviette. Cela donnera au massothérapeute un meilleur accès et un contact direct avec la peau.

* Prenez des respirations lentes et profondes tout au long de la session car cela aide à détendre le corps et à libérer plus de toxines.

* Eliminer les pensées non pertinentes de la course à travers leurs têtes en se concentrant sur la sensation des mouvements du thérapeute sur leurs peaux nues.

* Buvez de l’eau supplémentaire après le massage pour éliminer et éliminer les toxines libérées pendant le traitement.

Le massage à la pierre chaude est bénéfique à bien des égards car il favorise la relaxation profonde des muscles et des tissus mous, soulage le stress, libère des toxines, soulage la douleur, améliore la circulation et calme l’esprit. De manière appropriée, par conséquent, il existe une liste impressionnante de maladies qui sont traitées avec des massage à la pierre chaude.

Le massage à la pierre chaude requiert une formation spécialisée, il a impliqué plus de temps de préparation pour désinfecter et chauffer les pierres, la session est souvent un peu plus longue que d’habitude et plus de temps est passé à nettoyer. En conséquence, le massage à la pierre chaude a tendance à être plus coûteux que tout autre massage conventionnel. Mais ça en vaut la peine et vous en digne!

The Hot Stone Massage

The Hot Stone Massage

The Hot Stone massage is a therapeutic massage technique in which a heated stone is held by the massage therapist who uses it to apply the customary and traditional Swedish massage strokes. Because they have the tendency to absorb heat and retain it for extended periods of time, the stones which are used are usual smooth, black volcanic basalt rocks of various sizes and shapes. For the most part, these rocks are heated in water at 120 to 150 degrees Fahrenheit.

Native Americans are known to also have used hot stones for medicinal purposes but those were heated by direct fire. This technique of fire-heated stones was restored by Mary Nelson, a native of Tucson, Arizona and she trademarked it as LaStone Therapy.

Primarily due to the effects of the heat from the stones, the Hot Stone massage is profoundly calming and delightfully relaxing as it rapidly releases the tension out of every soft tissue, be it muscle, tendon or ligament, which is included in this treatment while gentle and comforting peace washes over the client almost immediately. The hot stones are used throughout the entire session to massage, to stroke, to press, to manipulate and to knead the client’s soft tissues.

On occasion, heated stones are laid out to rest at strategic spots along the spine as well as in the palms of the client’s hands and between the toes. This maneuver promotes the optimal flow of energy throughout the entire body. As soon as the stones cool down, the massage therapist will replace them with newly heated ones but areas that are inflamed, injured or swollen, will often be treated with cold stones instead of the hot ones.

To derive the most out of the Hot Stone massage therapy, clients are encouraged to:

* Indicate any discomforts such as those which might be created by stones which are too hot, by the massage therapist applying pressure with too much force, by the background music which may be too loud, by the room temperature which could be too hot or too cold and so on.

* Refrain from consuming a heavy meal and to abstain from ingesting any amount of alcohol shortly before the session.

* Arrive in plenty of time to check in and to relax before the treatment.

* Remove all their clothing and be assured that they will remain completely covered with a towel. This will give the massage therapist better access and direct contact with the skin.

* Take slow, deep breaths throughout the session as it helps to relax the body and release more toxins.

* To banish irrelevant thoughts from racing through their heads by concentrating on the feel of the therapist’s movements over their bare skins.

* Drink extra water after the massage to flush out and wash away the toxins released during the treatment.

The Hot Stone massage is beneficial in many ways as it promotes deep muscle and soft tissue relaxation, eases stress, releases toxins, alleviates pain, improves circulation and calms the mind. Quite appropriately, therefore, there is an impressive list of ailments which are treated with Hot Stone massages.

The Hot Stone massage requires specialized training, it involved more preparation time for disinfecting and heating the stones, the session are often somewhat longer than usual and more time is spent cleaning up. As a consequence, the Hot Stone massage tends to be more costly than any other conventional massage. But it is worth it and you are worthy of it!

De voetmassage

De voetmassage

Zo’n 2.500 geleden en tijdens de tijd van Lord Buddha in het oude India, ontwikkelde een arts, genaamd Jivaka Komarabhacca, een complex massagesysteem dat op een of andere manier in Thailand is beëindigd, waar het van mond tot mond doorgaat van de ene generatie naar de andere en wordt nog steeds veel beoefend vandaag Op dezelfde manier als het was zo vele eeuwen geleden. Toen het Thaise alfabet werd ontwikkeld onder King Ramkamhaeng the Great, begonnen de geleerden alle aspecten van de Thaise samenleving, cultuur en genezingspraktijken op te nemen, die natuurlijk massage therapie omvatten.

Helaas was de toekomstige generatie weinig overgebleven, want bijna alles werd vernietigd toen de hoofdstad van Ayutthaya in 1776 door de Birmese invallers werd gevangen genomen. Al wat bleef van de opgenomen oude tradities was datgene dat volgens de richtlijnen van koning Rama III die wilde behouden Zoveel mogelijk, werd gegraveerd op de muren van Wat Poh, een van de beroemdste tempels in Bangkok.

Gebaseerd op de oude lessen over massage therapieën, worden veel verschillende soorten beoefend in hedendaagse Thailand. De voetmassage is een van de meest interessante van hen allen doordat de principes ervan simpel zijn, terwijl de praktijk nogal ingewikkelder is, aangezien de kracht die door de masserende handen aan de voet wordt toegevoerd, zeer nauwkeurig moet zijn zoals het is Gericht naar bepaalde zenuwen van de voet.

De Thaise geloven dat elk deel van de voet een directe link heeft met een ander op afstand gelegen deel van het lichaam, zoals een vitaal orgaan of een systeem. Daarom, het aanbrengen van druk en het masseren van een bepaald gebied van de voet beïnvloedt de zachte weefsels van dat specifieke gebied van de voet, evenals de andere.

Over het algemeen is de voetmassage veel effectiever als de voet kaal is, in tegenstelling tot de sokken of kousen. Er zijn verschillende basistechnieken die worden gebruikt door zowat elke voetmassotherapeut en zij zijn:

• Vegen en wrijven. De meeste voetmassages beginnen met een verhoogde hoeveelheid bloed in de voet door het oppervlak lichtjes te wrijven, maar lang genoeg om de gewenste warmte en het ritme van beweging te creëren.

• Duimlopen. De duimen worden gebruikt om meer directe en stevige druk aan te brengen op verschillende delen van de voet, evenals om de gespannen pezen los te maken die langs de buitenrand lopen.

• Tegenrotatie. De tenen zijn zeer gevoelig en er moet voorzichtig zijn wanneer u ze manipuleert door afzonderlijk elke teen te draaien of door ze voorzichtig naar buiten te trekken terwijl u zachtjes knipt.

• Knopen. Knopen worden bereikt door stevig maar niet hard te drukken en de knokkels van een gefnuikte hand heen en weer over de zool van de voet, van de hak naar zijn tenen te draaien.

• Cupping. Dit is een eenvoudige knijp van de hele voet met een omhoog en omlaag van de ene hand terwijl u het met de andere cupping.

Le massage des pieds

Le massage des pieds

Il y a environ 2 500 ans et pendant le temps de lord Bouddha dans l’Inde ancienne, un médecin nommé Jivaka Komarabhacca a développé un système de massage complexe qui, en quelque sorte, a fini en Thaïlande où il a été transmis de bouche à oreille d’une génération à l’autre et est encore pratiqué aujourd’hui en beaucoup De la même manière qu’il y a si longtemps. Lorsque l’alphabet thaïlandais a été développé sous le roi Ramkamhaeng le Grand, les savants ont commencé à enregistrer tous les aspects de la société thaïlandaise, de la culture et des pratiques de guérison qui, bien sûr, comprenaient la thérapie de massage.

Malheureusement, la génération future avait peu laissé car presque tous ont été détruits lorsque la capitale de la Thaïlande d’Ayuthaya a été capturée par les envahisseurs birmanes en 1776. Tout ce qui restait des traditions anciennes enregistrées était ce qui, selon les directives du roi Rama III qui voulait préserver comme Autant que possible, a été gravé sur les murs de Wat Poh, l’un des temples les plus célèbres de Bangkok.

Sur la base des enseignements anciens concernant les thérapies de massage, de nombreux types différents sont pratiqués dans la Thaïlande moderne. Le massage du pied est l’un des plus intéressants d’entre eux en raison du fait que ses principes sont simples alors que sa pratique est un peu plus compliquée car la force qui est appliquée au pied par les mains de massage doit être extrêmement précise car il est Dirigé vers des nerfs particuliers du pied.

Les Thaïlandais pensent que chaque partie du pied a un lien direct vers une autre partie située à distance du corps, comme un organe vital ou un système. Par conséquent, l’application de la pression et le massage d’une certaine zone du pied influencent les tissus mous de cette zone particulière du pied ainsi que l’autre.

En règle générale, le massage du pied est beaucoup plus efficace lorsque le pied est nu, contrairement à être vêtu de chaussettes ou de bas. Il existe plusieurs techniques de base qui sont utilisées par presque tous les thérapeutes de pieds et sont:

• Balayage et frottement. La plupart des massages pour les pieds commencent à entraîner une augmentation du sang dans le pied en frottant légèrement sa surface, mais assez longtemps pour créer la chaleur désirée et le rythme du mouvement.

• La marche des pouces. Les pouces sont utilisés pour appliquer une pression plus directe et ferme sur différentes parties du pied ainsi que pour desserrer les tendons tendus qui s’étendent le long de son bord extérieur.

• Toe Rotation. Les orteils sont très sensibles et il faut prendre soin de les manipuler en tournant chaque orteil individuellement ou en les tirant doucement vers le haut et vers l’extérieur tout en serrant délicatement.

• Pétrissement. L’accélération s’effectue par une pression fermée, mais pas sévère, et tourne les doigts d’une main poignée d’avant en arrière sur la semelle du pied, de son talon à ses orteils.

• Coupe. C’est un simple pressage du pied entier avec un mouvement vers le haut et vers le bas d’une main tout en la faisant croquer avec l’autre.

The Foot Massage

The Foot Massage

The Foot Massage

Some 2,500 ago and during Lord Buddha’s time in ancient India, a physician named Jivaka Komarabhacca developed a complex massage system which somehow ended up in Thailand where it was pass on by word of mouth from one generation to the next and is still practiced today in much the same way as it was so many centuries ago. When the Thai alphabet was developed under King Ramkamhaeng the Great, scholars began recording all aspect of Thai society, culture and healing practices which, of course, included massage therapy.

Unfortunately, future generation had little left as almost all was destroyed when Thailand’s capital of Ayuthaya was captured by the Burmese invaders in 1776. All that remained of the recorded ancient traditions was that which, under the directives of King Rama III who wanted to preserve as much as possible, was engraved on the walls of Wat Poh, one of the most famous temples in Bangkok.

Based on the ancient teachings regarding massage therapies, many different kinds are practiced in modern day Thailand. The Foot massage is one of the most interesting of them all due to the fact that its principles are simple while its practice is quite a bit more complicated as the force which is applied to the foot by the massaging hands must be exceedingly accurate as it is directed toward particular nerves of the foot.

The Thai believe that each part of the foot has a direct link to another remotely located part of the body such as a vital organ or a system. Therefore, applying pressure and massaging a certain area of the foot influences the soft tissues of that particular area of the foot as well as the other.

As a general rule, the Foot massage is much more effective when the foot is bare as opposed to being clad with socks or stockings. There are several basic techniques that are used by just about every Foot massage therapist and they are:

• Sweeping and Rubbing. Most Foot massages begin with bringing an increased supply of blood into the foot by rubbing its surface lightly but long enough to create the desired warmth and the rhythm of movement.

• Thumb Walking. The thumbs are used to apply more direct and firm pressure to various parts of the foot as well as to loosen the tense tendons which run along the its outside edge.

• Toe Rotation. The toes are very sensitive and care should be taken when manipulating them by either rotating each toe individually or by gently pulling them upwards and outwards while squeezing gently.

• Kneading. Kneading is accomplished by firmly but not harshly pressing and rotating the knuckles of a fisted hand back and forth across the sole of the foot, from its heel to its toes.

• Cupping. This is a simple squeezing of the entire foot with an up and down motion of one hand while cupping it with the other.

Sport Massage

Sport Massage

Ik denk dat misschien van u over sportmassage en zijn technieken en voordelen gehoord is. Maar alhoewel alles over sportmassage al is gezegd, is er niets veel mooier dan doorgaan met het leren van nieuwe dingen over de massage en het herzien van wat je er van geleerd hebt. Het is voor dit feit dat dit artikel is geschreven.

Sportmassage, zoals u wellicht weet, is een vorm van massage die wordt toegepast voor sportdoeleinden, vandaar de naam. Het is de techniek om de zachte weefsels in het lichaam te kneden en te manipuleren om atleten te helpen hun prestaties te verbeteren, sportbeschadigingen te voorkomen en te behandelen. Het wordt zeer overwogen op het gebied van sport, omdat het feit dat sportdeelname populairder wordt bij alle geslachten en leeftijden en als prestaties jaarlijks verbeteren, wordt meer verwacht en gevraagd van de atleten. Het is met deze situatie dat atleten op zoek zijn naar een aantal effectieve manieren om hun prestaties te stimuleren, en sportmassage is een van de beste oplossingen die ze ooit hebben ontdekt.

Wat gebeurt er tijdens een sportmassagesessie?

Sportmassage wordt meestal gebruikt in drie gangen: voor, tijdens en na de atletische gebeurtenissen. Voor het evenement of de toepassing van de massage is het typisch dat de sportmassotherapeut een soort medische geschiedenis zal nemen om uw huidige en huidige gezondheidstoestand te bepalen. In de studie opgenomen zijn de relevante informatie over uw specifieke sport, uw huidige en huidige gezondheidstoestand en de verwondingen die u heeft geleden. Deze speciale controle wordt overwogen voor de idee dat elke sportmassagebehandeling uniek is voor elk individu en voor de sport. Dus als individuen en sporten verschillen, met verschillende atletische doelen en conditie, zal het antwoord op de behandeling ook verschillend zijn.

Er zijn andere soorten examens die worden uitgevoerd tijdens de sportmassagesessie. Meer van deze tests zijn gericht op het vergroten van uw kracht en flexibiliteit, dus het is geen wonder dat ook tijdens de sessie rekening gehouden wordt met een pijnloos bereik van bewegingen. Nou, alle manipulaties die bij de massage betrokken zijn, zijn “hands on”. De sportmassotherapeut zal dan een combinatie van oefeningen en massages voor een bepaald doel gebruiken, dat wil zeggen het versterken en loslaten van de zachte weefsels in het lichaam, zodat ze goed functioneren. Maar de vraag is, is sportmassage een behandeling die alleen “hands on” manipulatie inhoudt? Mijn antwoord hierop is ‘Nee’, omdat er enkele gevallen zijn dat machines en infrarood in aanmerking komen voor extra voordelen.

Sportmassage omvat ook het gebruik van verschillende technieken van massage, zoals neuromusculaire therapie, acupressuur, soft tissue releases en trigger point therapie. Deze technieken worden meestal gecombineerd, maar als het gaat om het behandelen van sportverwondingen, is het type massage dat algemeen wordt overwogen, de zogenaamde remediërende massage. Met deze techniek wordt verwacht dat atleten zich energiek, evenwichtig voelen en op het einde klaar zijn voor nieuwe actie.

Wat maakt sportmassage zo speciaal?

Sportmassage biedt een aantal voordelen aan de atleten. Zoals eerder vermeld, helpt het om de atleet goed te voelen, maar daarbij heeft de massage de kracht om de bloeddruk en de hartslag te verminderen. Talrijke studies hebben ook aangetoond dat sportmassage helpt bij het verbeteren van de lymfatische en bloedstroom, verhoogt de flexibiliteit, en biedt verligting voor pijn en spierspanning. Al de technieken die bij de massagesessie betrokken zijn, worden zelfs geacht ideaal voor het bevorderen van meer atletische prestaties en uithoudingsvermogen, om de hersteltijd te verminderen en natuurlijk om de kansen op sportschade te verminderen. Al deze zijn mogelijk met sportmassage.

Massage sportif

Massage sportif

J’imagine que vous avez entendu parler des massages sportifs et de ses techniques et avantages. Mais, bien que tout sur le massage sportif ait déjà été dit, il n’y a rien de plus agréable que de continuer à apprendre de nouvelles choses sur le massage et d’examiner ce que vous avez appris. C’est pour ce fait que cet article est écrit.

Le massage sportif, comme vous le savez peut-être, est une forme de massage appliquée à des fins sportives, d’où le nom. C’est la technique du pétrissage et de la manipulation des tissus mous dans le corps pour aider les athlètes à améliorer leur performance, prévenir et traiter les blessures sportives. Il est très apprécié dans le domaine du sport, car la participation au sport devenant plus populaire à tous les genres et à tous les âges et à mesure que les performances continuent à s’améliorer chaque année, on s’attend à ce que les sportifs les attendent davantage. C’est avec cette situation que les athlètes commencent à chercher des moyens efficaces pour stimuler leurs performances, et le massage sportif est l’une des meilleures solutions qu’ils aient jamais découvert.

Que se passe-t-il lors d’une séance de massage sportif?

Le massage sportif est généralement utilisé dans trois cours: avant, pendant et après les événements sportifs. Avant l’événement ou l’application du massage, il est typique que le massothérapeute sportif prend une sorte d’histoire médicale pour déterminer votre état de santé passé et présent. L’étude comprend l’information pertinente sur votre sport particulier, votre état de santé actuel et passé, ainsi que les blessures que vous avez subies. Ce contrôle spécial est pris en compte pour l’idée que chaque traitement de massage sportif sera unique pour chaque individu et le sport. Ainsi, à mesure que les individus et les sports diffèrent, avec différents objectifs sportifs et état de forme physique, la réponse au traitement sera également différente.

Il y a d’autres examens qui seront entrepris tout au long de la séance de massage sportif. Plus de ces tests visent à renforcer votre force et votre souplesse, il n’est donc pas étonnant que, lors de la session, la gamme des mouvements soit sans douleur. Eh bien, toutes les manipulations impliquées dans le massage sont “pratiques”. Le massothérapeute sportif utilisera ensuite une combinaison d’exercices et de massages pour un but particulier, c’est-à-dire pour renforcer et libérer les tissus mous du corps pour qu’ils fonctionnent correctement. Mais, la question est: le massage sportif est-il un traitement qui implique seulement une manipulation “pratique”? Ma réponse à cela est “Non”, car il existe des exemples que les machines et les infrarouges sont considérés comme des avantages supplémentaires.

Le massage sportif implique également l’utilisation de différentes techniques de massage, telles que la thérapie neuromusculaire, l’acupression, les lèvres tissulaires et la thérapie par points déclencheurs. Ces techniques sont généralement combinées, mais en ce qui concerne le traitement des blessures sportives, le type de massage qui est couramment considéré est le soi-disant massage réparateur. Avec cette technique, on s’attend à ce que les athlètes se sentent dynamisés, équilibrés et prêts à une nouvelle action à la fin.

Qu’est-ce qui rend le massage sportif si spécial?

Le massage sportif offre un certain nombre d’avantages aux athlètes. Comme mentionné précédemment, cela permet de rendre l’athlète sympa, mais plus encore, le massage a le pouvoir de réduire la tension artérielle et le rythme cardiaque. De nombreuses études ont également révélé que le massage sportif aide à améliorer le flux lymphatique et sanguin, améliore la flexibilité et soulage la douleur et la tension musculaire. Toutes les techniques impliquées lors de la séance de massage sont même jugées idéales pour promouvoir une plus grande performance sportive et une endurance, pour réduire le temps de récupération et bien sûr pour atténuer les chances de blessures sportives. Tout cela est possible avec un massage sportif.

Sports Massage

Sports Massage

Sports Massage

I guess may of you have heard about sports massage and its techniques and benefits. But, although everything about sports massage has already been said, there is nothing much nicer than continue learning new things about the massage and reviewing what you have learned from it. It is for this fact that this article is written.

Sports massage, as you may know, is a form of massage that is applied for sports purposes, hence the name. It is the technique of kneading and manipulating the soft tissues in the body to help athletes improve their performance, prevent and treat sports injuries. It is highly considered in the field of sports knowing that as the participation in sports becoming more popular at all genders and ages and as performances continue to improve annually, more is expected and demanded from the athletes. It is with this situation that athletes start looking for some effective ways to boost their performances, and sports massage is one of the best solutions they’ve ever discovered.

What Happens During a Sports Massage Session?

Sports massage is typically used in three courses: before, during and after the athletic events. Before the event or the application of the massage, it is typical that the sports massage therapist will take a sort of medical history to determine your past and present health condition. Included in the study is the relevant information about your particular sport, your past and present health condition, and the injuries that you may have suffered. This special check up is considered for the notion that every sports massage treatment will be unique to every individual and the sport. So as individuals and sports differ, with different athletic goals and state of fitness, the response to the treatment will also be different.

There are other sorts of examinations that will be undertaken throughout the sports massage session. More of these tests are aimed at boosting your strength and flexibility, so it’s no wonder that also considered during the session is a pain-free range of movements. Well, all of the manipulations involved in the massage are “hands on”. The sports massage therapist will then employ a combination of exercises and massages for one particular purpose, that is, to strengthen and release the soft tissues in the body for them to function properly. But, the question is, is sports massage a treatment that involves only “hands on” manipulation? My answer to that is “No” as there are some instances that machinery and infrared are considered for added benefits.

Sports massage also involves the use of different techniques of massage, such as neuromuscular therapy, acupressure, soft tissue releases, and trigger point therapy. These techniques are usually combined, but when it comes to treating sports injuries, the type of massage that is commonly considered is the so-called remedial massage. With this technique, athletes are expected to feel energized, balanced, and ready for new action in the end.

What Makes Sports Massage So Special?

Sports massage offers a number of benefits to the athletes. As mentioned earlier, it helps to make the athlete feel good, but more to that, the massage has the power to reduce the blood pressure and the heart rate. Numerous studies also revealed that sports massage helps to improve the lymphatic and blood flow, enhances flexibility, and provides relief for pain and muscle tension. All of the techniques involved during the massage session are even deemed ideal for promoting greater athletic performance and endurance, for reducing recovery time, and of course, for lessening the chances of sports injury. All of these are possible with sports massage.

 

De geschiedenis en ontwikkeling van massage

De geschiedenis en ontwikkeling van massage

De geschiedenis van de massage begon in de 3000 v.Chr., Toen de Chinezen Cong-Fu van de Tao-Tse schreef, het oudste boek over massage die later in de 1700’s naar Frans werd vertaald. In 2760 v.Chr. Besproken Nei Ching of de Esoterische Classic van de Gele Keizer de therapeutische aanraking.

De Egyptenaren hebben hun bijdrage in massage gemaakt toen ze 2500 vC in reflexologie creëerden. Zelfs de Indiërs hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van massage bij het opstellen van ayurvedische massage.

Gedurende 500 BC-50 AD, gebruikten de Grieken en Romeinen massage op Olympische atleten en om neurale en epileptische aanvallen te verlichten. Hippocrates, de vader van de geneeskunde, omvatte massage in de geneeskunde. In 130 AD-201 AD, Galen, een Griekse arts van de school van gladiatoren die voor het vechten werden gewreven, schreef een boek over handmatig medicijn.

In de jaren 100 AD werden scholen voor massagetherapie gecreëerd in China. In de jaren 600 AD ontwikkelden de Japanners shiatsu, die de vingers gebruikt om druk op acupunctuurpunten toe te passen om energie te regenereren. Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) is pediatrische massage therapie of tuina ontwikkeld tot een hogere therapie die nog steeds gebruikt wordt.

Gedurende 1776-1813 heeft Per Henrik Ling, een fenomeenmeester en gymnast zich door reuma genezen door middel van massage en medische gymnastiek opgericht en later het Koninklijk Gymnastiek Centraal Instituut in Stockholm, Zweden, gevormd. In 1839-1909 introduceerde Johann Mezger medische massage aan de wetenschappelijke gemeenschap en de termen effleurage, petrissage en tapotement werden bekend.

De effecten van massage op bloedarmoede werden onderzocht door artsen en professoren in New York in 1880. Vier jaar later adviseerde professor Charcot, een Franse arts die Sigmund Freud onderzocht heeft, massage therapie in het Franse geneeskunde.

De Society of Trained Masseuses werd gevormd in Groot-Brittannië, die in 1894 massageopleidingen aanboden. Een jaar later gebruikte Sigmund Freud massage therapie om hysterie te behandelen. In hetzelfde jaar schreef Harvey Kellog The Art of Massage.

De jaren 1900 hebben verschillende massage therapie methoden zoals Jin shin jyutsu of de kunst van circulatie ontwaking ontwikkeld in Japan door Jiro Murai, The Alexander Technique gemaakt door F.M. Alexander, een Australische acteur, Naprapathie (1907), ontstaan in Chicago, Bindgewebs massage (1929), gecreëerd door de Duitse fysiotherapeut, Elizabeth Dicke en Neuromusculaire therapie (1930), gecreëerd door Stanley Leif.

In 1937 ontdekte Rene Maurice Gattefosse de helende krachten van essentiële oliën per ongeluk tijdens een laboratorium experiment waar hij zijn hand brandde en lavendelolie gebruikt om het te kalmeren. Hij begon het woord Aromatherapie. Twee jaar later werd de Florida State Massage Therapy Association Inc. (FSTMA) georganiseerd. Vandaag is het één van de oudste massageorganisaties met 85 charterleden.

De Massage Registration Act werd geformuleerd in 1949, en in 1950 schreef Francis Tappan en Gertrude Beard boeken en artikelen over massagetechnieken. Twee jaar later is Hoshino Therapy, een officiële medische therapie in Argentinië, ontwikkeld. Vervolgens creëerde John Barnes tijdens de 1960’s Myofascial Release Therapy.

In 1977-1978 is Aston-Patterning ontwikkeld door Judith Aston en Hellerwork is gemaakt door Joseph Heller. Beide methoden zijn vormen van rolfing.

In de jaren tachtig werd de Vereniging van Carrosserie- en Massagepraktijken opgericht. Ook werd Watsu of water therapie ontwikkeld door Harold Dull, gevolgd door Stuart Taws creatie van Taws Method of Soft Tissue Release.

In de jaren negentig werd een protocol voor fybromyalgia syndroom gedefinieerd door het American College of Rheumatology en het Touch Research Institute, dat de effecten van contacttherapie bestudeerde werd vastgesteld.

L’histoire et le développement du massage

L’histoire et le développement du massage

L’histoire du massage a débuté pendant la 3000 av. J.-C. lorsque les Chinois ont écrit Cong-Fu du Tao-Tse, le plus ancien livre écrit sur le massage qui a ensuite été traduit en français dans les années 1700. En 2760 av. J.-C., Nei Ching ou le Classic Esotérique de l’Empereur Jaune ont discuté du contact thérapeutique.

Les Egyptiens ont contribué au massage lorsqu’ils ont créé la réflexologie en 2500 av. J.-C. Même les Indiens ont participé au développement du massage lorsqu’ils ont établi un massage ayurvédique.

Au cours de 500 av. J.-C. – 50 après JC, les grecs et les Romains ont utilisé du massage sur les athlètes olympiques et soulagent les crises de névralgie et d’épilepsie. Hippocrate, le père de la médecine, a incorporé du massage en médecine. En 130 AD-201 AD, Galen, un médecin grec de l’école des gladiateurs qui ont été frotté avant les combats a écrit un livre sur la médecine manuelle.

Dans 100 ans, les écoles de massothérapie ont été créées en Chine. Ensuite, en 600 AD, le japonais a développé le shiatsu, qui utilise les doigts pour exercer une pression sur les points d’acupuncture pour régénérer l’énergie. Au cours de la dynastie Ming (1368-1644), la thérapie de massage pédiatrique ou le tuina est devenu une forme de thérapie plus élevée qui est encore utilisée aujourd’hui.

En 1776-1813, Per Henrik Ling, un maître d’escrime et un gymnaste se sont guéri de rhumatismes par massage et ont créé la gymnastique médicale et ont ensuite formé l’Institut Royal Gymnastic Central à Stockholm, en Suède. Puis, en 1839-1909, Johann Mezger a présenté un massage médical à la communauté scientifique et les termes effleurage, petrissage et tapotement se sont familiarisés.

Les effets du massage sur l’anémie ont été recherchés par des médecins et des professeurs à New York en 1880. Quatre ans plus tard, le professeur Charcot, médecin français qui a enseigné Sigmund Freud, a recommandé la massothérapie en médecine française.

La Société des Masseuses formées a été formée en Grande-Bretagne qui a offert une éducation de massage reconnue par les écoles en 1894. Un an après, Sigmund Freud a utilisé la massothérapie pour traiter l’hystérie. Au cours de la même année, Harvey Kellog a écrit The Art of Massage.

Les années 1900 ont donné naissance à différentes méthodes de thérapie de massage comme Jin Shin Jyutsu ou l’art de l’éveil de la circulation développé au Japon par Jiro Murai, The Alexander Technique créé par F.M. Alexander, un acteur australien, Naprapathy (1907) originaire de Chicago, massage Bindgewebs (1929), créé par le physiothérapeute allemand, Elizabeth Dicke et la thérapie neuromusculaire (1930) créée par Stanley Leif.

En 1937, Rene Maurice Gattefosse, a découvert accidentellement les pouvoirs curatifs des huiles essentielles lors d’une expérience de laboratoire où il a brûlé la main et utilisé de l’huile de lavande pour l’apaiser. Il a inventé le mot Aromathérapie. Deux ans plus tard, The Florida State Massage Therapy Association Inc. (FSTMA) a été organisée. Aujourd’hui, il s’agit d’une des plus anciennes organisations de massages avec 85 membres fondateurs.

La loi sur l’enregistrement des massages a été formulée en 1949 et, en 1950, Francis Tappan et Gertrude Beard ont écrit des livres et des articles sur les techniques de massage. Deux ans plus tard, Hoshino Therapy, qui est une thérapie médicale officielle en Argentine, a été développée. Ensuite, pendant les années 1960, John Barnes a créé Myofascial Release Therapy.

En 1977-1978, Aston-Patterning a été développé par Judith Aston et Hellerwork a été créé par Joseph Heller. Les deux méthodes sont des formes de roulage.

Au cours des années 1980, l’Association des praticiens du corps et du massage a été créée. De plus, Watsu ou thérapie d’eau a été développé par Harold Dull suivi de la création de Stuart Taws de Taws Method ou Soft Tissue Release.

Dans les années 1990, un protocole pour le syndrome de la fybromyalgie a été défini par l’American College of Rheumatology et le Touch Research Institute, qui étudie les effets de la thérapie par contact.

The History and Development of Massage

The History and Development of Massage

The History and Development of Massage

The history of massage started during the 3000 BC when the Chinese wrote Cong-Fu of the Tao-Tse, the oldest book written about massage which was later translated to French in the 1700s. In 2760 BC, Nei Ching or the Yellow Emperor’s Esoteric Classic discussed therapeutic touch.

The Egyptians made their contribution in massage when they created reflexology in 2500 BC. Even the Indians participated in the development of massage when they established Ayurvedic massage.

During 500 BC-50 AD, the Greek and Romans used massage on Olympic athletes and to relieve neuralgia and epileptic seizures. Hippocrates, the father of medicine, incorporated massage in medicine. In 130 AD-201 AD, Galen, a Greek physician from the school of gladiators who were rubbed before fighting wrote a book on manual medicine.

In 100s AD, schools for massage therapy were created in China. Then in 600s AD the Japanese developed shiatsu, which uses the fingers to apply pressure on acupuncture points to regenerate energy. During the Ming Dynasty (1368-1644), pediatric massage therapy or tuina evolved into a higher form of therapy which is still used today.

During 1776-1813, Per Henrik Ling, a fencing master and gymnast cured himself of rheumatism through massage and created Medical Gymnastics and later formed the Royal Gymnastic Central Institute in Stockholm, Sweden. Then in 1839-1909, Johann Mezger introduced medical massage to the scientific community and the terms effleurage, petrissage and tapotement became familiar.

The effects of massage on anemia were researched by medical doctors and professors in New York City in 1880. Four years later, Professor Charcot, a French physician who taught Sigmund Freud recommended massage therapy in French medicine.

The Society of Trained Masseuses was formed in Britain which offered massage education recognized by schools in 1894. A year after, Sigmund Freud used massage therapy to treat hysteria. During the same year, Harvey Kellog wrote The Art of Massage.

The 1900’s gave birth to different massage therapy methods like Jin shin jyutsu or the art of circulation awakening developed in Japan by Jiro Murai, The Alexander Technique created by F.M. Alexander, an Australian actor, Naprapathy (1907) which originated in Chicago, Bindgewebs massage (1929), created by German Physical therapist, Elizabeth Dicke and Neuromuscular therapy (1930) created by Stanley Leif.

In 1937, Rene Maurice Gattefosse, discovered the healing powers of essential oils accidentally during a laboratory experiment where he burned his hand and used lavender oil to soothe it. He coined the word Aromatherapy. Two years after, The Florida State Massage Therapy Association Inc. (FSTMA) was organized. Today, it is one f the oldest massage organizations with 85 charter members.

The Massage Registration Act was formulated during 1949, and in 1950 Francis Tappan and Gertrude Beard wrote books and articles concerning massage techniques. Two years later, Hoshino Therapy, which is an official medical therapy in Argentina was developed. Then during the 1960s, John Barnes created Myofascial Release Therapy.

In 1977-1978, Aston- Patterning was developed by Judith Aston and Hellerwork was created by Joseph Heller. Both methods are forms of rolfing.

During the 1980s, the Association of Bodywork and Massage Practitioners was established. Also, Watsu or water therapy was developed by Harold Dull followed by Stuart Taws creation of Taws Method or Soft Tissue Release.

In the 1990s, a protocol for fybromyalgia syndrome was defined by the American College of Rheumatology and the Touch Research Institute, which studies the effects of touch therapy was established.

De Balinese Massage Therapie

De Balinese Massage Therapie

De Balinese Massage Therapie

De Balinese massage therapie is afkomstig van het exotische eiland Bali. Het is een van de oude traditionele massage technieken van Indonesië, die van de ene generatie naar het andere werden gedragen als een methode om een groot aantal klachten te genezen. De Balinese massage is buitengewoon uniek omdat er verschillende alternatieve geneesmiddelenpraktijken zoals massage therapie, acupressuur, reflexologie en aromatherapie worden samengebracht. Met behulp van essentiële oliën geurd met opvallende aroma’s van jasmijn, roos, sandelhout, kokosnoot, cempaka, sandaat of frangipani. Een enkele massagesessie.

Zoals bij de meeste massage technieken, streeft de Balinese massage naar de ultieme staat van ontspanning van het lichaam en de geest. Wat het onderscheidt is dat de Balinese geloven dat, om die verhoogde staat van ontspanning te bereiken, bloed en zuurstof vrij moeten stromen en alleen dan zal de gi of energie ook zonder beperkingen stromen.

De Balinese massage therapie wordt uitgevoerd op een conventionele massagetafel of op een zachte mat op de vloer en veel aandacht wordt besteed aan de geurige oliën die over het algemeen bij kamertemperatuur worden toegepast. Voor herstellende doeleinden van een pijnlijke of pijnlijke lichaamsdeel wordt warmteolie met een toegevoegde mengsel van citroengras, kruidnagels of gember aangebracht. Over het geheel genomen is het boeket geurstoffen die gebruikt worden in de Balinese massage therapie bedoeld om ontspanning te veroorzaken, om het lichaam te vergemakkelijken en om zenuwachtigheid en ongezonde spanning te verdrijven.

Om de diepere weefsels van de spieren te bereiken, past de Balinese massagetherapeut krachtig op kneden, kruisvezelmobilisatie en huidrollen met zachte bewegingen op elke spier van het lichaam. Om de resultaten met langdurige effecten te verbeteren, zijn robuuste acupressuurbewegingen zoals hardy-drukpunt en sterke palmpressen ruimschoots van toepassing naast de heersende massagetheorieën zoals glijden, lange en korte exploratie en manipulatie.

De Balinese massage therapie is verre van zacht of delicaat en het is daarom steeds weer in vergelijking met Ayurveda, een Indiase holistische geneeskundige methode die door de meesten als extreem intens wordt beschouwd. En het is te wijten aan de inherente intensiteit van de Balinese massage, dat deze therapie zo succesvol is om diep in gespannen spieren te spannen om hun spasmen te kalmeren en kalmeren.

In feite is de Balinese massage therapie vrijwel vaak voorgeschreven voor sportbeserings en voor stevige en pijnlijke gewrichten door verschillende verwondingen of aandoeningen, om migraines en andere soorten hoofdpijn te verlichten, om slaapstoornissen en slapeloosheid te verlichten, om te verzachten Chronische en acute ademhalingsgevallen als gevolg van allergieën en astma, om de bloedsomloop en het lymfsysteem te stimuleren, evenals stress en verligting van angst en depressie.

In wezen is de Balinese massage een streng maar overdreven therapeutisch systeem dat het lichaam en de geest in volle synchronisatie van optimale gezondheid, welzijn, rust en spirituele vernieuwing wil brengen.

Heb je besloten om de Balinese massage te proberen? Goede keuze! Ontspan, geniet van het proces en kom hem uit de lucht.

La thérapie de massage balinaise

La thérapie de massage balinaise

La thérapie de massage balinaise

Issu de l’île exotique de Bali, la thérapie de massage balinaise est l’une des nombreuses techniques anciennes de massage traditionnel de l’Indonésie qui ont été transportées d’une génération à l’autre comme méthode de guérison d’une grande variété de plaintes. Le massage balinais est extraordinairement unique car il regroupe plusieurs pratiques de médecine alternative telles que la massothérapie, l’acupression, la réflexologie et l’aromathérapie avec l’utilisation d’huiles essentielles parfumées par des arômes frappants de jasmin, de rose, de santal, de noix de coco, de cempaka, de sandat ou de frangipani Une seule séance de massage.

Comme c’est le cas avec la plupart des techniques de massage, le massage balinais s’efforce d’atteindre l’état ultime de détente du corps et de l’esprit. Ce qui le distingue, c’est que les Balinais croient que, pour atteindre cet état de détente accrue, le sang et l’oxygène doivent couler librement et seulement alors le gi ou l’énergie coulera sans contraintes.

La thérapie de massage balinaise est effectuée sur une table de massage conventionnelle ou sur un tapis doux sur le sol et une grande attention est accordée aux huiles parfumées qui sont généralement appliquées à température ambiante. À des fins de restauration d’une partie du corps malade ou douloureuse, on applique de l’huile chauffée avec un mélange ajouté de citron, de clou de girofle ou de gingembre. Dans l’ensemble, le bouquet de parfums utilisés dans la massothérapie balinaise est destiné à favoriser la détente, à favoriser l’indulgence du corps et à éloigner la nervosité et les tensions insalubres.

Pour atteindre les tissus plus profonds des muscles, le massothérapeute balinien applique alternativement un pétrissage vigoureux, une mobilisation en fibre croisée ainsi qu’un roulement de la peau avec des mouvements doux à tous les muscles du corps. Pour améliorer les résultats avec des effets durables, des mouvements d’acupression résistants tels que le point de pression robuste et la forte pression de la paume sont généreusement appliqués en plus des techniques de massage dominantes telles que le glissement, l’exploration et la manipulation longues et courtes.

La thérapie de massage balinaise est loin d’être douce ou délicate et il est donc de temps en temps comparé à l’Ayurveda, une méthode indigène holistique médicinale qui est considérée par la plupart comme étant extrêmement intense. Et c’est dû à l’intensité inhérente du massage balinais, que cette thérapie a tellement réussi à atteindre des muscles tendus et tendus pour apaiser et calmer leurs spasmes.

En fait, la thérapie de massage balinaise est assez fréquemment prescrite pour les blessures sportives ainsi que pour les articulations raides et achy en raison de diverses blessures ou affections, pour soulager les migraines et autres types de maux de tête, pour soulager la privation de sommeil et l’insomnie, pour atténuer Les maladies respiratoires chroniques et aiguës causées par les allergies et l’asthme, pour stimuler la circulation sanguine et le système lymphatique, ainsi que pour atténuer le stress et atténuer l’anxiété et la dépression.

Essentiellement, le massage balinais est un système thérapeutique rigoureux et somptueux qui vise à amener le corps et l’esprit dans la synchronisation complète de la santé, du bien-être, de la tranquillité et du renouveau spirituel optimal.

Avez-vous décidé de faire un essai de balinais? Bon choix! Détendez-vous, profitez du processus et émerveillez-vous au paradis.

The Balinese Massage Therapy

The Balinese Massage Therapy

The Balinese Massage Therapy

Having originated on the exotic island of Bali, the Balinese massage therapy is one of a number of ancient traditional massage techniques of Indonesia which had been carried down from one generation to another as a method of curing a wide variety of complaints. The Balinese massage is extraordinarily unique in that it brings together several alternative medicine practices such as massage therapy, acupressure, reflexology and aromatherapy with the use of essential oils scented with striking aromas of jasmine, rose, sandalwood, coconut, cempaka, sandat or frangipani into a single massage session.

As it is true with most massage techniques, the Balinese massage strives to reach the ultimate state of relaxation of the body and the mind. What sets it apart is that the Balinese believe that, in order to attain that heightened state of relaxation, blood and oxygen must flow freely and only then will the gi or energy flow without restraints as well.

The Balinese massage therapy is performed on a conventional massage table or on a soft mat on the floor and a great deal of attention is paid to the scented oils which are generally applied at room temperature. For restorative purposes of an ailing or painful body part, warmed oil with an added mixture of lemon grass, cloves or ginger is applied. Overall, the bouquet of fragrances used in the Balinese massage therapy is intended to induce relaxation, to promote indulgence of the body and to drive away nervousness and unhealthful tension.

To reach the deeper tissues of the muscles, the Balinese massage therapist alternately applies vigorous kneading, cross fiber mobilization as well as skin rolling with gentle motions to every muscle of the body. To enhance results with long lasting effects, robust acupressure movements such as hardy press point and strong palm pressure are generously applies in addition to the prevailing massage techniques such as sliding, long and short exploration and manipulating.

The Balinese massage therapy is far from being gentle or delicate and it is, therefore, time and time again compared to Ayurveda, an Indian holistic medicinal method which is considered by most as being extremely intense. And it is due to the inherent intensity of the Balinese massage, that this therapy is so successful in reaching deep into tense and strained muscles to sooth and calm their spasms.

As a matter of fact, the Balinese massage therapy is quite frequently prescribed for sports injuries as well as for stiff and achy joints due to various injuries or ailments, for easing migraines and other kinds of headaches, for relieving sleep deprivation and insomnia, for mitigating chronic and acute breathing maladies due to allergies and asthma, for boosting blood circulation and the lymphatic system, as well as for alleviating stress and easing anxiety and depression.

In essence, the Balinese massage is a rigorous yet lavish therapeutic system that aims to bring the body and mind in full synchronization of optimal health, well being, tranquility and spiritual renewal.

Have you decided to give the Balinese massage a try? Good choice! Relax, enjoy the process and come out smelling heavenly.

Wat is Thai Massage?

Wat is Thai Massage?

Wat is Thai Massage?

Ben je in een massagesalon geweest die Thaise massage uitvoert? Heeft u dat ongelofelijke gevoel van verwennerij en kneed ervaren tot u ontspannen en afgezwakt bent? Misschien heeft u door een massagezaal met een vriend gereden en genoten van wat een Thaise massage u kan bieden.

Goed bekend in Thailand als Nuad Phaen Boran, is de Thaise massage al lang beschouwd als een van de oudste bestaande geneeskrachtige modaliteiten op de planeet. Het is oudst in de zin dat zijn geschiedenis terug kan worden teruggevonden naar de tijd van Boedha, dat meer dan 2.500 jaar geleden is. Volgens talrijke folklore werd de Thaise Massage geïntroduceerd door een heilige en een hedendaagse van Boeddha genaamd vader dokter Shivago Komarpahj. Deze man was ook de persoonlijke arts van Boeddha en de arts aan de Koning van India.

Sinds de introductie is Thaise massage over de hele wereld bekend als een traditionele geneeskrachtige aanpak die de mensheid een onvergelijkbare, ultieme ervaring van het totale lichaam heeft gegeven. Het is Aziatisch in zijn vorm en zoals de meeste van haar tegenhangers, de acupressuur en Shiatsu, wordt de Thaise massage meestal geïdentificeerd als een combinatie van yogische Asanas en strekken.

Er is een specifieke functie die de Thaise massage op het punt staat te voeren, dat wil zeggen het fysieke aspect van de persoon te versterken en de energie in het lichaam te harmoniseren die een nieuwe levenservaring kan opheffen. Als een helende aanpak is de massage ook een interactieve manipulatie van het lichaam dat een zachte druk en passieve strekking maakt langs de energielijnen van het lichaam. De bewegingen die bij deze techniek betrokken zijn, werken in het algemeen om flexibiliteit in het lichaam te verhogen of te verbeteren, de inwendige organen te stimuleren, de skeletstructuur aan te passen, het energie systeem van het lichaam te balanseren en spanning op de spieren en gewrichten te verlichten.

Met de bewegingen die betrokken zijn bij de praktijk van Thaise massage, is het geen wonder dat het effect dat het aan je lichaam en geest verlaat, uniek ontspannend en rustgevend is. Het kan zelfs energierend zijn.

Thaise massage wordt meestal vergeleken met de traditionele Chinese geneeskunde, de acupunctuur. Dit is misschien omdat de acupunctuur de drukpunten in het lichaam beheert, wat tot op zekere hoogte de Thaise massage doet. Er is echter een groot verschil tussen deze twee geneeskundige technieken, en dat hangt af van het feit dat bij Thaise massage de drukpunten kunnen stimuleren met een helende aanraking.

Vandaag, bekend over de hele wereld als een unieke helende aanpak, wordt de Thaise massage geacht een geweldig hulpmiddel te zijn om ziekte en ongemak te voorkomen. Het wordt meestal gebruikt voor sport, ideaal voor de gewonde atleten en groepen mensen die last hebben van handicaps of stress. Misschien is het beste bij deze oude geneeskundige benadering dat het voor alle soorten mensen, jong of oud, actief of inactief, gezond of niet zo gezond is, gunstig is. Het is voor dit feit dat, hoewel ieder individu anders op het werk reageert, zoals sommige reageren op hun eigen ervaring en de huidige conditie, is de Thaise massage al een aantal generaties gebruikt om reliëf te verlenen of de degeneratieve omstandigheden te behandelen. Over het algemeen doet het niets om wellness te bevorderen.

Qu’est-ce que le massage thaïlandais?

Qu’est-ce que le massage thaïlandais?

Qu’est-ce que le massage thaïlandais?

Avez-vous séjourné dans un salon de massage faisant du massage thaïlandais? Avez-vous éprouvé ce sentiment incroyable d’être choyés et de pétriser jusqu’à ce que vous deveniez relaxé et tonifié? Peut-être que vous avez parcouru un salon de massage avec un ami et apprécié ce qu’un massage thaïlandais peut vous offrir.

Eh bien, connu en Thaïlande comme Nuad Phaen Boran, le massage thaïlandais a longtemps été considéré comme l’une des plus anciennes modalités de guérison existantes sur la planète. C’est le plus ancien dans le sens où son histoire remonte au temps de Bouddha, il y a plus de 2 500 ans. Selon de nombreux folklores, le massage thaïlandais a été introduit par un saint et un contemporain de Bouddha appelé Père Doctor Shivago Komarpahj. Cet homme était aussi le médecin personnel de Bouddha et le médecin du roi de l’Inde.

Depuis son introduction, le massage thaïlandais a été connu dans le monde entier comme une approche de guérison traditionnelle utilisée pour donner à l’humanité une expérience incomparable et ultime du corps total. Il est asiatique sous sa forme et, comme la plupart de ses homologues, l’acupression et le Shiatsu, le massage thaïlandais est généralement identifié comme une combinaison d’asanas et d’étiages yogiques.

Il y a une fonction particulière que le massage thaïlandais est sur le point d’accomplir, c’est-à-dire renforcer l’aspect physique de la personne et harmoniser l’énergie dans le corps qui peut élever une nouvelle expérience de vie. En tant que méthode de guérison, le massage est également une manipulation interactive du corps qui utilise une pression douce et un étirement passif le long des lignes énergétiques du corps. Les mouvements impliqués dans cette technique travaillent généralement à augmenter ou à améliorer la flexibilité dans le corps, à stimuler les organes internes, à ajuster la structure squelettique, à équilibrer le système énergétique du corps et à atténuer toute tension sur le muscle et les articulations.

Avec les mouvements impliqués dans la pratique du massage thaïlandais, il n’est pas étonnant que l’effet qu’il laisse à votre corps et à votre esprit est vraiment relaxant et apaisant. Il pourrait même être énergisant.

Le massage thaïlandais est généralement comparé à la médecine traditionnelle chinoise, l’acupuncture. C’est peut-être pour la raison que l’acupuncture fonctionne pour contrôler les points de pression dans le corps, ce qui est dans une certaine mesure le massage thaïlandais se produit. Cependant, il existe une grande différence entre ces deux techniques de guérison, et cela réside dans le fait que le massage thaïlandais a la capacité de stimuler les points de pression avec une touche de guérison.

Aujourd’hui, connu dans le monde entier comme une approche de guérison unique, le massage thaïlandais est considéré comme un excellent outil pour prévenir la maladie et toute gêne. Il est couramment utilisé pour le sport, idéal pour les athlètes blessés et les groupes de personnes souffrant de handicaps ou de stress. Peut-être que ce qui est le mieux à propos de cette approche de guérison ancienne, c’est qu’il est très bénéfique pour tous les types de personnes, jeunes ou moins jeunes, actifs ou inactifs, en bonne santé ou pas si sains. C’est pour ce fait que, bien que chaque individu réponde différemment au travail, comme certains répondent en fonction de leur propre expérience et de leur état actuel, le massage thaïlandais a été utilisé pour un certain nombre de générations pour soulager ou traiter les conditions dégénératives. D’une manière générale, il ne fait que promouvoir le bien-être.

What is Thai Massage?

What is Thai Massage?

What is Thai Massage?

Have you been into a massage parlor performing Thai massage? Have you experienced that incredible feeling of being pampered and knead till your get relaxed and toned? Perhaps you did drive through a massage parlor with a friend and enjoyed what a Thai massage can offer you.

Well, known in Thailand as Nuad Phaen Boran, the Thai massage has long been considered as one of the oldest existing healing modalities on the planet. It is oldest in the sense that its history can be traced back to Buddha’s time, which is more than 2,500 years ago. According to numerous folklores, the Thai Massage was introduced by a Saint and a contemporary of Buddha named Father Doctor Shivago Komarpahj. This man was also the personal physician of Buddha and the physician to the King of India.

Since its introduction, Thai massage has been known throughout the world as a traditional healing approach used to give mankind an incomparable, ultimate experience of the total body. It is Asian in its form and like most of its counterparts, the acupressure and Shiatsu, the Thai massage is commonly identified as a combination of yogic Asanas and stretches.

There is one particular function that the Thai massage is about to perform, that is, to strengthen the physical aspect of the person, and to harmonize the energy in the body that may uplift a new life experience. As a healing approach, the massage is also an interactive manipulation of the body that uses a gentle pressure and passive stretching along the body’s energy lines. The movements involved in this technique generally work to increase or enhance flexibility in the body, stimulate the internal organs, adjust the skeletal structure, balance the energy system of the body, and alleviate any tension on the muscle and joints.

With the movements involved in the practice of Thai massage, it’s no wonder that the effect it leaves to your body and spirit is uniquely relaxing and soothing. It could even be energizing.

Thai massage is usually compared to the traditional Chinese medicine, the acupuncture. This is perhaps for the reason that the acupuncture works to control the pressure points in the body, which is to some degree the Thai massage is performing. However, there is a big difference between these two healing techniques, and that lies on the fact that on Thai massage has the capability to stimulate the pressure points with a healing touch.

Today, known throughout the world as a unique healing approach, the Thai massage is deemed as a great tool for preventing sickness and any discomfort. It is commonly used for sports, being ideal for the injured athletes and groups of people suffering from handicaps or stress. Perhaps what’s best about this ancient healing approach is that it is highly beneficial for all types of people, whether young or old, active or inactive, healthy or not so healthy. It is for this fact that although every individual responds to the work differently, as some responds in terms of their own experience and current condition, the Thai massage has been used for a number of generations to provide relief or treat the degenerative conditions. Generally speaking, it does nothing but to promote wellness.

Voet Massage

Voet Massage

Voet massage

De voeten zijn vaak het meest verwaarloosde of geïgnoreerde deel van het lichaam. De hele dag in sokken en schoenen gehaald, de voeten krijgen zelden de kans om buiten open te staan. En, genegeerd worden, gaan kleine twinges en ongemakken op de voeten vaak onheffen. Hiermee is het geen twijfel dat de voeten behandeld moeten worden, en misschien is een echte traktatie voor iemand dichtbij jou het geschenk van een voetmassage.

Wat is Foot Massage?

De theorie van voetmassage is duidelijk eenvoudig, maar de praktijk is veel complexer dan de andere therapeutische technieken. Het is gewoonlijk geassocieerd met het concept van reflexologie, dat is druktherapie waarbij het gaat om het toepassen van een gerichte druk op de bijzonder bekende reflexpunten in de voet om elke vorm van ongemak te genezen. Het is echter belangrijk om op te merken dat voetmassage verschilt van voetreflexologie. Bij reflexologie zullen sommige van de voordelen automatisch gebeuren door de voeten te masseren. Bij voetmassage is het hoofddoel om de vermoeide voeten beter te laten voelen.

Hoe een voetmassage geven

Over het algemeen claimen de voetmassagechnieken geen gedocumenteerde medische voordelen. Niettemin, wanneer de massage correct en correct wordt toegepast, is de kans dat de ontvanger kan weggaan met een gevoel van welzijn en vrede.

Nu beginnen is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat u de juiste benodigdheden hebt. Typisch, wat je nodig hebt zijn twee of drie grote handdoeken en een vorm van smeermiddel. Voor velen werkt een rijke crème beter voor de harde calluses en de geharde huid van de voeten dan de handroom of olie. Maar als u geen rijke room hebt, kunt u de lotion of de olie gebruiken, want elk van deze zal werken.

Was de voeten van de ontvanger grondig af en doei het met een huidlotion voor smering bij het uitvoeren van de voetmassage. Begin met de duimen met de zool van hun voet wrijven. U kunt dit doen door eenvoudig uw duimen in een cirkelvormige beweging helemaal van de hiel tot aan de basis van de tenen te werken. We kunnen echter niet ontsnappen aan het feit dat de meeste mensen gevoelig en ticklish op hun voeten zijn. Dus als dit het geval is, geef de ontvanger geruststelling dat u stevige, langzame strepen gebruikt, in plaats van lichte en snelle. Maak hem of haar comfortabel indien mogelijk.

Neem elke teen afzonderlijk en plaats het tussen je duim en wijsvinger. Dan manipuleer het voorzichtig en geef het een lichte sleepboot aan het einde. Druk voorzichtig uw vingers in de voet van de persoon langs de zool. Aan het einde van de voetmassage, doe je vingers voorzichtig op de top van de voet om een ontspannend gevoel te geven. En vergeet niet om de massage op elke voet te doen.

Het is echter belangrijk om op te merken dat bij het aanbrengen van de voetmassage meer oliën nodig zijn, maar niet veel gebruiken, want dit zorgt ervoor dat je handen niet glijden, waardoor de ontvanger ongemakkelijk voelt.

Massage des pieds

Massage des pieds

Massage des pieds

Les pieds sont souvent la partie la plus négligée ou ignorée du corps. Accrochés dans des chaussettes et des chaussures toute la journée, les pieds ont rarement la chance d’être à l’air libre. Et, étant ignorés, les petites nuisances et les inconforts sur les pieds sont souvent ignorants. Avec cela, il ne fait aucun doute que les pieds doivent être traités, et peut-être un régal pour quelqu’un près de chez vous est le cadeau d’un massage des pieds.

Qu’est-ce que le massage au pied?

La théorie du massage des pieds est clairement simple, mais la pratique est bien plus complexe que les autres techniques thérapeutiques. Il est communément associé au concept de réflexologie, qui est une thérapie par pression qui consiste à appliquer une pression focalisée aux points réflexes particulièrement connus du pied pour guérir toute forme d’inconfort. Cependant, il est important de noter que le massage des pieds est différent de la réflexologie du pied. Dans la réflexologie, certains de ses avantages se produiront automatiquement en massant les pieds, tandis que le massage à pied, l’objectif principal est d’aider les pieds fatigués à se sentir mieux.

Comment faire un massage au pied

Généralement, les techniques de massage des pieds ne prétendent pas avoir de bénéfices médicaux documentés. Néanmoins, lorsque le massage est appliqué correctement et correctement, il est probable que le récepteur puisse se retirer avec un sentiment de bien-être et de paix.

Maintenant, il est très important de vous assurer que vous disposez des bons produits. Généralement, vous aurez besoin de deux ou trois grandes serviettes et une forme de lubrifiant. Pour beaucoup, une crème riche fonctionne mieux pour les cals durs et la peau endurcie des pieds que la lotion pour les mains ou l’huile. Mais, si vous ne possédez pas une crème riche, vous pouvez utiliser la lotion ou l’huile pour que cela fonctionne.

Nettoyez soigneusement les pieds du récepteur et unissez-le avec une lotion pour la peau pour la lubrification lors du massage des pieds. Commencez à frotter la semelle de leur pied avec vos pouces. Vous pouvez le faire en travaillant simplement vos pouces dans un mouvement circulaire tout le long du talon jusqu’à la base des orteils. Cependant, nous ne pouvons pas échapper au fait que la plupart des gens sont sensibles et crampes sur leurs pieds. Donc, si c’est le cas, rassurez le récepteur que vous utiliserez des traits forts et lents plutôt que légers et rapides. Rendez-le confortable si possible.

Prenez chaque orteil individuellement et placez-le entre votre pouce et votre index. Ensuite, manipulez-le doucement et donnez-lui un léger remorque à la fin. Appuie doucement vos doigts sur le pied de la personne tout au long de la semelle. À la fin du massage des pieds, faites glisser doucement les doigts le long du pied pour vous ressourcer. Et, n’oubliez pas de faire le massage sur chaque pied.

Il est important de noter, cependant, que lorsque vous appliquez le massage des pieds, vous devriez utiliser plus d’huiles selon vos besoins, mais n’utilisez pas la majeure partie de cela car cela ne fera que faire glisser vos mains, ce qui rend le récepteur mal à l’aise.

Foot Massage

Foot Massage

Foot Massage

The feet are often the most neglected or ignored part of the body. Hutched up in socks and shoes all day, the feet rarely get the chance to be out in the open. And, being ignored, small twinges and discomforts on the feet often go unheeded. With this, it’s no doubt that the feet need to be treated, and perhaps a real treat for someone close to you is the gift of a foot massage.

What is Foot Massage?

The theory of foot massage is plainly simple, but the practice is far more complex than the other therapeutic techniques. It is commonly associated with the concept of reflexology, which is pressure therapy that involves applying a focused pressure to the particularly known reflex points in the foot to cure any form of discomfort. However, it is important to note that foot massage is different from foot reflexology. In reflexology, some of its benefits will happen automatically by virtue of massaging the feet, while on foot massage, the main aim is to help the tired feet feel better.

How to Give a Foot Massage

Generally, the foot massage techniques do not claim to have any documented medical benefits. Nevertheless, when the massage is applied correctly and properly, chances are the receiver can walk away with a feeling of well-being and peace.

Now to begin with, it is very important to make sure that you have the right supplies. Typically, what you will need are two or three big towels and some form of lubricant. For many, a rich cream works better for the tough calluses and the hardened skin of the feet than the hand lotion or oil. But, if you don’t have a rich cream, you can use the lotion or the oil for any of these will work.

Wash thoroughly the feet of the receiver, and anoint it with a skin lotion for lubrication when carrying out the foot massage. Start rubbing the sole of their foot with your thumbs. You can do this by simply working your thumbs in a circular motion all the way from the heel to the base of the toes. However, we can’t escape the fact that most people are sensitive and ticklish on their feet. So if this is the case, reassure the receiver that you will use firm, slow strokes rather than light and quick ones. Make him or her comfortable if possible.

Take each toe individually and place it between your thumb and forefinger. Then, gently manipulate it and give it a slight tug at the end. Gently press your fingers into the person’s foot all along the sole. At the end of the foot massage, gently run your fingers along the top of the foot to provide a relaxing feeling. And, remember to do the massage on each foot.

It is important to note, however, that when applying the foot massage, you should use more oils as needed, but do not use to much of it for this will only cause your hands to slide, making the receiver feel uncomfortable.

Zweedse Massage

Zweedse Massage

Zweedse Massage

Zweedse massage is, zoals geloofd, gecreëerd door een Zweedse fysioloog genaamd Henri Peter Ling, aan de Universiteit van Stockholm in het jaar 1812. Echter, verschillende middelen hebben opgemerkt dat het eigenlijk de Nederlandse beoefenaar Johan Georg Mezger was die de Franse namen heeft aangenomen om aan te geven De basisslag onder welke hij massagesystemiseerde zoals we het vandaag kennen als de klassieke of zweedse massage.

Wat ookal de geschiedenis van de Zweedse massage aangeeft, is er een voornaamste exclusief voor deze therapeutische techniek – het is een carrosserie die een verscheidenheid aan technieken omvat die speciaal zijn ontworpen om de spieren te ontspannen door ze tegen de diepere spieren en botten te drukken. Deze techniek omvat ook wrijven in dezelfde richting met de circulatie naar het hart.

Het doel en de voordelen van Zweedse Massage

Er is een speciaal doel dat de Zweedse massage sterk vasthoudt – om de zuurstofstroom in het bloed te verhogen en toxinen die in de spieren werden gevangen vrij te laten. Met dit doel alleen werkt de Zweedse massage sterk om de hersteltijd van spierverlies te verkorten. Maar hoe kan deze techniek dit doen? Het spoel gewoonweg de weefsels van melkzuur, urinezuur, evenals ander metabolisch afval in het lichaam. Het is door deze actie dat de Zweedse massage de circulatie kan verhogen zonder de hartbelasting te verhogen.

Ook strekt de Zweedse massage de pezen en ligamenten in het lichaam, waardoor ze flexibel en soepel zijn. Het stimuleert zelfs de huid, inclusief het zenuwstelsel, en tegelijkertijd rustig en kalmerend de zenuwen zelf. Met al deze krachten kan de Zweedse massage het begin van stress, zowel lichamelijk als emotioneel, verlagen en voorkomen. Het is geen wonder dan dat deze meest bekende therapeutische praktijk vandaag sterk wordt voorgesteld in een regulier programma voor stressmanagement.

Zweedse massage technieken

Er zijn een aantal technieken, of basisch beroertes, betrokken bij de oefening van de Zweedse massage. Een goede therapeut weet zeker deze strepen. Hier zijn de meest toegepaste technieken toegepast op de meeste omstandigheden, verwondingen of situaties:

1. Effleurage – Deze techniek bestaat uit lange en glijdende slagen met de palmen, duimen en vingertoppen. Het begint van de nek tot aan de basis van de wervelkolom of van de schouder tot aan de vingertoppen. Alle hierbij betrokken beroertes zijn gericht op het hart om de bloed- en lymfatische stroming te helpen.
2. Petrissage – Gekenmerkt door kniebewegingen met de handen, duimen en vingers. Het houdt zachtjes op en weg van de botten om de spieren op te tillen en dan met een zachte druk te rollen en te knijpen.
3. Wrijving – Cirkeldruk met de handpalmen, duimen of vingers zijn de algemene aanduidingen van deze techniek.
4. Vibratie – Dit omvat slagen die het lichaam schudden of trillen. De bewegingen waarbij hier wordt aangeduid, worden vaak “oscillerende” bewegingen genoemd.
5. Percussie – Vaak geïdentificeerd met tapping of hacking.
6. Passieve en actieve bewegingen – De meeste bewegingen die bij deze Zweedse massage techniek betrokken zijn, buigen en strekken.

Zweedse massage is nu wereldwijd bekend als het meest bekende en meest bekende soort massage. Het dient zelfs als basis voor andere soorten westerse massage, waaronder sport, diep weefsel en aromatherapie.

Massage suédois

Massage suédois

Massage suédois

Le massage suédois, comme on l’a cru, a été créé par un physiologiste suédois nommé Henri Peter Ling, à l’Université de Stockholm en 1812. Cependant, plusieurs ressources ont noté que c’était en réalité le pratiquant néerlandais Johan Georg Mezger qui a adopté les noms français à désigner Les traits de base sous lesquels il a systématisé le massage comme nous le connaissons aujourd’hui comme le massage classique ou suédois.

Quelle que soit l’histoire enregistrée du massage suédois, il y a une chose essentielle à cette technique thérapeutique: c’est une carrosserie qui implique une variété de techniques spécialement conçues pour détendre les muscles en les appliquant contre les muscles et les os plus profonds. Cette technique implique également un frottement dans la même direction avec la circulation vers le cœur.

Le but et les avantages du massage suédois

Il existe un but particulier que le massage suédois résiste fortement – pour augmenter le flux d’oxygène dans le sang et libérer des toxines qui ont été piégées dans les muscles. Avec ce seul but, le massage suédois travaille fortement à raccourcir le temps de récupération à partir de la souche musculaire. Mais, comment cette technique peut-elle faire cela? Il élimine simplement les tissus de l’acide lactique, de l’acide urique, ainsi que d’autres déchets métaboliques dans le corps. C’est grâce à cette action que le massage suédois est capable d’augmenter la circulation sans augmenter la charge cardiaque.

En outre, le massage suédois étire les tendons et les ligaments dans le corps, en les rendant souples et flexibles. Il stimule même la peau, y compris le système nerveux, tout en apaisant et calmant les nerfs eux-mêmes. Avec tous ces pouvoirs, le massage suédois peut abaisser et prévenir le début du stress, tant physique que émotionnel. Il n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui, cette pratique thérapeutique la plus connue soit fortement suggérée dans un programme régulier de gestion du stress.

Techniques suédoises de massage

Il existe un certain nombre de techniques, ou essentiellement des traits, impliquées dans la pratique du massage suédois. Un bon thérapeute connaît ces traits à coup sûr. Voici les techniques appliquées couramment appliquées à la plupart des conditions, blessures ou situation:

1. Effleurage – Cette technique consiste en traits longs et glissants avec les paumes, les pouces et les boutons des doigts. Il commence par le cou jusqu’à la base de la colonne vertébrale ou de l’épaule jusqu’au bout des doigts. Tous les coups impliqués ici sont dirigés vers le cœur pour aider le sang et le flux lymphatique.
2. Petrissage – Caractérisé par des mouvements de pétrissage avec les mains, les pouces et les doigts. Il s’agit de soulager doucement les muscles et de s’éloigner des os, puis de les rouler et de les presser avec une légère pression.
3. Friction – Les pressions circulaires avec les mains, les doigts ou les doigts sont les indications courantes de cette technique.
4. Vibration – Cela implique des traits qui secouent ou vibrent le corps. Les mouvements impliqués ici sont souvent appelés mouvements «oscillants».
5. Percussion – Souvent identifié par des tirs ou un piratage rapide.
6. Mouvements passifs et actifs – La plupart des mouvements impliqués dans cette technique de massage suédoise sont flexibles et étirables.

Le massage suédois est maintenant connu dans le monde entier comme le type de massage le plus couramment offert et le plus connu. Il sert même de fondement à d’autres types de massages occidentaux, y compris les sports, les tissus profonds et l’aromathérapie.

Swedish Massage

Swedish Massage

Swedish Massage

Swedish massage, as believed, was created by a Swedish physiologist named Henri Peter Ling, at the University of Stockholm in the year 1812. However, several resources have noted that it was actually the Dutch practitioner Johan Georg Mezger who adopted the French names to denote the basic strokes under which he systemized massage as we know it today as the classic or Swedish massage.

Whatever the recorded history of Swedish massage suggests, there is one main thing exclusive to this therapeutic technique – it is a bodywork that involves a variety of techniques specifically designed to relax the muscles by applying pressure to them against the deeper muscles and bones. This technique also involves rubbing in the same direction with the circulation towards the heart.

The Aim and Benefits of Swedish Massage

There is one particular purpose that the Swedish massage is strongly holding – to increase the flow of oxygen in the blood and release toxins that were trapped in the muscles. With this purpose alone, the Swedish massage highly works to shorten the recovery time from muscular strain. But, how can this technique do this? It simply flushes the tissues of lactic acid, uric acid, as well as other metabolic wastes in the body. It is through this action that Swedish massage is able to increase circulation without enhancing the heart load.

Also, the Swedish massage stretches the tendons and ligaments in the body, keeping them pliable and supple. It even stimulates the skin, including the nervous system, while at the same time soothing and calming the nerves themselves. With all these powers, Swedish massage is able to lower and prevent the onset of stress, both physical and emotional. It’s no wonder then that today this most well-known therapeutic practice is highly suggested in a regular program for stress management.

Swedish Massage Techniques

There are a number of techniques, or basically strokes, involved in the practice of Swedish massage. A good therapist knows these strokes for sure. Here are the commonly applied techniques applied to most any condition, injury or situation:

1. Effleurage – This technique is consists of long and gliding strokes with the palms, thumbs and fingertips. It starts from the neck down to the base of the spine or from the shoulder down to the fingertips. All of the strokes involved here are directed toward the heart to assist the blood and lymphatic flow.
2. Petrissage – Characterized by kneading movements with the hands, thumbs, and fingers. It involves gently lifting of the muscles up and away from the bones, then rolling and squeezing them with a gentle pressure.
3. Friction – Circular pressures with the palms of hands, thumbs or fingers are the common indications of this technique.
4. Vibration – This involves strokes that shake or vibrate the body. The movements involve here are often called “oscillatory” movements.
5. Percussion – Often identified with tapping or brisk hacking.
6. Passive and Active Movements – Most of the movements involved in this Swedish massage technique are bending and stretching.

Swedish massage is now known throughout the world as the most commonly offered and best known type of massage. It even serves as the foundation for other types of Western massage, including sports, deep tissue and aromatherapy.

De Shiatsu Massage

De Shiatsu Massage

De Shiatsu Massage

Letterlijk vertaald uit het Japans, betekent “Shiatsu” “vinger druk” en werd ongeveer 1500 jaar geleden in de Japanse cultuur opgenomen. Vandaag is de Shiatsu Massage in feite slechts één van een groot assortiment Japanse massagemethodes, bekend als Nihon Kaifuku Anma. De Shiatsu Massage is de bekendste onder hen allen en de meest gebruikte in Japan en elders in de wereld. Het is gebaseerd op het meridiaanstelsel dat is afgegeven van oude Chinese kunst van genezing, evenals oude Japanse leringen. Kort gezegd, meridianen zijn de leidingen of energiekanalen waardoor gig en bloed voortdurend door het lichaam stromen.

Elke storing van deze stroom van energie vertaalt zich in een onbalans in het lichaam, dat leidt tot een uitputting (kyoto) of overactieve (jitsu) energie en symptomen van ziekte en ziekte optreden. Er zijn twaalf belangrijke meridianen die direct verband houden met vitale interne organen: nieren, lever, milt, hart, longen, pericardium, blaas, galblaas, maag, kleine en dikke darm, evenals het lichaamstemperatuurregelsysteem. De Yin (negatieve) meridianen vloeien naar boven terwijl de yang (positieve) meridianen naar beneden stromen.

Ook bekend als acupressuur en vergelijkbaar met acupunctuur doordat dezelfde punten gebruikt worden, is de Shiatsu Massage een techniek waarmee de massagetherapeut druk, tikken, knijpen, uitrekken en wrijven van het lichaam van de klant door middel van zijn of haar duimen, vingers , Palmen, knokken, ellebogen, knieën en voeten (niet naalden zoals bij acupunctuur) langs de meridianen om passages te ontkennen om de gi-energie optimaal te laten stromen. Als een “touchcommunicatie” en een effectieve preventieve Eastern medicine, is het voornaamste doel van de Shiatsu Massage om de natuurlijke functies van het lichaam te verfijnen en te perfectioneren voordat gezondheidsproblemen eerder dan daarna verschijnen.

Het menselijk lichaam, in de Shiatsu-filosofie, wordt beschouwd als een microcosmisch miniatuur universum in het gehele universum en beide worden geregeerd door de vijf elementen (metaal, hout, water, vuur, aarde) en de yin en de yang. In een gezonde staat van lichaam en geest, is geen element dominant over enig ander element en dat is waarnaar gestreefd moet worden.

De Shiatsu Massage wordt uitgevoerd terwijl de klant losse kleding van natuurlijke vezels draagt en op een vloermat ligt. Aangezien de behandeling diep in het gehele wezen werkt, kunnen de fysiologische, psychologische en spirituele reacties van de reactieve emoties tot het oppervlak komen en de cliënt kan ervaringen met huilen, lachen, vreugdevolle uitroepen of blote stilte ervaren. Dit zijn allemaal positieve tekenen dat het lichaam oude energiepatronen wijzigt.

Zoals men zou kunnen verwachten, zijn de voordelen van de Shiatsu Massage veel, maar de meest erkende zijn de volgende:

• Kalmeren van zenuwachtigheid en vermindering van mentale angst en depressie.

• Verbetering van de bloedsomloop en daarmee de stroom van gi en verse zuurstof.

• Verlaging van hoge bloeddruk en vermindering van stress.

• Ontspanende diepe spieren en andere zachte weefsels (pezen, ligamenten, gewrichten, bindweefsel en huid).

• Het verlichten van symptomatische pijn en pijn (hoofdpijn, rugpijn, stijve of getrokken spieren en beenkrampen) door stress, overmatig gebruik, menopauze, hardlywigheid, enzovoorts.

Neem een Shiatsu Massage en gedijen.

Le massage Shiatsu

Le massage Shiatsu

Le massage Shiatsu

Littéralement traduit du japonais, “Shiatsu” signifie “pression des doigts” et il a été incorporé dans la culture japonaise il y a environ 1500 ans. Aujourd’hui, le massage Shiatsu est, en fait, un seul parmi un large éventail de méthodes de massage japonaises connues sous le nom de Nihon Kaifuku Anma. Le Shiatsu Massage est le plus connu parmi tous et le plus utilisé au Japon et ailleurs dans le monde. Il est basé sur le système méridien transmis par les anciens arts chinois de la guérison ainsi que par les anciens enseignements japonais. Dit très brièvement, les méridiens sont les conduits ou les canaux d’énergie par lesquels le gi et le sang traversent continuellement le corps.

Toute interférence avec ce flux d’énergie se traduit par un déséquilibre dans le corps qui conduit à une énergie épuisée (kyoto) ou hyperactive (jitsu) et des symptômes de maladie et de maladie se produisent. Il y a douze grands méridiens qui sont directement associés aux organes internes vitaux: les reins, le foie, la rate, le cœur, les poumons, le péricarde, la vessie, la vésicule biliaire, l’estomac, les petits intestins et le système de régulation de la température du corps. Les méridiens Yin (négatifs) s’écoulent vers le haut alors que les méridiens yang (positifs) descendent vers le bas.

Aussi connu sous le nom d’acupression et assez similaire à l’acupuncture en ce que les mêmes points sont utilisés, le massage Shiatsu est une technique par laquelle le massothérapeute applique la pression, le taraudage, la compression, l’étirement et le frottement du corps du client en utilisant son pouce, ses doigts , Les paumes, les nœuds, les coudes, les genoux et les pieds (pas les aiguilles comme dans l’acupuncture) le long des méridiens pour débloquer les passages afin de faire circuler l’énergie gi de manière optimale. Étant une «communication tactile» et une médecine orientale préventive efficace, le premier et le plus important objectif du massage Shiatsu est d’affiner et de perfectionner les fonctions naturelles du corps avant que les problèmes de santé apparaissent plutôt que par la suite.

Le corps humain, dans la philosophie du Shiatsu, est considéré comme un univers microchimique en miniature dans l’univers entier et les cinq éléments (métal, bois, eau, feu, terre) et le yin et le yang sont régis par les cinq éléments. Dans un état sain de corps et d’esprit, aucun élément ne domine sur aucun autre élément et c’est ce qui doit être recherché.

Le massage Shiatsu est effectué alors que le client porte des vêtements lâches de fibres naturelles et repose sur un tapis de sol. Comme le traitement fonctionne profondément sur l’être entier, le physiologique, le psychologique et le spirituel, une variété d’émotions réactives peuvent venir à la surface et le client peut éprouver des épisodes de pleurs, de rires, d’exclamations joyeuses ou d’une simple immobilité. Ce sont tous des signes positifs que le corps modifie les anciens modèles d’énergie.

Comme on pouvait s’y attendre, les avantages du massage Shiatsu sont nombreux, mais les plus couramment reconnus sont les suivants:

• Calme de nervosité et réduction de l’anxiété mentale et de la dépression.

• Amélioration de la circulation sanguine et, avec elle, flux de gi et oxygène frais.

• Abaissement de l’hypertension artérielle et réduction du stress.

• Muscles profonds relaxants et autres tissus mous (tendons, ligaments, articulations, tissu conjonctif et peau).

• Soulager les douleurs et les douleurs symptomatiques (maux de tête, maux de dos, muscles raides ou tirés et crampes aux jambes) en raison du stress, de la surutilisation, de la ménopause, de la constipation, etc.

Prend un massage Shiatsu et prospère.

The Shiatsu Massage

The Shiatsu Massage

The Shiatsu Massage

Literally translated from Japanese, “Shiatsu” means “finger pressure” and it was incorporated into the Japanese culture approximately 1,500 years ago. Today, the Shiatsu Massage is, in fact, just one out of a large assortment of Japanese massage methods known as Nihon Kaifuku Anma. The Shiatsu Massage is the best known among them all and the one most often used in Japan and elsewhere around the world. It is based on the meridian system passed down from ancient Chinese arts of healing as well as old Japanese teachings. Stated very briefly, meridians are the conduits or energy channels by which gi and blood continually flow through the body.

Any interference with this flow of energy translates in an imbalance within the body which leads to an energy that is either depleted (kyoto) or overactive (jitsu) and symptoms of illness and disease occur. There are twelve major meridians which are directly associated with vital internal organs: kidneys, liver, spleen, heart, lungs, pericardium, bladder, gall bladder, stomach, small and large intestines as well as the body’s temperature regulating system. The Yin (negative) meridians flow upwards while the yang (positive) meridians flow downwards.

Also known as acupressure and quite similar to acupuncture in that the same points are used, the Shiatsu Massage is a technique by which the massage therapist applies pressure, tapping, squeezing, stretching and rubbing of the client’s body by using his or her thumbs, fingers, palms, knuckles, elbows, knees and feet (not needles as in acupuncture) along the meridians to unclog passages in order to get the gi energy to flow optimally. Being a “touch communication” and an effective preventive Eastern medicine, the first and foremost goal of the Shiatsu Massage is to refine and perfect the body’s natural functions before health issues appear rather than after.

The human body, in the Shiatsu philosophy, is viewed as a microcosmic miniature universe within the entire universe and both are reigned over by the five elements (metal, wood, water, fire, earth) and the yin and the yang. In a healthy state of body and mind, no element is dominant over any other element and that is what is to be strived for.

The Shiatsu Massage is performed while the client is wearing loose clothing of natural fibers and reclining on a floor mat. As the treatment works deeply on the entire being, the physiological, psychological, and the spiritual, a variety of reactive emotions may come to the surface and the client may experience bouts of crying, laughing, joyous exclamations or mere stillness. These are all positive signs that the body is amending old energy patterns.

As one might expect, the benefits of the Shiatsu Massage are many but the most commonly recognized are the following:

• Calming of nervousness as well as reducing mental anxiety and depression.

• Improvement of the blood circulation and, with it, the flow of gi and fresh oxygen.

• Lowering high blood pressure and reducing of stress.

• Relaxing deep muscles and other soft tissues (tendons, ligaments, joints, connective tissue and skin).

• Relieving symptomatic aches and pains (headaches, backaches, stiff or pulled muscles and leg cramps) due to stress, overuse, menopause, constipation and so on and on.

Have a Shiatsu Massage and thrive.

Therapeutische Massage: Een Healing Touch voor lichaam en geest

Therapeutische Massage: Een Healing Touch voor lichaam en geest

Therapeutische Massage: Een Healing Touch voor lichaam en geest

Ben je gestrest na een alledaags werk? Voel je dat je de lasten van de wereld op je schouders draagt? Zo ja, waarom beschouw je niet een ontspannende en aangename aanraderende ervaring in de handen van professionele massagetherapeuten? Een therapeutische massage is immers wijd beoefend en is tegenwoordig zeer beschikbaar.

Maar wat is een therapeutische massage?

Een therapeutische massage is in de eerste plaats een genezende techniek om de zachte lichaamsweefsels te strelen of te kneden. Het betreft voornamelijk een combinatie van zachtheid en kracht voor zover het touch is, en dit biedt in feite een massage-ervaring die ongeëvenaard is om pijn en stijfheid te verlichten.

Er zijn een aantal voordelen die een therapeutische massage kan bieden. Over het algemeen biedt de praktijk hulp aan allerlei mensen, uit alle lagen van het leven. Maar de vraag is, een therapeutische massage biedt verligting voor wat? Nou, ik heb de therapeutische massage voordelen gegroepeerd in twee: het lichaam behandelen en de geest genezen.

Massage voor het lichaam

Een therapeutische massage behandelt het lichaam op vele manieren. Op de meest fundamentele wijze behandelt de techniek een verscheidenheid aan gezondheidstoestanden; Misschien het meest voorkomende van alles is de stress-gerelateerde spanning. Ik heb dit idee eigenlijk gebaseerd op de bevindingen van deskundigen dat de stressgerelateerde spanning 80% tot 90% van de ziekte uitmaakt.

Een ander opmerkelijk idee over de voordelen van therapeutische massage is dat het werkt om de kankerverwante vermoeidheid te elimineren, waaronder slaapstoornissen, rugpijn, diabetes, verwonding op het ruggenmerg, immuniteitsonderdrukking, autisme, hoge bloeddruk, onvruchtbaarheid, stoppen met roken , Depressie, postoperatieve operatie, evenals leeftijd gerelateerde aandoeningen, om maar een paar te noemen.

Hier is een korte lijst van de andere fysiologische effecten van therapeutische massage:

* Verzacht en ontspant de gewonde en overgebruike spieren
* Verhoogt de circulatie, waardoor het lichaam meer zuurstof en voedingsstoffen in weefsels en vitale organen kan pompen.
* Vermindert krampen en krampen
* Verhoogt de flexibiliteit van de gewrichten
* Stimuleert het lymfesysteem tegen giftige indringers
* Releases endorfines, dat is de natuurlijke pijnstiller van het lichaam
* Verbetert het bereik van de beweging
* Vermindert ongemakken bij patiënten met rugpijn
* Biedt reliëf voor migraine

Hoewel dat gezegd is, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er bepaalde voorwaarden zijn waar een therapeutische massage niet wordt aanbevolen. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn:

* Enkele huidomstandigheden
* Bepaalde vormen van kanker
* Infectieziekten
* Flebitis
* Enkele hartproblemen

Dus voordat u een therapeutische massage kiest, is het het beste om eerst met uw arts te praten over uw specifieke gezondheidsvoorschriften. Probeer eerst vast te stellen of therapeutische massage het beste is voor u of niet.

Massage voor de Geest

Therapeutische massage wordt ook geacht voor de geest gunstig te zijn. Talrijke onderzoeken en bevindingen kunnen deze claim ondersteunen. Misschien is er één van die rapporten die onthullen dat een aantal volwassenen die therapeutische massage hebben ondergaan, katharische ervaringen op de massagetafel hebben. Uit deze reactie hebben veel deskundigen geconcludeerd dat de zachte en sterke aanraking van de therapeut een groot effect heeft op de emoties van de persoon die wordt aangeraakt. De massage kan hem of haar eraan herinneren dat hij of zij niet alleen in deze snelle wereld is.

Nu, om de fysieke en emotionele voordelen van een therapeutische massage verder te leren kennen, is er een bepaalde beweging die u kunt doen – begin met een goede massage in de liefdevolle handen van een opgeleide professionele massagetherapeut.

Massage thérapeutique: un toucher curatif pour le corps et l’esprit

Massage thérapeutique: un toucher curatif pour le corps et l’esprit

Massage thérapeutique: un toucher curatif pour le corps et l’esprit

Avez-vous stressé après un travail de toute la journée? Avez-vous l’impression que vous portez les fardeaux du monde sur vos épaules? Si oui, alors, pourquoi ne considérez-vous pas une expérience relaxante et agréable dans les mains des massothérapeutes professionnels? Un massage thérapeutique après tout est largement pratiqué et est très disponible ces jours-ci.

Mais qu’est-ce qu’un massage thérapeutique?

Un massage thérapeutique est en premier lieu une technique de guérison pour caresser ou malaxer les tissus corporels doux. Il s’agit principalement d’une combinaison de douceur et de force en ce qui concerne le toucher, et c’est ce qui offre essentiellement une expérience de massage sans équivalent pour atténuer la douleur et la raideur.

Il existe un certain nombre d’avantages qu’un massage thérapeutique peut offrir. D’une manière générale, la pratique fournit un soulagement à toutes sortes de personnes, de tous horizons. Mais la question est, un massage thérapeutique soulage pour quoi? Eh bien, j’ai regroupé les avantages du massage thérapeutique en deux: traiter le corps et guérir l’esprit.

Massage pour le corps

Un massage thérapeutique traite le corps de plusieurs façons. Sur le plus basique, la technique traite de diverses conditions de santé; Peut-être le plus répandu de tous est la tension liée au stress. J’ai fondé cette idée sur les constatations des experts selon lesquelles la tension liée au stress représente 80% à 90% de la maladie.

Une autre idée notable des avantages du massage thérapeutique est qu’il fonctionne sur l’élimination de la fatigue liée au cancer, y compris les troubles du sommeil, les lombalgies, le diabète, les blessures sur la moelle épinière, la suppression de l’immunité, l’autisme, l’hypertension artérielle, l’infertilité, l’arrêt du tabagisme , La dépression, la chirurgie post-opératoire, ainsi que les troubles liés à l’âge, pour n’en citer que quelques-uns.

Voici une courte liste des autres effets physiologiques du massage thérapeutique:

* Adoucit et relâche les muscles blessés et surpeuplés.
* Augmente la circulation, permettant ainsi au corps de pomper plus d’oxygène et de nutriments dans les tissus et les organes vitaux.
* Réduit les crampes et les spasmes
* Augmente la flexibilité des articulations
* Stimule le système lymphatique contre les envahisseurs toxiques
* Libère les endorphines, qui est l’analgésique naturel du corps
* Améliore la portée de mouvement
* Diminue les inconforts chez les patients souffrant de lombalgie
* Fournit un soulagement pour les migraines

Cela dit, il est important de noter qu’il existe certaines conditions dans lesquelles un massage thérapeutique n’est pas recommandé. Voici quelques exemples de ces conditions:

* Quelques conditions de peau
* Certaines formes de cancer
* Maladies infectieuses
* Phlébite
* Quelques problèmes cardiaques

Donc, avant d’opter pour un massage thérapeutique, il est préférable de parler à votre praticien d’abord en ce qui concerne vos conditions de santé spécifiques. Essayez de déterminer d’abord si le massage thérapeutique est vraiment le meilleur pour vous ou non.

Massage pour l’Esprit

Le massage thérapeutique est également considéré comme bénéfique pour l’esprit. De nombreuses recherches et résultats peuvent étayer cette affirmation. Peut-être que l’un de ces rapports révèle qu’un certain nombre d’adultes qui ont subi un massage thérapeutique ont des expériences cathartiques sur la table de massage. De cette réaction, de nombreux experts ont conclu que le toucher doux et fort du thérapeute pose un grand effet sur les émotions de la personne touchée. Le massage peut lui rappeler qu’il n’est pas seul dans ce monde à fort rythme.

Maintenant, pour connaître plus avant les avantages physiques et émotionnels d’un massage thérapeutique, il existe un mouvement particulier que vous pouvez faire – commencez à considérer un bon massage dans les mains amoureuses d’un massothérapeute professionnel formé.

Therapeutic Massage: A Healing Touch for Body and Spirit

Therapeutic Massage: A Healing Touch for Body and Spirit

Therapeutic Massage: A Healing Touch for Body and Spirit

Got stressed after an all-day work? Do you feel like you are carrying the burdens of the world on your shoulders? If so, then why don’t you consider a relaxing and enjoyable touching experience in the hands of professional massage therapists? A therapeutic massage after all is widely practiced and is highly available these days.

But what is a therapeutic massage?

A therapeutic massage is in the first place a healing technique of stroking or kneading the soft bodily tissues. It mainly involves a combination of gentleness and strength as far as touch is concerned, and this is what basically offers a massage experience that is unparalleled in alleviating pain and stiffness.

There are a number of benefits that a therapeutic massage can offer. Generally speaking, the practice provides relief to all kinds of people, from all walks of life. But the question is, a therapeutic massage provides relief for what? Well, I have grouped the therapeutic massage benefits into two: treating the body and healing the spirit.

Massage for the Body

A therapeutic massage treats the body in many ways. On the most basic, the technique addresses a variety of health conditions; perhaps the most prevalent of all is the stress-related tension. I have based this idea actually on the experts’ findings that the stress-related tension accounts for 80% to 90% of the disease.

Another notable idea about the benefits of therapeutic massage is that it works on eliminating the cancer-related fatigue, including sleep disorders, low back pain, diabetes, injury on the spinal cord, immunity suppression, autism, high blood pressure, infertility, smoking cessation, depression, postoperative surgery, as well as age-related disorders, to mention but a few.

Here is a short list of the other physiological effects of therapeutic massage:

* Softens and relaxes the injured and overused muscles.
* Increases circulation, thus allowing the body to pump more oxygen and nutrients into tissues and vital organs.
* Reduces cramping and spasm
* Increases flexibility of the joints
* Stimulates the lymph system against toxic invaders
* Releases endorphins, which is the natural painkiller of the body
* Improves range of motion
* Decreases discomforts for patients with low back pain
* Provides relief for migraines

Although that said, it is important to note though that there are certain conditions where a therapeutic massage is not recommended. Examples of these conditions are:

* Some skin conditions
* Certain forms of cancer
* Infectious diseases
* Phlebitis
* Some cardiac problems

So before you opt for a therapeutic massage, it’s best to talk to your practitioner first regarding your specific health conditions. Try to determine first if therapeutic massage is really best for you or not.

Massage for the Spirit

Therapeutic massage is also deemed beneficial for the spirit. Numerous researches and findings can support this claim. Perhaps one of those is the reports revealing that a number of adults who have undergone therapeutic massage have cathartic experiences on the massage table. From this reaction, many experts have concluded that the gentle and strong touch of the therapist poses a great effect to the emotions of the person being touched. The massage may remind him or her that he or she is not alone in this fast-paced world.

Now, to know further the physical and emotional benefits of a therapeutic massage, there is one particular move that you can do – start considering a good massage in the loving hands of a trained professional massage therapist.

Voordelen van Volledige lichaam Massage

Voordelen van Volledige lichaam Massage

Voordelen van Volledige lichaam Massage

Volledige lichaamsmassage kan meerdere voordelen voor uw gezondheid veroorzaken. Deze voordelen gaan veel verder dan een uur, rustig ontspannen en ontsnappen aan de dag. Een toenemend aantal bewijzen wijst erop dat stress en spanning de oorzaak zijn van vele ziekten en ziekten. Dus, als u manieren kan vinden om uw stress te verlichten of te verlichten, voorkomt u dat gezondheidsproblemen ontstaan of erger worden.

Op regelmatige basis voor een volledige lichaamsmassage gaan, is een uitstekende manier om u te helpen om spanningen te bestrijden. Volledige lichaamsmassage stimuleert de productie van endorfines die ontspanning en slaperigheid bevorderen.

Wanneer u gaat voor een volledige lichaamsmassage, worden uw hoofd naar uw tenen en voeten zowel voor als achter gemasseerd. Een verscheidenheid aan beroertes die kneden, trekken, wringen, hacken en glijden, worden gebruikt op verschillende delen van het lichaam.

Als u al ziek bent of door voortdurende vermoeidheid of pijn lijdt, dan kan volledige lichaamsmassage een grote rol spelen in uw behandeling.

Een volledige lichaamsmassage helpt om de bloedsomloop te verbeteren en het bloed wordt gemakkelijker vervoerd naar de vitale organen in je lichaam. Dit is van vitaal belang voor het goede functioneren van uw interne lichaamsdelen. Bovendien, wanneer bloed wordt toegevoerd aan gebieden die eerder gewond zijn, vinden reparaties en vernieuwing van cellen en weefsels gemakkelijker plaats.

Gecombineerd met conventionele medicijnen en andere therapieën, kunnen herhaalde sessies van volledige lichaamsmassage veel doen om uw herstel te versnellen.

Hier zijn een paar aandoeningen die profiteren van regelmatige volledige lichaamsmassage:

* Depressie
* Onvruchtbaarheid
* Eet stoornissen
* Postoperatief herstel
* Autisme
* Immuunonderdrukte systemen
* Diabetes
* Hoge bloeddruk
* Slaapproblemen
* Kanker gerelateerde vermoeidheid
* Onderrug pijn
* Ruggenmergletsel

Wanneer u kiest voor volledige lichaamsmassage, kiest u een niet-invasieve procedure. Bovendien kan de volledige massagetherapie, die relatief veilig is, een complementaire behandeling zijn voor andere medische behandelingen.

Anders dan verbeterde bloedsomloop, zijn hier andere voordelen die u kunt verwachten van een volledige lichaamsmassage.

* Gestimuleerd lymfsysteem
* Gestimuleerd immuunsysteem
* Ontspannen spieren
* Verminderde krampen
* Verhoogde flexibiliteit
* Verminderde herstel tijd
* Released endorfines
* Gereduceerd postoperatief littekenweefsel en oedeem
* Verminderde migraine pijn
* Verbeterde waaier van beweging
* Verminderde depressie
* Verlaagde arbeid en bezorging in verwachtende moeders

Zo nuttig als volledige lichaamsmassage kan zijn, zouden degenen met bepaalde ziekte de behandeling moeten vermijden. Deze omvatten flebitis, bepaalde kankers, bepaalde hartaandoeningen, bepaalde huidproblemen en besmettelijke ziekten.

Om zeker te zijn, raadpleeg eerst uw arts als u chronisch ziek bent. Anders, geniet regelmatig!

Avantages du massage corporel complet

Avantages du massage corporel complet

Avantages du massage corporel complet

Le massage complet du corps peut produire de multiples avantages pour votre santé. Ces avantages vont bien au-delà d’une heure passée à se détendre tranquillement, en s’échappant de la journée. Une quantité croissante de preuves indique que le stress et la tension constituent les causes profondes de nombreuses maladies et maladies. Par conséquent, si vous pouvez trouver des façons d’atténuer ou de soulager votre stress, vous empêchez les problèmes de santé d’émerger ou de s’aggraver.

Aller pour un massage complet du corps sur une base régulière est un excellent moyen de vous aider à lutter contre les tensions. Le massage complet du corps stimule la production d’endorphines qui favorise la relaxation et la somnolence.

Lorsque vous allez pour un massage complet du corps, votre tête sur vos orteils et vos pieds est massée à l’avant et à l’arrière. Une variété de coups qui comprend le pétrissage, le tir, l’essoufflement, le piratage et le glissement sont utilisés sur différentes parties du corps.

Si vous êtes déjà malade ou souffrez d’une fatigue constante ou d’une douleur, le massage du corps entier peut jouer un rôle important dans votre traitement.

Un massage complet du corps aide à améliorer la circulation sanguine et le sang devient plus facilement transportable aux organes vitaux de votre corps. Ceci est vital pour le bon fonctionnement de vos parties internes du corps. En outre, lorsque le sang est fourni dans les zones qui ont été blessées avant, la réparation et le renouvellement des cellules et des tissus se déroulent plus facilement.

Combinée à la médecine conventionnelle et à d’autres thérapies, les séances de répétition de massage complet peuvent faire beaucoup pour accélérer votre rétablissement.

Voici quelques troubles qui bénéficient du massage régulier du corps entier:

* Dépression
* Infertilité
* Troubles de l’alimentation
* Récupération post-opératoire
* Autisme
* Systèmes immunodéprimés
* Diabète
* Hypertension artérielle
* Les troubles du sommeil
* Fatigue liée au cancer
* Douleur dans le bas du dos
* Lésions de la moelle épinière

Lorsque vous choisissez un massage complet du corps, vous choisissez une procédure non invasive. En outre, une thérapie de massage complète, qui est relativement sûre, peut être un traitement complémentaire à d’autres traitements médicaux.

En dehors de la circulation sanguine améliorée, voici d’autres avantages que l’on peut attendre d’un massage corporel complet.

* Système lymphatique stimulé
* Système immunitaire stimulé
* Muscles relaxés
* Réduction des crampes
* Flexibilité accrue
* Réduction du temps de récupération
* Endorphines libérées
* Tissu cicatriciel post-opératoire réduit et œdème
* Diminution de la migraine
* Amélioration de la portée du mouvement
* Réduction de la dépression
* Accouplement de la main-d’œuvre et de l’accouchement chez les femmes enceintes

Aussi utile que le massage du corps entier peut être, ceux avec certaines maladies devraient éviter le traitement. Il s’agit notamment de la phlébite, de certains cancers, de certaines affections cardiaques, de certains problèmes cutanés et de maladies contagieuses.

Pour être absolument sûr, vérifiez d’abord votre médecin si vous êtes malade chroniquement. Sinon, profitez-en régulièrement!

Benefits Of Full Body Massage

Benefits Of Full Body Massage

Benefits Of Full Body Massage

Full body massage can produce multiple benefits for your health. These benefits go far beyond an hour spent in relaxing quietly, escaping the day. An increasing amount of evidence indicates that stress and tension form the root causes of many diseases and illnesses. Hence, if you able to find ways to alleviate or relieve your stress, you are preventing health problems from emerging or becoming worse.

Going for a full body massage on a regular basis is one excellent way to help you fight off tensions. Full body massage stimulates the production of endorphins that promotes relaxation and drowsiness.

When you go for full body massage, your head to your toes and feet are massaged both front and back. A variety of strokes that includes kneading, pulling, wringing, hacking and gliding are used on various parts of the body.

If you are already ill or suffering from constant fatigue or pain, then full body massage can play a big part in your treatment.

A full body massage helps to improve blood circulation and blood becomes more easily transportable to the vital organs in your body. This is vital for smooth functioning of your internal body parts. In addition, when blood is supplied to areas that have been injured before, repair and renewal of cells and tissues take place more easily.

Combined with conventional medicine and other therapies, repeat sessions of full body massage can do much to accelerate your recovery.

Here are a few disorders that benefit from regular full body massage:

* Depression
* Infertility
* Eating disorders
* Post-operative recovery
* Autism
* Immune-suppressed systems
* Diabetes
* High blood pressure
* Sleep disorders
* Cancer related fatigue
* Low back pain
* Spinal cord injuries

When you choose full body massage, you choose a non-invasive procedure. In addition, full massage therapy, which is relatively safe, can be a complementary treatment to other medical treatments.

Other than improved blood circulation, here are other benefits that you can expect to experience from a full body massage.

* Stimulated lymph system
* Stimulated immune system
* Relaxed muscles
* Reduced cramps
* Increased flexibility
* Reduced recovery time
* Released endorphins
* Reduced post-operative scar tissue and edema
* Reduced migraine pain
* Improved range of motion
* Reduced depression
* Shortened labor and delivery in expectant mothers

As helpful as full body massage can be, those with certain illnesses should avoid the treatment. These include phlebitis, certain cancers, certain heart conditions, certain skin problems, and contagious diseases.

To be absolutely sure, check with your doctor first if you are chronically ill. Otherwise, enjoy on a regular basis!

Verhitte Stone Massage

Verhitte Stone Massage

Verhitte Stone Massage

Wist u dat verwarmde stenen, wanneer ze in het lichaam door aanraking worden aangebracht, een aantal gezondheidsvoordelen voor de ontvanger kunnen veroorzaken? Of wist je dat stenen de kleinste hoeveelheid trillingen hebben van elk facet op de planeet? Nou, dat is wat de meeste geneeskundigen hebben ontdekt, wat leidde tot de introductie van de zogenaamde “verwarmde steenmassage”.

Verwarmde steenmassage, ook bekend als la steenmassage, wordt vandaag zeer gewaardeerd en geaccepteerd in de zorg- en carrosserieindustrie. Verschillende klinieken, kuuroorden, fitnesscentra en andere zorginstellingen hebben het in feite beschouwd als een zeer effectief alternatief voor de reguliere massage therapie. Nou, geen wonder dat vandaag de dag de verwarmde steenmassage overal ter wereld wordt toegepast.

De geschiedenis van verwarmde stenen massage

Er is niet veel geschreven over de geschiedenis van verhitte steenmassage, maar volgens sommige onderzoeken is deze genezende therapie afkomstig van de oude geneeskundige technieken van de Inheemse Amerikanen. Ook zijn er enkele bewijzen om aan te tonen dat zijn oorsprong terug kan worden teruggevonden naar de Japanse therapeutische tradities, evenals de Oost-Indische filosofie.

Wat de bewijzen voor de oorsprong van de verwarmde steenmassage therapie ook kunnen voorstellen, is een belangrijk feit, dat is verwarmd of la steenmassage wordt beschouwd als een van de meest effectieve en meest erkende vormen van genezende therapie.

Voordelen van de therapie

Zoals ik eerder heb genoemd, biedt de verwarmde steenmassage een aantal voordelen voor de ontvanger. In de lijst opgenomen zijn de volgende:

* Bevordert diepe ontspanning
* Vermindert spanning en spanning
* Verlichting op stijve spieren verlenen
* Verbetert de circulatie
* Verzacht het zenuwstelsel
* Verbetert de stofwisseling
* Eenvoudige bloating veroorzaakt door PMS
* Verlast chronische rug- en nekpijn
* Opent strakke gewrichten
* Bevrijdt geblokkeerde energieën in het lichaam

De massageprocedure

In verwarmde steenmassage worden stenen van alle vormen en maten gebruikt. Deze stenen worden verwarmd tot verschillende temperaturen voordat u aankomt voor de eigenlijke massage. De temperatuur varieert meestal van 0 tot 140 graden Fahrenheit. Terwijl deze stenen op deze stenen wachten om zo’n gewenste temperatuur te bereiken, is het gebruikelijk in verwarmde steenmassage dat het lichaam van de ontvanger wordt behandeld met aromatherapieoliën om de gewenste stemming te creëren.

De therapeut zal dan een aantal traditionele Zweedse streken toepassen, terwijl hij een verwarmde steen houdt. De steen zal alleen vervangen worden zodra het afkoelt. Ook kunnen de therapeuten de stenen in bepaalde delen van het lichaam verlaten, met name langs de ruggengraat. Soms worden de stenen op je handen of tussen je tenen geplaatst om de energiestroom in het lichaam te verbeteren. Er zijn echter enkele gevallen dat koude stenen gebruikt worden, maar dit hangt af van de conditie van de ontvanger.

Het is opmerkelijk dat tijdens de verwarmde steenmassageprocedure de therapeuten en de cliënten zelf bepaalde veranderingen op de lichaamstemperatuur opmerken, inclusief de hart- en ademhalingssnelheden. Wat gewoonlijk gebeurt is dat de hart- en ademhalingssnelheden stijgen en dalen. Dit geldt ook bij de lichaamstemperatuur. Maar er is geen zorgen om te maken, want verwarmde steenmassage wordt gebruikt om dergelijke veranderingen aan te geven om de stroom van het bloed en de uitwisseling van bloed en zuurstof in het lichaam te bepalen, waardoor uiteindelijk een gevoel van welzijn is. Dat is eigenlijk hoe de verwarmde steenmassage werkt.